Társadalomtudományi források
Frissítve: 2024.02.01.
 
 
Filozófia Pszichológia Szociológia Pedagógia Politika
Filozófiatörténet
Kozmológia
Lételmélet
Ismeretelmélet
Logika
Értékelmélet
Erkölcsfilozófia
Etika
Esztétika
Társadalomfilozófia
Történetfilozófia
Jogfilozófia
Politikai filozófia
Államfilozófia
Nyelvfilozófia
Kommunikáció-filozófia
Vallásfilozófia
Kultúrfilozófia
Művészetfilozófia
Irodalomfilozófia
Tudományfilozófia
Matematikafilozófia
Információfilozófia
Nevelésfilozófia
Pszichológiatörténet
Általános pszichológia
Szociálpszichológia
Személyiségpszichológia
Fejlődéslélektan
Szervezetpszichológia
Munkapszichológia
Sportpszichológia
Klinikai pszichológia
Egészségpszichológia
Művészetpszichológia
Alkotáspszichológia
Reklámpszichológia
Környezetpszichológia
Szexuálpszichológia
Kriminálpszichológia
Börtönpszichológia
Katonapszichológia
Politikai pszichológia
Valláspszichológia
Tudománypszichológia
Gyermekpszichológia
Családpszichológia
Kultúrpszichológia
Oktatáspszichológia
Neveléspszichológia
Szociológiatörténet
Általános szociológia
Társ. struktúra szoc.
Társ. mobilitás szoc.
Demográfia
Társadalomstatisztika
Migrációszociológia
Globalizációszociológia
Családszociológia
Gyermekvédelem
Ifjúságszociológia
Öregedésszociológia
Társadalmi nem szoc.
Kapcsolatháló-elemzés
Szociometria
Szociográfia
Kultúraszociológia
Értékszociológia
Erkölcsszociológia
Művészetszociológia
Tudományszociológia
Vallásszociológia
Médiaszociológia
Információs társ. szoc.
Politikaszociológia
Közvélemény szociológia
Gazdaságszociológia
Munkaszociológia
Szervezetszociológia
Környezetszociológia
Orvosi szociológia
Egészségszociológia
Jogszociológia
Katonaszociológia
Sportszociológia
Oktatásszociológia
Nevelésszociológia
Pedagógiatörténet
Általános pedagógia
Pedagógiakritika
Nevelés tervezés
Nevelés ellenőrzés
Személyiségpedagógia
Testpedagógia
Társadalompedagógia
Természetpedagógia
Fejlesztőpedagógia
Tehetséggondozás
Családpedagógia
Bölcsődepedagógia
Óvodapedagógia
Alsó tagozat ped.
Felső tagozat ped.
Középiskola ped.
Szakképzés ped.
Felsőoktatás ped.
Andragógia
Katonapedagógia
Sportpedagógia
Szociálpedagógia
Gyógypedagógia
Médiapedagógia
Múzeumpedagógia
Könyvtárpedagógia
Digitális pedagógia
Összehasonlító ped.
Oktatáselmélet
Oktatástechnológia
Iskolaszervezés
Tantervelmélet
Pedagógusnevelés
Magyar nyelv
Idegen nyelv
Magyar irodalom
Világirodalom
Történelem
Társadalomismeret
Filozófia
Etika-erkölcstan
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Életmód-egészség
Természetrajz
Zenei nevelés
Vizuális nevelés
Film és média
Drámapedagógia
Táncművészet
Testnevelés
Technika
Informatika
Életvitel
Pályaválasztás
Politikatörténet
Politológia
Politikai kommunikáció
Államelmélet
Alkotmánytan
Közigazgatás-tud.
Összehasonlító pol.
Belpolitika
Külpolitika
Geopolitika
Biztonságpolitika
Tájékoztatás politika
Gazdaságpolitika
Versenypolitika
Pénzügyi politika
Költségvetési politika
Adópolitika
Vámpolitika
Szociálpolitika
Családpolitika
Foglalkoztatáspolitika
Agrárpolitika
Jogérvényesülés pol.
Egészségpolitika
Energiapolitika
Kereskedelmi politika
Területfejlesztési pol.
Közlekedéspolitika
Nemzetiségpolitika
Menekültpolitika
Egyházpolitika
Emlékezetpolitika
Tudománypolitika
Ifjúságpolitika
Kultúrpolitika
Oktatáspolitika
 
Nagyon hasznos Közepesen hasznos Kevéssé hasznos Haszontalan Feldolgozatlan
 
Online elérhető Megvan a könyv Megvan elektronikusan
 
FILOZÓFIA
FILOZÓFIATÖRTÉNET
Hogyan alakult ki, fejlődött, változott a filozófia fogalma és tárgya?
Kik voltak a meghatározó filozófusok és milyen filozófiai irányzatokat képviseltek?
e400 Pászka Imre (szerk.): A bölcsesség útja - Ókori kínai gondolkodók írásaiból 308 o.
e399 Athéni Xenophón: Szókratész védőbeszéde bírái előtt 10 o.
e399 Athéni Xenophón: Emlékeim Szókratészról 180 o.
e380 Platón: A lakoma 61 o.
e45 Marcus Tullius Cicero: A jóslásról 166 o.
230 Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2. 611 o.
370 Basilius Magnus: A költők olvasásáról 30 o.
430 Macrobius: Baráti beszélgetések - A Saturnus-ünnep 187 o.
1511 Erasmus: A balgaság dicsérete 246 o.
1518 Erasmus: Nyájas beszélgetések 207 o.
1653 Apáczai Csere János: Magyar encyklopaedia - avagy minden eddig feltalált, igaz és hasznos bölcsességnek szép rendbe foglalása és magyar nyelven világra bocsátása 487 o.
1795 Martinovics Ignác: Filozófiai írások 168 o.
1687 Bernard le Bovier de Fontenelle: A Jósda-história - Értekezés az orákulumok természetéről és történetéről 119 o.
1830 Francois Roullet (de La Bouillerie): Az ember, annak természete, lelke, tehetségei és végczélja - Aquinói Sz. Tamás tana szerint 248 o.
1831 G. W. F. Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai I. - Logika 331 o.
1831 G. W. F. Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai II. - A természetfilozófia 576 o.
1831 G. W. F. Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai III. - A szellem filozófiája 377 o.
1831 G. W. F. Hegel: Előadások a filozófia történetéről 615 o.
1834 Heinrich Heine: Vallás és filozófia - Luthertől Hegelig 157 o.
1838 Kölcsey Ferenc: Filozófiai írások 159 o.
1839 Szontagh Gusztáv: Propylaeumok a magyar filozófiához 291 o.
1839 Taubner Károly: A' lélekeszme bölcsészeti-történet-birálati szempontból - különös tekintettel Hegelre 202 o.
1846 G. H. Lewes: A philosophia története I-III. - Thalestól Comteig 1797 o.
1847 Karl Marx: A filozófia nyomorúsága - Válasz Proudhon Úr "A nyomor filozófiája" című művére 284 o.
1850 Ralph Waldo Emerson: Az emberi szellem képviselői 199 o.
1859 Somogyi Károly: A bölcsészet lényege- és feladatáról 83 o.
1860 Arthur Schopenhauer: Az ideálisról és reálisról szóló tan történetének vázlata 44 o.
1860 Arthur Schopenhauer: Töredékek a filozófia történetéhez 72 o.
1868 Horváth Cyrill: A philosophiai módszerek akadályairól 27 o.
1872 Borsody Miklós: A philosophia mint önálló tudomány, s annak feladata 112 o.
1872 Pauer Imre: Vázlatok az újkori philosophia köréből 306 o.
1875 Bihari Péter: A philosophiai tudományok encyclopaediája 135 o.
1877 Alexander Bernát: A philosophia történetének eszméje 118 o.
1878 Ompolyi Mátray Ernő: A bölcsészet Magyarországon, a scholastica korában 106 o.
1880 Marx-Engels: A filozófia történetéről (Tanulmánygyűjtemény) 546 o.
1881 Alexander Bernát: Kant - Élete, fejlődése és philosophiája 478 o.
1884 Alexander Bernát: A XIX. század pesszimizmusa - Schopenhauer és Hartmann 152 o.
1885 Erdélyi János: A bölcsészet Magyarországon 156 o.
1886 Bihari Péter: Bölcselettörténet 80 o.
1890 Domanovszky Endre: A bölcsészet története I., III. és IV. 1399 o.
1891 G. V. Plehanov: A materialista történelemfelfogásról 60 o.
1896 Sebestyén Károly: A görög gondolkodás kezdetei (In: Budapesti Szemle) 16 o.
1897 Rudolf Steiner: Bevezetések Goethe természettudományos írásaihoz - A szellemtudomány alapvetése 347 o.
1897 Rudolf Steiner: Goethe világszemlélete 180 o.
1898 Sebestyén Károly: A görög gondolkodás kezdetei - Thalestől Sokratesig. - Az összes töredékek forditásával 233 o.
1898 Abraham Kuyper: A kálvinizmus lényege 266 o.
1899 F. H. Collins: Spencer Herbert synthetikus filozófiájának kivonata 751 o.
1899 Wilhelm Jerusalem: Bevezetés a filozófiába 255 o.
1900 Alexander Bernát: Diderot-tanulmányok 259 o.
1900 Somló Bódog: Spencer Herbert (In: Huszadik Század) 10 o.
1902 Pekár Károly (szerk.): A filozófia története - Az emberi gondolkodás története 468 o.
1902 Sebestyén Károly: A cinikusok - Tanulmány az antik ethika köréből 148 o.
1903 Alexander Bernát: Az újkori philosophia története I-II. 277 o.
1904 Serédi Lajos: A filozófia története 164 o.
1904 Sebestyén Dezső: Diderot befolyása Lessingre 52 o.
1907 Nagy József: A görög atomista fizikusok filozófiájának alapvonalai 43 o.
1907 Krausz Jakab: Bevezetés a philosophiába 172 o.
1907 Wildner Ödön: Nietzsche romantikus korszaka 259 o.
1910 Trikál József: A keresztény bölcselet akaratelméletének kifejlődése a XV. századig 325 o.
1910 Szemere Samu: A filozófia történetéről (In: Dolgozatok a modern filozófia köréből) 14 o.
1911 Kiss Albin: A középkor szelleme 80 o.
1912 Schwegler Albert: A bölcselet története 557 o.
1912 Kiss János: A bölcselettudomány jelentősége 40 o.
1912 Rózsa Dezső: Ralph Waldo Emerson (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 13 o.
1913 Jean Bourdeau: A jelenkori gondolkozás mesterei - Stendhal, Taine, Renan, Herbert Spencer, Nietzsche, Tolsztoj, Ruskin, Victor Hugo, A 20. század eredményei 225 o.
1913 Kajlós-Thury (szerk.): Dr. Böhm Károly élete és munkássága I-III. 1025 o.
1914 Magda Sándor: A magyar egyezményes philosophia 122 o.
1914 Horváth József: Bölcsészettörténet I. - Az ókori filozófia története 816 o.
1916 id. Bibó István: Nietzsche (Tanulmány) 101 o.
1919 Trikál József: William James bölcselete 130 o.
1920 Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába 329 o.
1920 Rudolf Steiner: Aquinói Tamás filozófiája (3 előadás Dornachban) 70 o.
1921 Maurice Maeterlinck: A nagy titok - Az okkultizmus rövid története 196 o.
1921 Somló Bódog: Machiavelli (In: Társadalomtudomány) 29 o.
1922 Pauler Ákos: Aristoteles 153 o.
1923 Nagy József: A mai filozófia főirányai 174 o.
1923 Várkonyi Hildebrand: Aquinói Szent Tamás filozófiája 95 o.
1923 W. D. Ross: Arisztotelész 413 o.
1923 Schmidt József: Az ind filozófia (= Bevezetés India örökléttanába) 119 o.
1924 Bartók György: A philosophia lényege 68 o.
1924 Horváth Sándor: Aquinói Szent Tamás világnézete 232 o.
1924 Victor János: Canterbury-i Anselmus realizmusa 120 o.
1924 Alexander Bernát: Tanulmányok - Filozófia 238 o.
1925 Bartók György: Böhm Károly 166 o.
1926 Will Durant: A gondolat hősei - A filozófia története 480 o.
1926 Kornis Gyula: A magyar philosophia fejlődése és az akadémia 48 o.
1927 Nagy József: A filozófia története 478 o.
1927 Kühár Flóris: A keresztény bölcselet története 326 o.
1927 Boros György: Dr. Brassai Sámuel élete 372 o.
1929 Nagy József: A filozófia nagy rendszerei 77 o.
1930 Erdey Ferenc: A XIII. század bölcseletének válsága és Aquinói Szent Tamás 27 o.
1930 Schütz Antal: Szent Ágoston másfélezer év távlatában - ma - karakterológiai jelentősége 67 o.
1932 Schütz Antal: Prohászka rendkívülisége (In: Korunk Szava) 5 o.
1932 Ernst Cassirer: A felvilágosodás filozófiája 448 o.
1932 Étienne Gilson: A középkori filozófia szelleme 480 o.
1933 G. K. Chesterton: Aquinói Szent Tamás 260 o.
1933 Sebestyén Károly: Filozófia a balladában (In: Budapesti Szemle) 16 o.
1934 Techert Margit: A hellén újplatonizmus története 235 o.
1934 Bartók György: A filozófia története I. - A görög filozófia története - Az indiai és a kínai filozófia rövid vázlatával 210 o.
1934 Bartók György: A filozófia története II. - A középkori és újkori filozófia története 210 o.
1934 Halasy-Nagy József: Az antik filozófia 477 o.
1934 Sándor Pál: Fasiszta munkakódexek 52 o.
1934 Sándor Pál: Marx vagy Hendrik de Man 79 o.
1935 Kornis Gyula: Rodostói filozófia 17 o.
1936 Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben I-III. 1484 o.
1936 Pierre de Lasenic: A hermetika univerzális beavatása - Hermész Triszmegisztosz tanításai alapján 136 o.
1936 Kibédi Varga Sándor: A transcendentalis deductio Kantnál 14 o.
1937 Halasy-Nagy József: A filozófia kis tükre 264 o.
1937 Sebestyén Károly: Berzsenyi, a filozófus (In: Budapesti Szemle) 16 o.
1938 Kondor Imre: Az európai filozófia problémáinak története 227 o.
1939 Trócsányi Dezső: Bölcselettörténelem 477 o.
1940 Szemere Samu: Filozófiai tanulmányok 421 o.
1940 Kibédi Varga Sándor: Rendszeres filozófia (Tankönyv) 100 o.
1941 Adria Mátyás: A bölcselet forradalma - Három világrejtély megoldása - Új világkép: új bölcseleti rendszer 119 o.
1941 Hajós József: A bölcselet története 394 o.
1941 Thomas Sugrue: Edgar Cayce élete és filozófiája 494 o.
1942 Halasy-Nagy József: Történeti bevezetés a filozófiába 183 o.
1942 Albert Camus: Sziszüphosz mítosza 118 o.
1942 Rezek Román Sándor: Prohászka esztétikája 18 o.
1942 Rezek Román Sándor: Prohászka intuíciója és átélése 50 o.
1943 Rezek Román Sándor: Prohászka Ottokár és Bergson 21 o.
1943 Rezek Román Sándor: Szempontok és adatok Prohászka "bergsonizmusához" 27 o.
1943 Rezek Román Sándor: Harsányi Lajos szent trilógiája 14 o.
1943 Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban - A bölcselet története 402 o.
1943 Sándor Pál: A dialektika története 111 o.
1943 Halasy-Nagy József: A filozófia története 372 o.
1943 Baktay Ervin: India bölcsessége - A hindu világszemlélet ismertetése 256 o.
1943 Gáldi-Lengyel-Joó-Mátrai-Baránszky Jób-Jánosi-Dékány-H. Schiller-Lehner-Zemplén-Révay-Ortvay-Brandenstein-Moór-Surányi-Unger: A mai filozófia - Áttekintés a filozófia eredményein... 359 o.
1944 Halasy-Nagy József: A filozófia 404 o.
1944 Dám Ince: Duns Scotus műveinek kritikai kiadása 46 o.
1945 Bertrand Russell: A nyugati filozófia története 720 o.
1945 Antal Gábor: Einstein, a humanista 64 o.
1946 Georges Politzer: A filozófia alapelemei 207 o.
1946 Sándor Pál: Filozófiai hátramaradottságunk okairól 125 o.
1946 Lukács György: Nietzsche és a fasizmus 87 o.
1946 Maurice Cornforth: Tudomány az idealizmus ellen - A "tiszta empirizmus" és modern logika bírálata 322 o.
1946 N. A. Bergyajev: Az orosz eszme - Az orosz gondolkodás alapvető problémái a 19. században és a 20. század elején 294 o.
1946 Sándor Pál: Filozófiai hátramaradottságunk okairól (In: Európa Könyvtár, In: A filozófia is közügy!) 78 o.
1947 Földes-Papp Károly: A filozófia szabadsága (In: Pantheon) 11 o.
1947 Földes-Papp Károly: A filozófia vígasztalása 39 o.
1947 Cécile Angrand: Filozófiai előadások - Bevezetés (A párizsi új egyetem előadásaiból) 36 o.
1947 Albert Camus: A pestis 272 o.
1947 Vajda György (Georges Vajda): Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba 239 o.
1947 Henri Lefebvre: Descartes 309 o.
1947 José Ortega y Gasset: Elmélkedések Leibnizről - Az alapelv fogalma és a deduktív elmélet fejlődése 380 o.
1948 Hamvas Béla (szerk.): Európai műhely I-II. - Művészet, társadalomtudomány, filozófia, természettudomány 1277 o.
1948 Szabó Árpád: Sokrates és Athén 131 o.
1948 Fogarasi Béla: Tudomány és demokrácia 210 o.
1948 Fung Yu-lan: A kínai filozófia rövid története 448 o.
1950 Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába 168 o.
1950 Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete 614 o.
1950 I. V. Kuznyecov: Az orosz természettudomány jellegzetes vonásai 54 o.
1950 Romano Guardini: Az újkor vége 82 o.
1951 E. R. Dodds: A görögség és az irracionalitás 446 o.
1951 C. I. Gulian: Aristoteles filozófiai munkásságáról (In: Aristoteles) 48 o.
1952 Benedetto Croce: A szellem filozófiája 659 o.
1952 Leo Strauss: Az üldöztetés és az írás művészete 239 o.
1953 Maurice Merleau-Ponty: A filozófia dicsérete 379 o.
1955 G. A. Brutjan: Mi a szemantikus filozófia és kit szolgál? 75 o.
1955 T. I. Ojzerman: A német klasszikus filozófia - a marxizmus egyik elméleti forrása 74 o.
1955 Kövendi Dénes: Az epikureus fizika és ethika Lucretius alapján 21 o.
1955 Borzsák István: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei 208 o.
1956 M. P. Bászkin: Az amerikai felvilágosodás filozófiája (Előadás) 39 o.
1956 V. F. Aszmusz: Descartes 339 o.
1957 Gaetan Picon: Korunk szellemi körképe 539 o.
1957 M. D. Chenu: Aquinói Szent Tamás és a teológia 196 o.
1959 Szigeti József: Marx előtti filozófia története II. - A középkori filozófia története (ELTE tankönyv) 81 o.
1959 Szigeti József: Marx előtti filozófia története III. - A reneszánsz filozófiája (XV. és XVI. század) (ELTE tankönyv) 64 o.
1959 Szigeti József: Marx előtti filozófia története IV. - A filozófia és a természettudomány viszonya (ELTE tankönyv) 113 o.
1959 Szigeti József: Marx előtti filozófia története V. - Locke, Berkeley, Hume, Spinoza, Bayle, Meslier, Voltaire (ELTE tankönyv) 144 o.
1959 G. V. Oszipov: Technika és társadalmi haladás 303 o.
1960 Sándor Pál: A filozófia története Marxtól Leninig I-II. 497 o.
1960 José Ortega y Gasset: Elmélkedés a vadászatról 136 o.
1961 Beresztenyev-Glezerman-Dinnyik (szerk.): A marxista filozófia alapjai 855 o.
1961 Mátrai László: Gondolat és szabadság 342 o.
1962 Howard Selsam: Mi a filozófia? 139 o.
1962 Milan Machovec: Neotomizmus 167 o.
1962 Sándor Pál: Hegel és a magyar filozófia (In: MTA közlemények, In: A filozófia is közügy!) 26 o.
1963 Lengyel József (szerk.): Egyetemes filozófiatörténet 686 o.
1963 Pais-Zrinszky-Kalocsai-Bontáné: A filozófia története (Egységes jegyzet) 257 o.
1964 Tordai-Márkus: Irányzatok a mai polgári filozófiában - Egzisztencializmus - Katolikus filozófia- Neopozitivizmus 532 o.
1965 Simonovitsné: A dialektika Leibniz filozófiájában 167 o.
1965 Sándor Pál: A filozófia története I. - A Marx előtti filozófia története 669 o.
1965 Sándor Pál: A filozófia története II. - Marxtól Leninig 760 o.
1965 Sándor Pál: A filozófia története III. - Lenintől napjainkig 669 o.
1965 Ágoston László: Az ember és a technika - A technicizmus kritikája 333 o.
1965 Dinnyik-Jovcsuk-Kedrov-Mityin-Ojzerman-Okulov-Trahtyenberg (szerk.): A filozófia története I-VII. 3984 o.
1966 A. Sz. Bogomolov: A pragmatizmus 156 o.
1966 Heller Ágnes: Az aristotelési etika és az antik ethos 409 o.
1966 B. Vámos Vera: Karl Jaspers filozófiája 110 o.
1966 Sándor Pál: Az idős Schelling és a fiatal Engels 40 o.
1966 Sándor Pál: A magyar filozófiatörténet kutatásáért (In: Magyar Tudomány, In: A filozófia is közügy!) 17 o.
1966 Sándor Pál: A klasszikus német filozófia (In: A klasszikus német filozófia, In: A filozófia is közügy!) 23 o.
1966 Sándor Pál: A munka problémája Hegel műveiben (In: A filozófia is közügy!) 12 o.
1967 Tőkei Ferenc: Kínai filozófia - Ókor I-III. 1213 o.
1968 Hermann István: Kant teleológiája 337 o.
1968 Vajda Mihály: Zárójelbe tett tudomány - A Husserli fenomenológia tudományfelfogásának bírálatához 175 o.
1968 Sándor Pál: A filozófia is közügy! 623 o.
1968 Sándor Pál: A Hegel-vita mai állása (In: A filozófia is közügy!) 86 o.
1969 Makai Mária: A meghasonlott tudat világképe 392 o.
1969 T. I. Ojzerman: Filozófiatörténet - metafilozófia 362 o.
1969 Kelemen János: Mi a strukturalizmus? 125 o.
1970 Lukács György: Lenin 244 o.
1970 T. M. Jaroszewski: Személyiség és közösség - A személyiség kérdései a mai filozófiai antropológiában 536 o.
1971 Wirth Ádám: Lenin a filozófus 169 o.
1971 Alfred Kosing: Modern marxista-e Ernst Fischer? 151 o.
1971 T. I. Ojzerman: A főbb filozófiai irányzatok történetéhez 392 o.
1972 Szabó András György: A gyakorlati materializmus felé 403 o.
1972 Bogomolov-Melvil: A mai polgári filozófia főbb irányzatai 242 o.
1972 George Thomson: Az első filozófusok - Tanulmány az ókori görög társadalomról 382 o.
1972 E. V. Iljenkov: Bálványképek és eszmények 232 o.
1972 Schlick-Carnap-Hahn-Neurath-Reichenbach: A bécsi kör filozófiája 596 o.
1972 Jacques Derrida: A disszemináció 352 o.
1972 Hanák Tibor: A filozófus Lukács 119 o.
1972 Sándor Pál: A két frankfurti iskola 135 o.
1972 Richard T. Wallis: Az újplatonizmus 286 o.
1973 Besse-Séve-Matheron-Buci-Glucksmann-Labica-Bidet-Milhau-Bloch-Mercier-Josa: A filozófia és a vallás (Tanulmánygyűjtemény) 331 o.
1973 Georges Politzer: A filozófia és a mítoszok 343 o.
1973 Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése 596 o.
1973 Lucien Braun: A filozófiatörténet története 337 o.
1973 Szolnoki János: A Marx előtti filozófia fejlődésének fő szakaszai (MSZMP tankönyv) 90 o.
1974 Lendvai-Nyíri: A filozófia rövid története - A védáktól Wittgensteinig 264 o.
1974 Pais István: A filozófia történetéből (TIT segédanyag) 289 o.
1974 Werner Beierwaltes: Reflexió és egyesülés. Plótinosz misztikájáról (in A misztika alapkérdései) 30 o.
1974 Gecse Gusztáv: Aquinói Tamás élete és a skolasztika 27 o.
1975 Sándor Pál: A filozófia fejlődéstörvényei 207 o.
1975 Pais István: A Marx előtti filozófia története (ELTE tankönyv) 247 o.
1976 Julina-Melvil-Lektorszkij-Filipov-Grigorjan-Leibin-Motrosilova: A polgári filozófia a XX. században 357 o.
1976 Vörös Gyula: Marx, Engels, Lenin időszerűségéről 200 o.
1976 Rezső-Jenei-Gondi: Az 1848 utáni polgári filozófia fő irányai 73 o.
1977 Jirina Popelová: A filozófia születése 167 o.
1977 Vas Ida: Munka és logika - A hegeli abszolút eszme kritikai elemzéséhez 150 o.
1978 Görgényi Ferenc: Tulajdon és politika (Tanulmányok, cikkek) 401 o.
1978 Pais István: Az antik filozófia története 422 o.
1978 Litván György: Elmélet és gyakorlat Szabó Ervin munkásságában 21 o.
1979 Diószegi György: A bölcselet eredete 127 o.
1979 Hanák Tibor: Az elmaradt reneszánsz - A marxista filozófia Magyarországon 423 o.
1979 Hermann István: Teleológia és történetiség 607 o.
1979 Gecse-Gondi-Rezső-Simon-Simonovitsné-Somogyi-Szigetiné: A filozófia története (MSZMP esti egyetem tankönyv) 329 o.
1980 Nyíri-Turay-Bolberitz: A filozófia 295 o.
1980 Maróth Miklós: A görög logika keleten 174 o.
1980 Csejtei Dezső: José Ortega y Gasset 111 o.
1980 Hanák-Cs. Szabó-Határ-Szentkuthy-Kerényi: A filozófia: kritika 215 o.
1980 Hans Urs von Balthasar: Szempontok a keresztény misztika mibenlétének meghatározásához (in A misztika alapkérdései) 34 o.
1980 Simon Róbert: Az ezeréves Ibn Színá (Avicenna) 30 o.
1981 Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz - A magyar filozófiai gondolkodás századunk első felében 265 o.
1981 Darai Lajos Mihály: Karl Popper 123 o.
1981 Lengyel Dénes: Ókori bölcsek nyomában 243 o.
1981 Bimbó Mihály: A filozófiai gondolkodás főbb állomásai és mai irányzatai (Egységes jegyzet) 248 o.
1981 Pierre Hadot: A lélek iskolája - Lelkigyakorlatok és ókori filozófia 387 o.
1981 G. B. Kerferd: A szofista mozgalom 232 o.
1981 Kelemen János: Bendetto Croce 112 o.
1981 Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába 408 o.
1982 Hermann István: Az értelemig és tovább! - A filozófia nagy problémái 307 o.
1982 Pais István: A görög filozófia 649 o.
1982 Balogh Tibor: Jean Piaget 86 o.
1982 Tagai Imre: John Dewey 97 o.
1982 Jonathan Barnes: Arisztotelész 130 o.
1982 Horváth-Wirth-Gondi: Bevezetés a klasszikus művek tanulmányozásába (MSZMP tankönyv) 128 o.
1983 Lendvai L. Ferenc: A gondolkodás története 228 o.
1983 Nyíri Kristóf: Ludwig Wittgenstein 127 o.
1983 Kirk-Raven-Schofield: A preszókratikus filozófusok 727 o.
1983 Colette Sirat: A zsidó filozófia a középkorban 446 o.
1984 Forrai Gábor: Rudolf Carnap 122 o.
1984 Köpeczi Béla: Az egzisztencializmus 60 o.
1985 Poszler György: A jéghegy csúcsa és a láthatatlan szisztéma - Szubjektív portrévázlat Lukács Györgyről 51 o.
1985 Gondi József: A marxista filozófia történetének rövid vázlata 36 o.
1985 Zoltai Dénes: A német idealizmus legrégibb rendszerprogramja 103 o.
1986 Poszler György: Az évszázad csapdái - Tanulmányok Lukács Györgyről 183 o.
1986 Nyíri J. Kristóf: Európa szélén - Eszmetörténeti vázlatok 249 o.
1986 Sziklai László: Proletárforradalom után - Lukács György marxista fejlődése 1930-1945 361 o.
1986 Luciano de Crescenzo: A görög filozófia rendhagyó története 448 o.
1986 Angyalosi Gergely: A lélek lehetőségei - Líra és szubjektumelmélet összefüggései a század eleji Magyarországon 123 o.
1986 Ladányiné Boldog Erzsébet: A magyar filozófia és darwinizmus XIX. századi történetéből - 1850-1875 (Kritika) 192 o.
1986 Wolfgang Röd: Az újkor dialektikus filozófiája I-II. 467 o.
1986 Hajós József: Böhm Károly filozófiája 392 o.
1987 Benedek István: Az értelem dicsérete - Művelődéstörténeti tanulmány a 16-17. század gondolkodóiról 274 o.
1987 Szigetiné (Szigeti Györgyné): A marxista filozófia közvetlen filozófiatörténeti előzményei 57 o.
1987 Mesterházi Miklós: A messianizmus történetfilozófusa - Lukács György munkássága a húszas években 350 o.
1987 D. W. Hamlyn: A nyugati filozófia története 330 o.
1987 Molnár Tamás: A pogány kísértés 240 o.
1987 Bolberitz-Gál: Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája - Lét és lényeg - A teológia összefoglalása 581 o.
1987 Donáth Péter: Elmélet és gyakorlat - Adalékok a "Materializmus és empíriokriticizmus" történelmi hátteréhez 129 o.
1988 Lukács József: Élő múlt - Előadások, cikkek, tanulmányok 369 o.
1989 Wolfgang Stegmüller: Korunk hat német filozófusa 224 o.
1989 Tatár György: Az öröklét gyűrűje - Nietzsche és az örök visszatérés gondolata 209 o.
1990 Xavier Rubert de Ventós: Minek filozofálni? 176 o.
1990 Márkus-Vajda: A budapesti Iskola II. - Tanulmányok Lukács Györgyről 368 o.
1990 A. M. Haas: A nyelv és a tapasztalat problematikája a német misztikában (in A misztika alapkérdései) 30 o.
1990 Hegedüs Géza: A szent doktorok tudománya - Avagy a középkori gondolkodás évezrede 173 o.
1991 Richard Tarnas: A nyugati gondolat stációi 572 o.
1991 Jostein Gaarder: Sofie világa - Regény a filozófia történetéről 576 o.
1991 Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése (3. kiadás) 601 o.
1991 Jean Grondin: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába 265 o.
1992 Hegedüs Géza: Az európai gondolkodás évezredei 288 o.
1992 Wolfgang Röd: Descartes és a német felvilágosodás filozófiája 210 o.
1993 Turgonyi Zoltán: A filozófia alapjai - és történetének vázlata 248 o.
1993 Nigel Warburton: A filozófia világa 167 o.
1993 Turgonyi Zoltán: Bevezetés a filozófiába 125 o.
1993 Altrichter Ferenc: Észérvek - az európai filozófiai hagyományban 383 o.
1993 Ulrich Im Hof: A felvilágosodás Európája 266 o.
1993 Dráviczki Imre: A filozófia története (Tantárgyi bevezető) 165 o.
1993 Steiger Kornél: A szofista filozófia (Szöveggyűjtemény) 180 o.
1993 Jean-Pierre Torrell: Aquinói Szent Tamás élete és műve 639 o.
1993 Mészáros András: Arisztotelész esete Phyllisszel - Előadások a szerelemfilozófia köréből 153 o.
1993 Boris Groys: Az utópia természetrajza 93 o.
1993 Joós Ernő (Ernest Joos): Bevezető a filozófiába 182 o.
1993 Lendvai L. Ferenc: Egy magyar filozófus: Karácsony Sándor 173 o.
1993 Nigel Warburton: Bevezetés a filozófiába 197 o.
1993 Szabó Tibor (szerk.): Ellenszélben - Gramsci és Lukács - Ma (Tanulmánygyűjtemény) 312 o.
1994 Fehér Judit (szerk.): Tibeti buddhista filozófia 109 o.
1994 Dörömbözi János: A filozófia története és elmélete I-II. 646 o.
1994 Huszti Vilmos: Bölcselettörténet 94 o.
1994 Orbán Jolán: Derrida írás-fordulata 283 o.
1994 Rüdiger Safranski: Egy némethoni mester - Heidegger és kora 685 o.
1994 Karikó Sándor (szerk.): JelenLÉT 3. - Filozófiai tanulmányok 181 o.
1995 Dörömbözi János: A filozófia alapjai (Középiskolai tankönyv) 215 o.
1995 Farkas János László: Világra jönni - Értelmezések 311 o.
1995 Fehér-Heller: A Budapesti Iskola I. - Tanulmányok Lukács Györgyről 511 o.
1995 Beck András (szerk.): A filozófus az amerikai életben (Tanulmánygyűjtemény) 203 o.
1995 Sziklai László: Egyszer volt - hol nem volt (Eszmetörténeti esszék) 224 o.
1996 Ujvári Márta: A szkepticizmus kihívása 167 o.
1996 Vajda Mihály: Nem az örökkévalóságnak - Filozófiai (láb)jegyzetek 449 o.
1996 Fejér Ádám (szerk.): Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai - Az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása 150 o.
1996 Hans-Georg Gadamer: A filozófia kezdete 325 o.
1996 Hársing László: A filozófiai gondolkodás fejlődése Thalésztől Gadamerig 299 o.
1996 Manfred Pascher: Az újkantianizmus gyakorlati filozófiája - Történeti bevezetés 143 o.
1996 Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába 172 o.
1996 Pethő Bertalan: Előmérkőzések - Posztmodern csatározásokhoz két tételben 165 o.
1997 Tőkei Ferenc: Kínai szofisztika és logika 96 o.
1997 Weiss János: A Frankfurti Iskola (Tanulmányok) 292 o.
1997 Tenigl-Takács László: A jógácsára filozófiája 133 o.
1997 Goldziher-Tufajl: Arab filozófia I. (PPKE szöveggyűjtemény) 80 o.
1997 Hálévi-al-Fárábi: Arab filozófia II. (PPKE szöveggyűjtemény) 76 o.
1997 Karikó Sándor (szerk.): Derrida Marx-szelleme (Tanulmánygyűjtemény) 175 o.
1997 Heller Ágnes: Életképes-e a modernitás? 333 o.
1998 Szabó-Szécsi (szerk.): A filozófia keresztútjain - Tanulmányok Lukács Györgyről 270 o.
1998 Maróth Miklós: A görög filozófia története (PPKE tankönyv) 275 o.
1998 Perecz László: A pozitivizmustól a szellemtörténetig 244 o.
1998 S. Szabó Péter: Az evangélium és a munka - Prohászka Ottokár társadalomfilozófiai munkássága 199 o.
1998 Krémer Sándor: Bevezetés a filozófiába (Távoktatási tankönyv) 100 o.
1998 Lehmann Miklós: Az elidegenedés- és antropológia-vita politikai összefüggései - A marxista filozófia reneszánszától a filozófusperig 38 o.
1998 Jean-Yves Leloup: Bevezetés az igazi filozófusokhoz 292 o.
1998 Tengelyi László: Élettörténet és sorsesemény 369 o.
1998 Karikó Sándor (szerk.): A fenomenológiától a nemzeteszméig - Somogyi József életművéről 248 o.
1999 Konrad Löw: A kommunista ideológia vörös könyve - Marx & Engels - A terror atyjai 406 o.
1999 Steiger Kornél: A lappangó örökség - Fejezetek a preszókratikus filozófia antik hagyományozásának történetéből 240 o.
1999 Fehér M.-Veres (szerk.): Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében 469 o.
1999 Christopher Horrock: Baudrillard és a millennium 79 o.
1999 Ludassy Mária: Elhiszem, mert ésszerű (Tanulmányok az angol és francia felvilágosodás koráról) 211 o.
2000 Dékány András: A megenyhült Sorbonne 128 o.
2000 Biczó Gábor: A tragédia délelőttje - az ifjú Nietzsche filozófiai perspektivizmusa 143 o.
2000 J. Nagy-Kövér (szerk.): Az európai egységeszme dokumentumai a XVI. századtól 1945-ig 173 o.
2000 Laczkó-Tonk (szerk.): Böhm Károly és a "kolozsvári iskola" (Előadások) 268 o.
2000 Molnár Attila Károly: Edmund Burke 370 o.
2001 Paul Strathern: Marx (Filozófia 90 percben) 70 o.
2001 Vajda Mihály: Tükörben 134 o.
2001 Boros István: A filozófia klasszikusai - Fejezetek a filozófia történetéből 264 o.
2001 Boros István: A filozófia klasszikusai - Fejezetek a filozófia történetéből 264 o.
2001 Gyenge Zoltán: Az egzisztencia évszázada (Esszék és tanulmányok) 204 o.
2001 P. P. Aprisko: Az orosz filozófia története 889 o.
2001 Hajdu Péter: Bevezetés a filozófiába (ELTE tankönyv) 379 o.
2001 Budai-Dörömbiczi-Gligor-Kállai-Nagyné-Rostoványi-Simon-Szani-Törő-Vincze: Bevezetés az európai kultúra és bölcselet történetébe I-II. (ZMNE tankönyv) 1028 o.
2002 Karikó Sándor (szerk.): Az alkalmazott filozófia esélyei 127 o.
2002 Demeter Tamás: Az eszmék tipográfiája - A modern filozófia kezdetei kommunikációelméleti nézőpontból 107 o.
2002 Mezei-Fehér-Máté-Laczkó-Bán-Veres-Mariska-Somos-Szabó-Novek: Brandenstein Béla emlékkönyv (Előadások) 141 o.
2002 Schmal Dávis (szerk.): Descartes, Kant, Husserl, Heidegger (Tanítványok írásai Munkácsy Gyula tiszteletére) 380 o.
2003 Heller Ágnes: Filozófiai labdajátékok 472 o.
2003 Szegő Katalin: Gondolatutak (Tanulmányok) 439 o.
2003 Boros Gábor: A mozgástörvényektől Isten értelmi szeretetéig - A morális univerzum kitágulása a mechanikai filozófiában 296 o.
2003 Rózsa-Quante (szerk.): Az aktuális Hegel (Tanulmánykötet) 192 o.
2003 Dékány-Laczkó (szerk.): Az erény (Lábjegyzetek Platónhoz - Tanulmánygyűjtemény) 330 o.
2004 Barbara Day: Bársonyos filozófusok 283 o.
2004 Bolberitz-Hosszú: Bölcselettörténet 215 o.
2004 Molnár Tamás: A jobb és a bal (Tanulmányok) 200 o.
2004 Laczkó-Dékány (szerk.): A bűn (Lábjegyzetek Platónhoz - Tanulmánygyűjtemény) 427 o.
2004 Kovács Gábor: Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig - Bibó István, a politikai gondolkodó 494 o.
2004 Weiss János (szerk.): Az integrációtól a narrációig - A felvilágosodás dialektikájának recepciója (Tanulmánygyűjtemény) 320 o.
2005 Julian Baggini: A tányérra kívánkozó malac - ...és 99 további gondolatkísérlet 327 o.
2005 Delius-Gatzemeier-Sertcan-Wünscher: A filozófia története az ókortól napjainkig 120 o.
2005 Laczkó-Dékány (szerk.): A barátság (Lábjegyzetek Platónhoz - Tanulmánygyűjtemény) 348 o.
2006 Kevin O'Donnell: Eszmék története 174 o.
2006 Diószegi-ifj. Diószegi: A bölcsesség szeretete 231 o.
2006 Darai Lajos Mihály: A filozófia kultúrtörténete 431 o.
2006 Laczkó-Dékány (szerk.): A lelkiismeret (Lábjegyzetek Platónhoz - Tanulmánygyűjtemény) 428 o.
2006 Kurt Flasch: Eckhart mester - A "német misztika" születése az arab filozófia szelleméből 348 o.
2007 Ludassy Mária (szerk.): A felvilágosodás álmai és árnyai 558 o.
2007 Ulrich G. Leinsle: A skolasztikus teológia története 327 o.
2007 Kelemen János: Dante, Petrarca, Vico - Fejezetek az olasz irodalom és filozófia történetéből 244 o.
2007 Somos Róbert: A logikai platonizmus Magyarországon (In: Teendőink a magyar filozófia ügyében) 7 o.
2008 Gerencsér Ferenc (szerk.): A filozófia háromezer éve - A gondolkodás története 232 o.
2008 Laczkó-Dékány (szerk.): A gyűlölet (Lábjegyzetek Platónhoz - Tanulmánygyűjtemény) 316 o.
2008 Staller Tamás: Baruch vs. Benedictus - A Spinoza-jelenség 175 o.
2009 Heller Ágnes: A filozófia radikalizmusa 509 o.
2009 Perecz László: A fölfedezett reneszánsz (Filozófiatörténeti tanulmányok) 187 o.
2009 Bacsó-Weiss-Szitás-Gurka-Schreiner-Michel-Bland: A reflexió szabadsága (Tanulmányok a német idealizmusról és romantikáról 223 o.
2009 Laczkó-Dékány (szerk.): Az igazságosság (Lábjegyzetek Platónhoz - Tanulmánygyűjtemény) 330 o.
2009 Áron-Garai-Kelemen-Orbán-Steiger: Bevezetés a filozófia történetébe - A preszókratikusoktól Derridáig (Egyetemi tankönyv) 227 o.
2010 Krausz Tamás (szerk.): Lukács György és a szocialista alternatíva 353 o.
2010 Boros-Gángó-Kiss-Mester-Perecz (szerk.): A hetvenes évek filozófiai lehetőségei és valósága 323 o.
2010 Laczkó-Gyenge-Dékány (szerk.): A szabadság (Lábjegyzetek Platónhoz - Tanulmánygyűjtemény) 322 o.
2010 Rokay Zoltán: Az újkori filozófia veteránjai 206 o.
2011 Baggini-Balog-Garvey-Loewer-Stangroom: 30 másodperc filozófia - A legfontosabb filozófiai elméletek röviden 160 o.
2011 Raátz-Tóthfalussy (szerk.): A filozófia és a szónoki beszéd - "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai 245 o.
2011 Szőllős-Török: A filozófia nagykönyve - Minden, amit tudni érdemes 356 o.
2011 Laczkó-Dékány (szerk.): Az akarat (Lábjegyzetek Platónhoz - Tanulmánygyűjtemény) 406 o.
2011 Kissné-Laczkó (szerk.): Don Quijote.hu - avagy a filozófia vándorútjai (Tanulmányok és egyéb írások Csejtei Dezső tiszteletére 60. születésnapja alkalmából) 356 o.
2012 Nigel Warburton: A filozófia rövid története 279 o.
2012 Prancz Zoltán: A valószínűségtől a bizonyosságig - Megfejthetők-e Pascal gondolatai? 286 o.
2012 Mesterházi Miklós: Az álomittas bőregér - Kant a fej betegségeiről 281 o.
2012 Laczkó-Faragó (szerk.): Az ész (Lábjegyzetek Platónhoz - Tanulmánygyűjtemény) 350 o.
2013 Perecz László: Háttér előtt - Írások a magyar filozófia múltjáról és jelenéről 261 o.
2013 Laczkó Sándor (szerk.): A szerelem (Lábjegyzetek Platónhoz - Tanulmánygyűjtemény) 394 o.
2013 Fehér M. István: Fenomenológia mint szigorú tudomány: az álmot végigálmodtuk? (In: Kortársunk, Husserl) 26 o.
2013 Mezei Balázs: Husserl platonicus (In: Kortársunk, Husserl) 24 o.
2013 Tengelyi László: Ösbenyomás és ősasszociáció (In: Kortársunk, Husserl) 18 o.
2013 Varga Péter András: "Mintha egy találóskép lenne..." - Edmund Husserl késői filozófiájának módszertani és történeti megközelíthetőségéről (In: Kortársunk, Husserl) 26 o.
2013 Takács Ádám: Az alap fogalma Husserlnél (In: Kortársunk, Husserl) 20 o.
2013 Horváth Orsolya: A transzcendentális fenomenológia és a hétköznapiság (In: Kortársunk, Husserl) 8 o.
2013 Rosta Kosztasz: A husserli epokhé antik szkeptikus gyökerei (In: Kortársunk, Husserl) 24 o.
2013 Ullmann Tamás: Fantázia és intencionalitás (In: Kortársunk, Husserl) 24 o.
2013 Zuh Deodáth: Reális és transzcendentális Edmund Husserl filozófiájában - A transzcendentális idealizmus és a konstitúcióelmélet összefüggéseiről (In: Kortársunk, Husserl) 40 o.
2013 Besze Flóra: Ellentmondás, semlegesítés, tartózkodás - Husserl a képkonstitúcióról (In: Kortársunk, Husserl) 14 o.
2013 Sajó Sándor: Az interszubjektivitás problémája a Karteziánus elmélkedésekben (In: Kortársunk, Husserl) 10 o.
2013 Torma Anita: Alvás és éberség Husserl fenomenológiájában (In: Kortársunk, Husserl) 10 o.
2013 Lengyel Zsuzsanna Mariann: Szilasi Vilmos és a husserli fenomenológia (In: Kortársunk, Husserl) 12 o.
2014 Boros János: Szenvedély és szükségszerűség - Filozófiai vázlatok 47 o.
2014 Laczkó-Dékány (szerk.): A hazugság (Lábjegyzetek Platónhoz - Tanulmánygyűjtemény) 534 o.
2015 Szalay Mátyás: Bevezetés a hivatás filozófiájába 188 o.
2016 Frenyó Zoltán: A filozófia tankönyve 459 o.
2016 Heller Ágnes: A filozófia rövid története gólyáknak I-III. (Ókor-A középkor és reneszánsz-Az újkor) 958 o.
2016 Rigán-(Ungvári-Zrínyi) (szerk.): Az értelem anyanyelvén - Magyar filozófusok a 20. és 21. században 408 o.
2017 Schreiner Dénes: A mítosz filozófiája - Tanulmányok az őrületről és a rettenetről, a felejtésről és a halálról 176 o.
2019 Veress Károly: Bevezetés a hermeneutikába 274 o.
2020 Nagy Nikoletta: Bevezetés a filozófiába (ukrán filozófiatörténettel bővítve) 129 o.
2021 Tóth J. Zoltán (szerk.): Herbert Spencer öröksége - Tanulmányok, reflexiók Herbert Spencer születésének 200. évfordulója alkalmából 258 o.
2022 Pavlovits Tamás: Hol a filozófia helye a tudományok palettáján 2022-ben? 50 p.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
FILOZÓFIAI KOZMOLÓGIA
Mi az a világ(mindenség)? Honnan ered, hogyan változik?
1600 Giordano Bruno: Giordano Bruno válogatott dialógusai 261 o.
1600 Giordano Bruno: A végtelenről, a világegyetemről és a világokról 249 o.
1686 Bernard le Bovier de Fontenelle: Beszélgetések a világok sokaságáról 220 o.
1802 F. W. J. Schelling: Bruno avagy a dolgok isteni és természetes elvéről 235 o.
1897 Posch Jenő: Az idő elmélete 1., 2. 445 o.
1858 Charles de Freycinet: A természettudományi megismerés alapjai - Analízis-mechanika 212 o.
1906 Svante Arrhenius: A világegyetem élete - és megismerésének története... 236 o.
1908 Wilhelm Ostwald: Bevezetés a természetfilozófiába 160 o.
1910 Aszlányi Dezső: Világszerelem - Természetfilozófia I. - Kosmogonia 318 o.
1910 Balassa Géza: A görög atomizmus 46 o.
1913 Kovács János: Bergson evolutio elmélete (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 11 o.
1919 A. N. Whitehead: A természet fogalma 201 o.
1920 T. K. Oesterreich: Korunk világképe 175 o.
1922 Henri Bergson: Tartam és egyidejüség - Hozzászólás Einstein elméletéhez 241 o.
1924 Martin Heidegger: Az idő fogalma 25 o.
1930 Hans Reichenbach: Atom és világegyetem - A jelenkor fizikai világképe 212 o.
1932 Jankovits Miklós: W. Ostwald természetbölcselete (Doktori értekezés) 80 o.
1932 Fischl Klára: Bergson tér és időelmélete 20 o.
1937 Hock János: Az élet könyve - Az isteni élet 262 o.
1938 Wodetzky-Jánosi-Somogyi-Ibrányi-Reichert: A világegyetem bölcselete 125 o.
1939 Hock János: A teremtés könyve I-II. - Vallás-filozófiai tanulmány - Az élet kialakulásának alaptételei - Az élet fejlődésének részletezései 482 o.
1939 Hock János: A törvények könyve 262 o.
1940 Hock János: Az Isten könyve 170 o.
1941 André de Sainte-Lague: Az ismerttől az ismeretlenig 237 o.
1941 Hock János: A bukás könyve 190 o.
1942 Hock János: A megváltás könyve 144 o.
1947 Rudas László: Marxizmus és természettudomány 67 o.
1951 P. Prokofjev: A tudomány és a vallás ellentéte 63 o.
1955 Herczeg Tibor: A tudomány és a vallás a világ keletkezéséről 94 o.
1957 Weiszmann Endre: Adalékok a tér és az idő modern fizikai elméletének tanulmányozásához (In: Filozófiai tanulmányok) 31 o.
1958 V. I. Szvigyerszkij: Tér és idő 163 o.
1959 Sz. T. Meljuhin: A véges és végtelen problémája 266 o.
1960 Walter Hollitscher: A természettudományos világkép 506 o.
1960 Marx György: A tér és az idő fizikai megismerése (In: Előadások a fizika filozófiai kérdéseiről) 20 o.
1960 Abonyi Iván: A speciális relativitás-elméletről (In: Előadások a fizika filozófiai kérdéseiről) 16 o.
1960 Graff György: A kvantumelmélet néhány elvi kérdése (In: Előadások a fizika filozófiai kérdéseiről) 11 o.
1960 Szabó János: Anyag - antianyag (In: Előadások a fizika filozófiai kérdéseiről) 23 o.
1960 Róka Gedeon: A modern kozmogónia problémái (In: Előadások a fizika filozófiai kérdéseiről) 9 o.
1961 Sz. M. Saljutyin: A kibernetika és alkalmazási köre (In: A kibernetika filozófiai problémái) 78 o.
1961 E. Kolman: A kibernetika filozófiai és társadalmi problémái (In: A kibernetika filozófiai problémái) 23 o.
1961 B. Sz. Ukraincev: Az anyag visszatükröző képességének jelentősége a kibernetika lehetőségeinek meghatározásában (In: A kibernetika filozófiai problémái) 22 o.
1961 A. I. Berg: Az irányítás problémái és a kibernetika (In: A kibernetika filozófiai problémái) 42 o.
1961 A. V. Hramoj: A kibernetika fejlődéstörténetéhez (In: A kibernetika filozófiai problémái) 31 o.
1961 V. A. Iljin: A vezérlési rendszerek tudományának néhány kérdése (In: A kibernetika filozófiai problémái) 13 o.
1961 V. N. Kolbanovszkij: A kibernetika néhány vitás problémája (In: A kibernetika filozófiai problémái) 33 o.
1961 P. K. Anohin: Fiziológia és kibernetika (In: A kibernetika filozófiai problémái) 39 o.
1961 J. P. Frolov: Az élő természet dialektikája és a modern kibernetika (In: A kibernetika filozófiai problémái) 17 o.
1961 V. N. Tyipuhin: A kibernetika és a munka (In: A kibernetika filozófiai problémái) 12 o.
1961 A. A. Feldbaum: Az analógia szerepe a kibernetikában (In: A kibernetika filozófiai problémái) 7 o.
1962 Fok-Szoboljev-Ambarcumjan-Grascsenkov-Mityin-Alekszandrov: A modern természettudományok filozófiai problémái 869 o.
1962 F. L. Boschke: Hat nap alatt? 324 o.
1963 Szabó Gábor: A modern atomfizika néhány filozófiai problémájáról 202 o.
1963 Jánossy-Elek: A relativitáselmélet filozófiai problémái 351 o.
1963 Szvehszvjatszkij-Kazjutyinszkij: Világok születése - A mai kozmogónia filozófiai problémái 249 o.
1963 Ralph E. Lapp: Az anyag (LIFE Science Library) 207 o.
1963 Mitchell Wilson: Az energia (LIFE Science Library) 204 o.
1966 Goudsmit-Claiborne: Az idő (LIFE Science Library) 203 o.
1966 Jáki Szaniszló: A fizika látóhatára 584 o.
1967 Jánossy Lajos: Relativitáselmélet és fizikai valóság 328 o.
1968 A. Pozner: Az őselemektől az elemi részecskékig 183 o.
1970 Gál Ferenc: A teremtett és megváltott ember 258 o.
1972 V. Z. Azernyikov: Törvényszerű véletlenek másfél évszázad fizikájában 296 o.
1973 Elek Tibor: Marxizmus és relativitáselmélet - Megjegyzések Albert Einstein tudományos önéletrajzához 303 o.
1974 A. A. Butákov: A mozgás alapformái a modern tudomány fényében 321 o.
1974 Simonovits Anna: A tér és az idő problémája 120 o.
1978 Krajnik József: Az idő dialektikus materialista elméletéhez 156 o.
1980 V. A. Ambarcumjan: Az Univerzum kutatásának filozófiai kérdései 429 o.
1982 Carl-Friedrich von Weizsacker: Idő, fizika, metafizika (in: A modern tudományok emberképe) 33 o.
1984 Szádeczky-Kardoss Elemér: Bevezetés a ciklusszemléletbe 211 o.
1990 Székely László: Einstein kozmoszától a fölfúvódó világegyetemig 259 o.
1990 Székely László: Az emberarcú kozmosz - Az antropikus kozmológiai elv 292 o.
1991 Kisfaludy György: A teremtés üzenete - Kis útikalauz a mindenséghez 119 o.
1992 Kiss Miklós: Új természetfilozófia I. - II. - III. - IV. - V. - VI. - VII. - VIII. - IX. - Az energetizmus filozófiája 1725 o.
1992 Jáki Szaniszló: Krisztus, egyház, tudomány (Tanulmányok) 148 o.
1992 Paul Davies: Isten gondolatai - Egy racionális világ tudományos magyarázata 254 o.
1992 Luc Ferry: Új rend: Az ökológia 307 o.
1994 Paul Davies: Az utolsó három perc - Felvetések a világegyetem végső sorsáról 187 o.
1994 John D. Barrow: A világegyetem születése 163 o.
1994 Kisfaludy György: Az Energia Titka - Filozófiai beszélgetések a megnyilvánult jelenségek hullámvilágáról 366 o.
1995 Evva Ferenc: Ősszülők, ősbűn mai szemmel - A teológia és a tudomány legújabb vélekedései az ember életútja kezdetéről 24 o.
1996 László Ervin: Kozmikus kapcsolatok - A harmadik évezred világképe 272 o.
1996 Jáki Szaniszló: Van-e Univerzum? 148 o.
1997 Jáki Szaniszló: Világ és Vallás (Tanulmányok) 148 o.
1997 Bíró Béla: Legenda a kerek Egészről 344 o.
1999 Reicher László: Teozófiai panoráma 143 o.
1999 Kisfaludy György: A téridő kulcsa: a tudat 80 o.
2000 Jáki Szaniszló: A számok döntenek: a Planck-állandó és a filozófia állandói 38 o.
2001 Nándori Ottó: A mindenség üzenete 200 o.
2001 Egyed Sándor: Minden rendben van? 155 o.
2001 Balogh Zoltán: Tudomány és kozmológia - A kozmológia kritikája 49 o.
2001 John D. Barrow: A semmi könyve - A nulla kialakulásától a kvantumvákuumig 355 o.
2001 Jáki Szaniszló: Földöntúliak a világegyetemben? 63 o.
2002 Jeffrey R. Weeks: A tér alakja - Felületek és háromdimenziós alakzatok ábrázolása 213 o.
2002 Grandpierre Attila: Az Élő Világegyetem könyve 301 o.
2003 Nándori Ottó: Abszolút egyidejűség 71 o.
2003 Nagy Edit: Áramló tér és álló idő - gubancokkal - Palágyi Menyhért tér- és időelmélete... 218 o.
2004 Evva Ferenc: A földi élet keletkezésének hipotézisei ma (Kritikai elemzés) 104 o.
2002 Grandpierre Attila: Életünk és a Mindenséget átható rend 270 o.
2005 John D. Barrow: A végtelen könyve 277 o.
2006 Gurka Dezső: A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai 163 o.
2006 Antalffy Tibor: Mi volt előbb - Isten vagy ősrobbanás? 149 o.
2007 Kisfaludy György: Ablak az alternatív világképre 168 o.
2008 Sasvári Ákos: A világegyetem "kettős természete" 39 o.
2008 Sasvári Ákos: Rendszerek evolúciója 26 o.
2008 Nádasy E. Tamás: Az oszcilláló világegyetem - vagyis, ha E = m x c2, akkor v = c x sin α 126 o.
2011 Némedi Mária Margareta: Filozófiai előadás az univerzum logikájáról 137 o.
2012 Gauri Shankar Gupta: Az élet rejtélyeinek feltárása - Modern tudomány és ősi bölcsesség 403 o.
2015 Bornai Tibor: A sors kvantumfizikája avagy a Bornai-sejtés 172 o.
2017 Carlo Rovelli: Az idő rendje 247 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
LÉTELMÉLET
Mi az a létezés? Mik léteznek a világon? Ezeknek milyen fajtái, tulajdonságai és változásai lehetségesek?
e360 Platón: A szofista 299 o.
e322 Arisztotelész: A természet (Physica) 315 o.
e322 Arisztotelész: Metafizika 411 o.
e322 Arisztotelész: A lélekről 110 o.
e300 Pszeudo-Arisztotelész: Az égbolt 172 o.
e300 Pszeudo-Arisztotelész: A világrend 58 o.
e300 Csuang-Ce (Csuang Csou): A virágzó délvidék igaz könyve 344 o.
e300 Csuang-Ce (Csuang Csou): Csuang Ce bölcsesége 136 o.
e200 Hermész Triszmegisztosz: A lélek okulására 67 o.
e200 Hermész Triszmegisztosz: A tökéletesség útja 155 o.
e44 Marcus Tullius Cicero: A végzetről 108 o.
e54 Titus Lucretius Carus: A természetről (De Renum Natura) 237 o.
58 ifj. L. A. Seneca: A boldog életről 45 o.
63 ifj. L. A. Seneca: A lelki nyugalomról 50 o.
64 ifj. L. A. Seneca: A gondviselésről 32 o.
270 Plótinosz: A szépről és a jóról 159 o.
270 Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről 463 o.
420 Lie-Ce (Lie Yukou): A Tao könyve 166 o.
420 Lie-Ce (Lie Yukou): Az elomló üresség igaz könyve 167 o.
421 Szent Ágoston: A lélek Istennel való magányos beszélgetéseinek könyve 170 o.
440 Alexandriai Szent Cirill: A filozófus megtérése (Párbeszéd a pogány filozófusokkal) 71 o.
500 Pál-Fórizs (ford.): A klasszikus upanisadok I-II. 523 o.
810 Ádi Sankara: A védánta filozófiája - és más bölcseleti rendszerek 218 o.
1450 (Szakja Pandita)-Gorampa-(Kunga Zangpo): Elszakadás a négy ragaszkodástól (Magyarázatok gyűjteménye) - A tudat képzéséről szóló alapvető tanítás a szakja hagyományban 95 o.
1250 Zendzsi Dógen: Dógen zen (Sóbógenzó-Zuimonki) - A japán zen alapítójának közvetlen tanításai 269 o.
1255 Aquinói Szent Tamás: A természet princípiumairól 14 o.
1256 Aquinói Szent Tamás: A létezőről és a lényegről 22 o.
1259 Szent Bonaventura: A lélek útjai Istenhez - Itinenarium Mentis In Deum 82 o.
1270 Aquinói Szent Tamás: A világ örökkévalóságáról (De Aeternitate Mundi) 111 o.
1271 Aquinói Szent Tamás: Az elemek vegyüléséről 4 o.
1272 Aquinói Szent Tamás: Kérdések a természetes teológia köréből 54 o.
1531 H. C. Agrippa von Nettesheim: Titkos bölcselet (De Occulta Philosophia) 183 o.
1620 Jakob Böhme: Szent sóvárgás 133 o.
1623 Jakob Böhme: A kegyelmi kiválasztásról - avagy Istennek az ember feletti rendeléséről 268 o.
1637 René Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról 229 o.
1644 René Descartes: Elmélkedések a metafizikáról 60 o.
1649 René Descartes: A lélek szenvedélyei 189 o.
1649 René Descartes: A szabadságról (J. P. Sartre válogatásában és bevezetőjével) 80 o.
1677 Benedictus de Spinoza: Spinoza válogatott művei 148 o.
1752 Julien Offray de La Mettrie: Filozófiai művek 523 o.
1770 P. H. T. d'Holbach: A természet rendszere - A természeti és erkölcsi világ törvényei 550 o.
1770 Denis Diderot: Természet és Társadalom 64 o.
1771 Immanuel Kant: Recenzió Peter Moscati anatómusprofesszor "Az állatok és emberek fölépítésében mutatkozó lényegi testi különbségekről" előadásról 6 o.
1775 Immanuel Kant: A különféle emberi rasszokról 20 o.
1776 David Hume: Beszélgetések a természetes vallásról 166 o.
1780 Saint-Germain: A legszentebb háromszoros bölcsesség könyve - Legszentebb trinozófia 224 o.
1784 Denis Diderot: Denis Diderot válogatott filozófiai művei 520 o.
1785 Immanuel Kant: Az emberi rassz fogalmának meghatározása 20 o.
1785 Immanuel Kant: Előadásvázlatok az 1770-es-1780-as évekből 16 o.
1788 Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikája 205 o.
1793 Immanuel Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások 436 o.
1795 Immanuel Kant: Megjegyzések Samuel Thomas Sömmerring "A lélek orgonájáról" című írásához 10 o.
1798 Immanuel Kant: Pragmatikus érdekű antropológia 300 o.
1798 Immanuel Kant: Hátrahagyott antropológiai észrevételek 2 o.
1798 Immanuel Kant: Észrevételek az Antropológia második könyvéhez: A gyönyör és undor érzékéről 19 o.
1798 Immanuel Kant: Észrevételek a nem karakteréről 27 o.
1800 F. W. J. Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere 327 o.
1801 Bessenyei György: A természet világa vagy a józan okosság 408 o.
1807 G. W. F. Hegel: A szellem fenomenológiája 554 o.
1832 Cyliani: A leleplezett Hermész - A filozófiai kő titkos műveletei 79 o.
1840 Bernard Bolzano: A lélek halhatatlansága, avagy Athanasia - Mi a filozófia? 209 o.
1840 Léon-Michel Desdouits: Az ember és a' teremtés, vagy a végokok elmélete a' mindenségben 331 o.
1842 Jacob Lorber: A légy - Jézus-Krisztus-Isten-Atyánk kinyilatkoztatásai a mai korforduló időben 52 o.
1842 S. A. Kierkegaard: Berlini töredék (Jegyzetek Schelling 1841/42-es előadásairól) 168 o.
1843 Ludwig Feuerbach: Filozófiai kritikák és alapelvek 479 o.
1843 S. A. Kierkegaard: Az ismétlés 136 o.
1843 S. A. Kierkegaard: Félelem és reszketés 40 o.
1844 Arthur Schopenhauer: A szerelem metafizikája 105 o.
1844 Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet I-II. 1744 o.
1844 S. A. Kierkegaard: Filozófiai morzsák 92 o.
1844 S. A. Kierkegaard: A szorongás fogalma 92 o.
1844 S. A. Kierkegaard: Előszó 206 o.
1849 S. A. Kierkegaard: A halálos betegség 170 o.
1850 Arthur Schopenhauer: Szerelem, élet, halál 145 o.
1850 Arthur Schopenhauer: A halálról 35 o.
1850 Arthur Schopenhauer: A faj élete 35 o.
1850 Arthur Schopenhauer: A tulajdonságok öröklése 35 o.
1868 Rónay Jácint: Fajkeletkezés - Az embernek helye a természetben és régisége 288 o.
1865 Eötvös József: Gondolatok 336 o.
1871 Pauer Imre: Metaphysica 199 o.
1872 Ernst Mach: A tiszta tapasztalat filozófiája 32 o.
1874 Ludwig Büchner: Az istenfogalom és annak mai jelentősége 47 o.
1878 Friedrich Engels: Anti-Dühring - Hogyan "forradalmasítja" Eugen Dühring Úr a tudományt 448 o.
1878 Henry Didon: A tudomány Isten nélkül 277 o.
1877 Albert Stöckl: 175 o.
1880 Patrul Rinpocse: A megvilágosodás ékköve - A szemlélet, a meditáció és a cselekvés gyakorlata 252 o.
1880 Platz Bonifác: Az emberi nem kora 77 o.
1882 Joseph Bautz: A pokol - A skolasztikusok tanítása alapján 378 o.
1883 Friedrich Engels: A természet dialektikája 118 o.
1883 Henry Drummond: Természeti törvény a szellemi világban 285 o.
1883 Böhm Károly: Az ember és világa I. - Dialektika vagy alapphilosophia 155 o.
1884 Prohászka Ottokár: Horror causae finalis (In: Az elme útjain) 62 o.
1884 Platz Bonifác: Az ember eredése, faji egysége és kora 332 o.
1886 Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége 99 o.
1886 Prohászka Ottokár: Realizmus vagy idealizmus? (In: Az elme útjain) 16 o.
1888 Prohászka Ottokár: A causa formális győzelme a modern természetbölcselet fölött (In: Az elme útjain) 26 o.
1888 H. P. Blavatsky: Titkos tanítás I. - Kozmogenezis: A világ teremtése 214 o.
1888 H. P. Blavatsky: Titkos tanítás II. - A jelképrendszer fejlődése 125 o.
1888 H. P. Blavatsky: Titkos tanítás III. - Az okkult és a modern tudomány 154 o.
1888 H. P. Blavatsky: Titkos tanítás IV. - Antropogenezis: Az ember teremtése 323 o.
1888 H. P. Blavatsky: Titkos tanítás V. - A világvallások ősi jelképrendszere 144 o.
1888 H. P. Blavatsky: Titkos tanítás VI. - A tudomány szemben a titkos tanítással 116 o.
1888 H. P. Blavatsky: Titkos tanítás VII. - Nagy tanítók, ősi tanítások 278 o.
1888 H. P. Blavatsky: Titkos tanítás VIII. - Útmutatások 112 o.
1889 Henri Bergson: Idő és szabadság - Tanulmány eszméletünk közvetlen adatairól 199 o.
1889 Prohászka Ottokár: Az érzékek realizmusa (In: Az elme útjain) 15 o.
1890 H. P. Blavatsky: Az ezoterikus filozófia alapjai (H. P. Blavatsky írásaiból) 65 o.
1890 Prohászka Ottokár: Hogyan lett a világ? (In: Az elme útjain) 12 o.
1891 Mulford Prentice: A győzedelmes élet - Mulford Prentice elmélkedései 126 o.
1891 Mulford Prentice: A kicsinyes élet - Mulford Prentice elmélkedései 94 o.
1891 Rudolf Steiner: Valóság és tudomány - A szabadság filozófiájának előjátéka 68 o.
1891 Prohászka Ottokár: A gramm és méter győzelmi útja (In: Az elme útjain) 15 o.
1892 Böhm Károly: Az ember és világa II. - A szellem élete 170 o.
1893 L. F. Ward: A haladás lelki tényezői 363 o.
1893 Franz Mehring: A történelmi materializmusról 56 o.
1893 Jász Géza: A fejlődés törvényei 330 o.
1894 Rudolf Steiner: A szabadság filozófiája - Egy modern világszemlélet alapelemei 199 o.
1894 Prohászka Ottokár: A szabadakarat és a testmozgási mechanizmus (In: Az elme útjain) 12 o.
1895 C. W. Leadbeater: A túlvilág 79 o.
1895 C. W. Leadbeater: Néhány alapvető tanítás (Cikkgyűjtemény) 30 o.
1896 C. W. Leadbeater: Láthatatlan segítők 62 o.
1896 Schmitt Jenő: Hogyan teremtenek nálunk új bölcsészeti rendszert - Dr. Simon József Sándor természetfilozófiájának kérdéséhez 13 o.
1897 Tóvölgyi Titusz: A lélek mint egyén 218 o.
1898 Dessewffy Arisztid: Mi a spiritizmus? 88 o.
1899 Ernst Haeckel: Világproblémák 427 o.
1899 C. W. Leadbeater: Tisztánlátás 61 o.
1899 Franz Mehring: Tallózás 32 o.
1899 Ruttkay Lipót: Az örök ember 63 o.
1900 Ochaba A. János: Az emberi lélekről - különös tekintettel annak eredetére, szellemiségére és halhatatlanságára 373 o.
1902 Herbert Spencer: Alapvető elvek 677 o.
1902 Rudolf Steiner: A kereszténység mint misztikus tény - Misztika az újkori szellemi élet hajnalán 229 o.
1902 C. W. Leadbeater: A teozófia alapvonalai 24 o.
1903 Prohászka Ottokár: A lélek létének empirikus bizonyítása (In: Az elme útjain) 13 o.
1903 L. I. Sesztov: Dosztojevszkij és Nietzsche 371 o.
1903 Tóth Béla: A spiritizmusról 137 o.
1904 Rudolf Steiner: Teozófia - A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei 164 o.
1904 Rudolf Steiner: A magasabb világok megismerésének útja 190 o.
1904 Aleister Crowley: A Törvény Könyve (Liber Al Vel Legis) 113 o.
1904 C. W. Leadbeater: A keresztény hitvallás 56 o.
1904 Prohászka Ottokár: Az evolúció erkölcstana (In: Az elme útjain) 7 o.
1904 Ernst Haeckel: Biológia és természetfilozófia 254 o.
1904 Somló Bódog: Kidd Benjámin áldarwinizmusa (In: Huszadik Század) 9 o.
1905 Rudolf Steiner: Az ezotéria alapjai (31 előadás Berlinben) 260 o.
1905 Hermann Nothnagel: A halálról 48 o.
1905 L. I. Sesztov: Az alaptalan apoteózisa - Kísérlet az adogmatikus gondolkodásra 159 o.
1906 Rudolf Steiner: A templomlegenda és az aranylegenda (20 előadás Berlinben) 152 o.
1906 Rudolf Steiner: A reinkarnációról - Az újjászületés tana 113 o.
1907 Rudolf Steiner: A Rózsakeresztesek teozófiája (14 előadás Münchenben) 151 o.
1907 Henri Bergson: Teremtő fejlődés 338 o.
1907 Félix le Dantec: A biológiai filozófia elemei 203 o.
1907 William James: A pragmatizmus 18 o.
1907 Henri Bergson: Az élet filozófiája - Intuicionizmus 40 o.
1907 Schmitt Jenő Henrik: A szellem fejlődéstörvénye 119 o.
1908 Palágyi Menyhért: Marx és tanitása 163 o.
1908 Rudolf Steiner: A szellemi lények működése az emberben (13 előadás Berlinben) 212 o.
1908 Rudolf Steiner: A János-evangélium (12 előadás Hamburgban) 162 o.
1908 Rudolf Steiner: János Apokalipszise (13 előadás Nürnbergben) 255 o.
1908 Rudolf Steiner: A Világ, a Föld és az Ember (11 előadás Stuttgartban) 255 o.
1908 G. V. Plehanov: A marxizmus alapvető kérdései (Más cím: A marxizmus tudományos alapproblémái) 155 o.
1908 Leadbeater-Besant: Okkult kémia 425 o.
1908 Prohászka Ottokár: A philosophia perennisről (In: Az elme útjain) 3 o.
1908 Annie Besant: Bevezetés a jógába 155 o.
1909 Rudolf Eucken: A jelenkori vallásbölcselet főkérdései 212 o.
1909 Rudolf Steiner: A szellemtudomány körvonalai 364 o.
1909 Rudolf Steiner: Szellemtudományos embertan (19 előadás Berlinben) 290 o.
1909 Rudolf Steiner: Rózsakeresztes szellemtudomány (Budapesti előadások) (11 előadás Budapesten) 167 o.
1909 Rudolf Steiner: Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban (19 előadás Berlinben) 146 o.
1909 Rudolf Steiner: A János evangélium (14 előadás Kasselben) 253 o.
1909 Rudolf Steiner: A Kelet a Nyugat fényében (9 előadás Münchenben) 179 o.
1909 Rudolf Steiner: A Lukács-evangélium (10 előadás Baselben) 253 o.
1909 Dudek János: Származástan és világnézet 151 o.
1909 Franz Mehring: Filozofálás és filozófia 6 o.
1909 ifj. Apáthy István: A darwinismus bírálata és a társadalomtan 31 o.
1909 Schmitt Jenő: Religio azoknak, akikben fiatal a kedély, egyben Jézus egy élete és bevezetés a megismerésbe bárki számára 112 o.
1910 Rudolf Steiner: A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlődése (7 előadás Berlinben) 223 o.
1910 Rudolf Steiner: Krisztus megjelenése az éteri világban (16 előadás) 249 o.
1910 Rudolf Steiner: Makrokozmosz és mikrokozmosz (12 előadás Bécsben) 247 o.
1910 Rudolf Steiner: A karma megnyilvánulásai (11 előadás Hamburgban) 270 o.
1910 Rudolf Steiner: Az egyes népszellemek missziója (11 előadás Oszlóban) 192 o.
1910 Rudolf Steiner: A bibliai teremtéstörténet titkai (11 előadás Münchenben) 147 o.
1910 Rudolf Steiner: A Máté-evangélium (12 előadás Bernben) 248 o.
1910 Rudolf Steiner: A lelki élet metamorfózisai - Az érzéki-érzékfeletti megvalósulása a művészetben (7 előadás Berlinben) 207 o.
1910 Jiddu Krishnamurti (Alcyone): A mester lábainál 54 o.
1910 Martin Buber: A tao tanítása 49 o.
1910 Henri Bergson: Bevezetés a metafizikába 40 o.
1910 Dienes Valéria: Az intuició a mai metafizikában (In: Dolgozatok a modern filozófia köréből) 12 o.
1910 Fenyő Andor: A metafizikáról, különös tekintettel Kant rendszerére (In: Dolgozatok a modern filozófia köréből) 15 o.
1910 Erdős Lajos: Természettudomány és filozófia (In: Dolgozatok a modern filozófia köréből) 38 o.
1910 Rudolf Steiner: Okkult történelem (6 előadás Stuttgartban 1910.12.27-től 1911.01.01-ig) 263 o.
1910 Franz Mehring: Történelmi materializmus 11 o.
1911 Rudolf Steiner: Okkult fiziológia (Egy szellemtudományi fiziológia) (8 előadás Prágában 1911.03.20-tól 03.28-ig) 263 o.
1911 Rudolf Steiner: Az ember és az emberiség szellemi vezetése (Koppenhágai előadások 1911.06.) 95 o.
1911 Rudolf Steiner: A földfejlődés szellemi-valós háttere (Öt előadás Berlinben) 101 o.
1911 Rudolf Steiner: Jézustól Krisztusig (11 előadás Karlsruheban 1911.10.04-től 10.14-ig) 222 o.
1911 Trikál József: A Lélek 92 o.
1911 Schütz Antal: Az anyag mivoltáról (Természetbölcseleti értekezés) 93 o.
1911 Prohászka Ottokár: Az én filozófiám (In: Az elme útjain) 10 o.
1912 Vágássy Gyula: Van-e Isten, van-e lélek? 36 o.
1912 Rudolf Steiner: Egy út az ember önmegismeréséhez (Nyolc meditáció) 82 o.
1912 Rudolf Steiner: A Márk-evangélium (10 előadás Baselben) 174 o.
1912 Rudolf Steiner: A Bhagavad Gita és a Pál levelek - Az emberlét Krisztus megjelenése előtt és után (5 előadás Kölnben) 115 o.
1912 Prohászka Ottokár: A lényegismeret Bergson tanában és a régi filozófiában (In: Az elme útjain) 17 o.
1912 ifj. Apáthy István: A fejlődés törvényei és a társadalom 290 o.
1913 Edmund Husserl: A fenomenológia 33 o.
1913 Rudolf Steiner: Keleti és keresztény misztériumok (4 előadás Berlinben) 139 o.
1913 Rudolf Steiner: Az okkult fejlődés hatása az emberre (10 előadás Hágában) 163 o.
1913 Rudolf Steiner: A szellemi világ küszöbe (Vagy: A szellemvilág küszöbén) 91 o.
1913 C. W. Leadbeater: Világunk rejtett oldala 192 o.
1913 Schmitt Jenő: Lélek és szellem 15 o.
1914 Trikál József: Egység felé 369 o.
1914 Rudolf Steiner: Az Ötödik evangélium - Az Akasha-kutatásból (14 előadás) 362 o.
1914 Rudolf Steiner: Krisztus és a szellemi világ – a Szent Grál keresése (6 előadás Lipcsében) 111 o.
1914 Rudolf Steiner: Krisztus és az emberi lélek (4 előadás Norrköpingben) 80 o.
1914 Prohászka Ottokár: A philosophia perennis és egyéb filozófiai irányok (In: Az elme útjain) 6 o.
1915 Rudolf Eucken: Az élet értelme és értéke 203 o.
1915 Rudolf Steiner: Embersorsok és népsorsok (14 előadás Berlinben) 250 o.
1915 Rudolf Steiner: Sorsalakítás és élet a halál után (7 előadás Berlinben) 150 o.
1915 Hajós József: Az élet eredete és az Isten 14 o.
1915 Prohászka Ottokár: A valláspszichológiáról (In: Az elme útjain) 8 o.
1915 Prohászka Ottokár: Az objektív idealizmus (In: Az elme útjain) 18 o.
1915 Prohászka Ottokár: Az objectiv idealismus 44 o.
1916 Bangha Béla: Az ész tanúsága az Isten mellett 32 o.
1916 V. I. Lenin: Filozófiai füzetek 441 o.
1916 Rudolf Steiner: Szükségszerűség és szabadság a világtörténésekben és az emberi cselekvésben (5 előadás Berlinben) 80 o.
1916 Kenedy Géza (Kenedi Géza): Az élet és a halál (In: Írások és tanulmányok) 13 o.
1916 Kenedy Géza (Kenedi Géza): Ősapáink alkonya (In: Írások és tanulmányok) 5 o.
1917 Rudolf Steiner: A golgotai misztérium megismerésének építőelemei (10 előadás Berlinben) 174 o.
1917 Rudolf Steiner: A külső világ spirituális háttere, a sötétség szellemeinek bukása (14 előadás Dornachban) 266 o.
1917 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben (9 előadás) 238 o.
1917 Rudolf Steiner: Történelmi szükségszerűség és szabadság – a halottak világából eredő sorshatások (8 előadás Dornachban) 166 o.
1917 Prohászka Ottokár: Ismeretelméleti és gyakorlati idealizmus (In: Az elme útjain) 6 o.
1917 Prohászka Ottokár: Vallásosságunk stílusai (In: Az elme útjain) 4 o.
1918 Rudolf Steiner: Történelmi szimptomatológia (9 előadás Dornachban) 227 o.
1918 Prohászka Ottokár: Értelmi észrevevés és intuíció (In: Az elme útjain) 7 o.
1919 Rudolf Steiner: A társadalmi rejtély belső szempontja - Luciferi múlt és ahrimáni jövő (12 előadás) 234 o.
1919 Rudolf Steiner: Michael küldetése - Az emberi lény titkai (12 előadás) 225 o.
1919 Maurice Maeterlinck: A szegények kincse (Esszék) 267 o.
1920 Heinrich Rickert: Az értékek filozófiája 39 o.
1920 Rudolf Steiner: Híd a világ szellemisége és az ember fizikai léte között (12 előadás) 220 o.
1920 Rudolf Steiner: Az új Ízisz, az isteni Szófia keresése (Karácsonyi előadások) 83 o.
1921 Rudolf Steiner: Az antropozófia megismerési alapjai és szerepe az életben (8 előadás Stuttgartban) 150 o.
1921 Rudolf Steiner: A magasabb világok valósága (8 előadás Oszlóban) 191 o.
1921 Rudolf Steiner: "A színek a fény tettei..." - Egy szellemi színtan felé 51 o.
1921 Ferdinand Ebner: A szó és a szellemi valóságok - Pneumatológiai töredékek 270 o.
1921 Hajós József: Az élet titkaiból - A modern élettan bölcselete 461 o.
1921 Rudolf Steiner: Az emberi fejlődés útjai (1906-1921 között tartott előadások) 103 o.
1921 Prohászka Ottokár: Az intuíció lényege (In: Az elme útjain) 7 o.
1922 Rudolf Steiner: A nyugati és a keleti világ különbözősége (10 előadás Bécsben) 254 o.
1922 Rudolf Steiner: A szentháromság titka (11 előadás) 212 o.
1922 Rudolf Steiner: A filozófia, kozmológia és vallás az antropozófiában (10 előadás Dornachban) 180 o.
1922 Rudolf Steiner: A szellemi erők működése az idős és a fiatal nemzedékben (13 előadás Stuttgartban) 195 o.
1922 Rudolf Steiner: A csillagok világa és az ember (12 előadás Dornachban) 188 o.
1922 Prohászka Ottokár: A tudomány immanens korlátjai (In: Az elme útjain) 7 o.
1923 Bangha Béla: Istenhit és Istentagadás 249 o.
1923 Rudolf Steiner: Az év körforgása – Az antropozófia és az ember lelkülete (9 előadás) 155 o.
1923 Rudolf Steiner: Az ember mint a teremtő, alakító és alkotó kozmikus szó harmóniája (12 előadás Dornachban) 172 o.
1923 Rudolf Steiner: A világtörténelem szellemtudományos nézőpontból (9 előadás Dornachban) 263 o.
1923 Szelényi Ödön: A lélek élete - A kísérleti és metafizikai lélek-kutatás 126 o.
1923 Wolkenberg Alajos: Az okkultizmus és spiritizmus múltja és jelene 316 o.
1923 Wolkenberg Alajos: A teozófia és antropozófia ismertetése és bírálata 174 o.
1923 Prohászka Ottokár: Lélek-keresés és lélek-megtapasztalás (In: Az elme útjain) 12 o.
1924 Rudolf Steiner: Az emberi test szellemtudományos megközelítésben (Munkás előadások 1.) 174 o.
1924 Rudolf Steiner: Egészségről és betegségről - Az érzékelés tanának szellemtudományos alapjai (Munkás előadások 2.) 321 o.
1924 Rudolf Steiner: Az ember és a föld élete - A fizikai test, az étertest, az asztráltest és az én (Munkás előadások 3.) 298 o.
1924 Rudolf Steiner: Ritmusok a kozmoszban és az emberben (Munkás előadások 4.) 293 o.
1924 Rudolf Steiner: Ember és világ – A szellem működése a természetben - A méhek lényéről (Munkás előadások 5.) 228 o.
1924 Rudolf Steiner: A természet és az ember szellemtudományos szempontból (Munkás előadások 6. - 10 előadás) 156 o.
1924 Rudolf Steiner: Az emberiség történelme és a kultúrnépek világszemléletei (Munkás előadások 7. - 17 előadás) 276 o.
1924 Rudolf Steiner: A világ és az ember teremtése - A Földi élet és a csillagok hatása (Munkás előadások 8.) 260 o.
1924 Rudolf Steiner: A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata I. (12 előadás Dornachban) 214 o.
1924 Rudolf Steiner: A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II. (17 előadás Dornachban) 267 o.
1924 Rudolf Steiner: A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata III. (11 előadás Dornachban) 166 o.
1924 Rudolf Steiner: A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata IV. (10 előadás Dornachban) 164 o.
1924 Rudolf Steiner: A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata V. (16 előadás) 247 o.
1924 Rudolf Steiner: A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata VI. (15 előadás) 270 o.
1924 Rudolf Steiner: Antropozófiai vezérlő tételek - Az antropozófiai megismerés útja - A Mihály-misztérium. 166 o.
1924 Rudolf Steiner: A szellemtudomány és a gyógyítás művészete - Az egészség titka 95 o.
1924 Rudolf Steiner: Az asztrológiáról - Az ember és az univerzum 64 o.
1924 Erdélyi László: A legszebb tudomány 101 o.
1924 Raoul H. Francé: Az élet könyve 586 o.
1924 Pierre Teilhard de Chardin: Világmindenségem 58 o.
1924 Bangha Béla: Nagy kérdések útján - Gondolatok a világnézeti kérdésről 102 o.
1925 M. M. Bahtyin: A szerző és a hős 350 o.
1925 G. E. Moore: A józan ész védelmében - és más tanulmányok 437 o.
1925 A. E. Powell: Az éterikus test - Csakrák, prána, egészség 188 o.
1925 C. W. Leadbeater: A mesterek és az ösvény 263 o.
1925 Prohászka Ottokár: Ész és szív (In: Az elme útjain) 8 o.
1925 Bydeskuthy László: Bevezetés a kozmozofiába 16 o.
1926 Pauler Ákos: Anaxagoras istenbizonyítéka 25 o.
1926 Julius Evola: Az individuum és a világ létesülése 92 o.
1926 Pierre Teilhard de Chardin: Benne élünk - Az isteni miliő - Tanulmány a belső életéről 64 o.
1926 Bárány Gerő: Útközben - Gondolat-töredékek 70 o.
1927 Nagy József: A modern gondolkodás 223 o.
1927 Schütz Antal: Charakterológia és aristotelesi metafizika 76 o.
1927 Schütz Antal: A bölcselet elemei - Szent Tamás alapján 283 o.
1927 Martin Heidegger: A fenomenológia alapproblémái 410 o.
1927 A. E. Powell: Az asztrális test - Az asztrális világ és jelenségei 288 o.
1927 A. E. Powell: A mentális test - A mentális világ és jelenségei 354 o.
1927 René Guénon: A modern világ válsága 135 o.
1927 René Guénon: A Világkirály 112 o.
1927 Sri Aurobindo: Az anya 73 o.
1927 Prohászka Ottokár: A középkori skolaszticizmus keletkezéséről (In: Az elme útjain) 4 o.
1927 Vértesi Frigyes: Bergson rendelmélete 36 o.
1928 A. E. Powell: A kauzális test és az Én - A lélek születése és fejlődése 381 o.
1928 Zborovszky Ferenc: A keresztény bölcselet I. - Természetbölcselet 250 o.
1928 Bartók György: A "rendszer" filozófiai vizsgálata 45 o.
1928 C. W. Leadbeater: A Világanya mint jelkép és valóság 21 o.
1928 Jiddu Krishnamurti (Alcyone): Az élet a cél 22 o.
1928 Hajós József: Az életelv a legujabb kutatások világánál 43 o.
1929 Brandenstein Béla: A cselekvés elméletéről 62 o.
1929 Bartók György: Az "eszme" filozófiai vizsgálata 54 o.
1929 Dienes Valéria: Bergson filozofiájának alapgondolatai 38 o.
1929 Bartucz Lajos: Mikép fedezte fel az ember önmagát? 78 o.
1930 Rudolf Kassner: A három birodalom - A fiziognómiai világképről 44 o.
1930 A. E. Powell: Az élet fejlődése a Naprendszerben - Az emberiség okkult fejlődése 449 o.
1930 Martin Heidegger: A metafizika alapfogalmai - Világ - végesség - magány 458 o.
1930 Besant-Jinarajadasa-Leadbeater-Arundale: Az élet problémái - Teozofus megvilágításban 127 o.
1930 Nagy Lajos: Az élő gondolat 407 o.
1931 Somogyi József: Az ideák problémája 52 o.
1931 Trikál József: A lélek rejtett élete 192 o.
1932 Zborovszky Ferenc: A keresztény bölcselet II. - Pszichologia 230 o.
1932 Bó Yin : A királyi művészet könyve 208 o.
1932 Tankó Béla: A világnézet kérdése és más tanulmányok 200 o.
1932 Bydeskuthy László: Örök törvények szerint 190 o.
1932 Müller Vilmos: Csodatevők 264 o.
1933 Sebesta Ottó: Sokan vannak a hivatottak kevesen a választottak - Uj élet alapgondolatai 322 o.
1934 Mód Aladár: Materialista lételmélet 149 o.
1934 Heinrich Rickert: A filozófia alapproblémái - Módszertan-ontológia-antropológia 343 o.
1934 P. D. Ouspensky: Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája 128 o.
1934 Trócsányi Dezső: Bölcseleti bevezetés 472 o.
1935 Julius Evola: A megvalósítás és a halál utáni akciók 71 o.
1935 G. I. Gurdzsijev: A mindenségről és mindenről - Avagy Belzebub elbeszélései unokájának - Az emberek életének pártatlan és objektív kritikája 993 o.
1935 Bartók György: A „szellem” filozófiai vizsgálata 39 o.
1935 Jánosi József: A szellem - A szellemi lét főbb jelenségei és metafizikája 254 o.
1935 Jász Géza: A világ egyensúlyának törvénye 63 o.
1935 Ghéczy-Hugyecz Edward: Az élet rejtélye 127 o.
1935 Brandenstein Béla: Bölcseleti alapvetés 546 o.
1935 Edmund Husserl: Edmund Husserl válogatott tanulmányai 376 o.
1935 Destek Jenő: "Ego sum!..." - Istenről, - a világról, önmagunkról és az élet értelméről 144 o.
1936 Ispánovits Alajos: A fizika okságfogalma filozófiai megvilágításban 136 o.
1936 Bartók György: A lét bölcseleti problémája 60 o.
1936 Nagy Barna: A teológiai módszer problémája az úgynevezett dialektika teológiában 207 o.
1936 Békássy Árpád: Az analógia - jelentősége a tudományos és vallásos világismeret kialakulásában 102 o.
1936 Cavallier József: Az anyag modern fizikai elmélete (In: Az anyag és az élet bölcselete) 20 o.
1936 Erdey Ferenc: A skolasztika-anyag elmélete (In: Az anyag és az élet bölcselete) 18 o.
1936 Huzella Tivadar: Az élet mibenléte (In: Az anyag és az élet bölcselete) 14 o.
1936 Hajós József: Az élet eredete (In: Az anyag és az élet bölcselete) 16 o.
1936 Ábrahám Ambrus: Az élet kifejlődése (In: Az anyag és az élet bölcselete) 21 o.
1936 Hudyma Emil: Az élet birodalmai (In: Az anyag és az élet bölcselete) 13 o.
1936 J. P. Sartre: Az ego transzcendenciája - Egy fenomenológiai leírás vázlata 124 o.
1936 Trikál József: Az új nemzedék lelkisége 162 o.
1936 Huzella Tivadar: Az élet tudománya 232 o.
1936 Tápay Szabó László: Az emberiség története 401 o.
1937 Lajer József: Dialektika 64 o.
1937 Noszlopi László: A világnézetek lélektana 436 o.
1937 Mao Ce-tung: A gyakorlatról 26 o.
1937 Mao Ce-tung: Az ellentmondásról 58 o.
1937 Schütz Antal: Az örökkévalóság (Tíz előadás) 336 o.
1937 Huszár Győző: Bölcselet III. - Metafizika 216 o.
1938 Mátrai László: Modern gondolkodás 77 o.
1938 Veszprémy Ferenc: Ösztön és faj 227 o.
1938 Halasy-Nagy József: A világnézet (in: A mai világ képe I.) 30 o.
1938 Kühár Flóris: A szellemi lét megnyilvánulásai 10 o.
1938 Szigeti József: A szellem mint értelem 22 o.
1938 Kecskés Pál: A szellem mint akarat 25 o.
1938 Schütz Antal: Szellem és nem-szellemi valóságok 25 o.
1938 Brandenstein Béla: Egyéni és közösségi szellem 13 o.
1938 Jánosi József: A szellemi lét metafizikája 20 o.
1938 Huszár Győző: Bölcselet IV. - Metafizika II. - Különös metafizika (Természetbölcselet, Kozmológia) 220 o.
1938 Walter János: Isten képe a természetben 208 o.
1939 René Guénon: A keleti metafizika - A Lény sokféle állapotának metafizikája 156 o.
1939 Anagarika Govinda: A korai buddhista filozófia lélektani attitűdje 248 o.
1939 Pierre Teilhard de Chardin: Az emberi energia (Esszék 1931-1939) 249 o.
1939 Huszár Győző: Bölcselet V. - Lélektan 252 o.
1939 Bartók György: Ember és élet - A bölcseleti antropológia alapvonalai 260 o.
1940 Arnold Gehlen: Az ember természete és helye a világban 620 o.
1940 Halasy-Nagy József: Ember és világ 251 o.
1940 Bangha Béla: Világnézeti válaszok - Korszerű vallási kérdések és ellenvetések megvilágítása 134 o.
1940 Somogyi József: A faj 270 o.
1940 Wolsky Sándor: Az emberi test származása (In: Az ember a bölcselet megvilágításában) 22 o.
1940 Schnell János: Az ember élettani adottságai (In: Az ember a bölcselet megvilágításában) 24 o.
1940 Bognár Cecil: Az emberi lélek (In: Az ember a bölcselet megvilágításában) 19 o.
1940 Kühár Flóris: Test és lélek (In: Az ember a bölcselet megvilágításában) 16 o.
1940 Várkonyi Hildebrand: Az emberi jellem (In: Az ember a bölcselet megvilágításában) 21 o.
1940 Kecskés Pál: Az ember léthelyzete (In: Az ember a bölcselet megvilágításában) 17 o.
1940 Horváth-Reök: Isten, papok, orvosok 208 o.
1941 Jeszenszky Erik: Dialektika 94 o.
1941 J. M. Jaroszlavszkij: A kommunisták és a vallás (Cikkek és beszédek a vallásról 1918-1941) 213 o.
1941 Réti László Menyhért: Duns Scotus János egyediségi elve 231 o.
1941 Baranyay Mihály: A lélek élete 80 o.
1941 Somogyi József: Fajiság és magyar nemzet 102 o.
1941 Somogyi József: A nemzeteszme 339 o.
1942 James Jeans: Az új világkép - Fizika és filozófia 214 o.
1942 Botos Vince (=J. V. Sztálin): A dialektikus és történelmi materializmus alapjai 48 o.
1942 László Ákos: A Ferences Iskola természetbölcseleti problémái 191 o.
1942 Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai - Elsüllyedt kultúrák 670 o.
1942 Trikál József: Az isteni szellemiség útjai 233 o.
1943 S. Albert Bernát: Halhatatlan szellem a világ alapja - Szabatos bizonyítás természettudományi alapon 282 o.
1943 Kovács Jenő: A keresztény életeszmény 235 o.
1943 J. P. Sartre: A lét és a semmi - Egy fenomenológiai ontológia vázlata 747 o.
1943 Solt Hugó: Akarat és értelem - A determinizmus ujabb bölcseleti értelmezése 133 o.
1943 Halasy-Nagy József: Az ember lelki élete 247 o.
1944 Gergely András: Bevezetés a dialektikába 140 o.
1944 Zolnay László: Létezés és erkölcs I. - Ontológia 257 o.
1944 Legeza Mihály: A transzcendens okság elmélete 176 o.
1945 Molnár Erik: Dialektika (Tanulmányok) 171 o.
1945 René Guénon: A mennyiség uralma és az idők jelei 313 o.
1945 J. P. Sartre: Exisztencializmus 84 o.
1946 Dám Ince: A létfogalom Duns Scotus rendszerében 254 o.
1946 René Guénon: A nagy triád 159 o.
1946 Kemény Katalin: Élők és holtak 32 o.
1946 Schroeder Attila: Atom és ember 44 o.
1947 Rudas László: Materialista világnézet I. - A modern materializmus alapelvei 324 o.
1947 Horkheimer-Adorno: A felvilágosodás dialektikája 303 o.
1947 Szunyogh Xavér Ferenc: A Lét bölcselete 211 o.
1947 Reök Iván: Élet és halál 174 o.
1948 Láncos János: A szocialista világnézet 16 o.
1948 Benedek István: Az ösztönök világa - Öröklés-ösztön-sors 286 o.
1949 M. A. Leonov: A marxista-leninista világnézet 51 o.
1949 Rudas László: A materialista világnézet diadalmas útja 20 o.
1950 Nicolai Hartmann: Lételméleti vizsgálódások 663 o.
1950 C. G. Jung: Az alkimista elképzelésekről 416 o.
1951 Nicolai Hartmann: Teleológiai gondolkodás 220 o.
1951 Alan Watts: A bizonytalanság bölcsessége 150 o.
1951 B. G. Ananyev: A jellem kialakulása 59 o.
1951 Albert Camus: A lázadó ember 352 o.
1951 A. V. Vosztrikov: Az anyag elsődlegessége és a tudat másodlagossága 90 o.
1952 Gustav A. Wetter: A szovjet ideológia ma - A dialektikus és történelmi materializmus 298 o.
1952 René Guénon: Beavatás és spirituális megvalósítás 237 o.
1952 Martin Heidegger: Mit jelent gondolkodni? 10 o.
1953 Martin Heidegger: Bevezetés a metafizikába 111 o.
1954 Karl Barth: Ember és embertárs 143 o.
1955 Pierre Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség 395 o.
1955 Pierre Teilhard de Chardin: Út az Ómega felé (Válogatás Teilhard de Chardin műveiből) 686 o.
1955 Pierre Teilhard de Chardin: A Mindenség himnusza 154 o.
1955 Rudas László: A dialektikus materializmus és kommunizmus (Tanulmánygyűjtemény) 382 o.
1955 C. W. Leadbeater: A nemes nyolcrétű ösvény 6 o.
1955 Balogh-Katona: Anyag és tudat 95 o.
1956 Fogarasi Béla: Az atomfizika és az atomenergia felszabadításának filozófiai kérdései 18 o.
1956 Massimo Scaligero: Beavatás és tradíció 45 o.
1957 Dán Klára: Az általános és egyedi dialektikájáról (In: Filozófiai tanulmányok) 35 o.
1957 Balázs Sándor: A szubjektív tényező szerepéről az okság, szükségszerűség és véletlen területén (In: Filozófiai tanulmányok) 28 o.
1957 Georg Klaus: Jezsuiták, Isten, anyag - Wetter jezsuita atya lázadása az ész és a tudomány ellen 444 o.
1957 Roger Garaudy: Marxista humanizmus 310 o.
1957 P. D. Ouspensky: A negyedik út - G. I. Gurdjieff tanításairól 447 o.
1957 Frithjof Schuon: Az isteni tudás 309 o.
1958 Olof Klohr: Természettudomány és vallás 177 o.
1958 Alois Loidl: Végső kérdések 60 o.
1958 Julius Evola: A szexus metafizikája 403 o.
1959 Walpola Rahula: A Buddha tanítása 234 o.
1959 Róka Gedeon: A fizika néhány filozófiai problémája (Pedadógus Továbbképző Intézet tankönyv) 55 o.
1960 Fedor János (szerk.): A marxizmus-leninizmus alapjai 879 o.
1960 Julius Evola: A múló ember típusa 9 o.
1960 Julius Evola: A sí pszichoanalízise 11 o.
1960 Julius Evola: A "halhatatlan test" doktrínája 15 o.
1960 A. G. Szpirkin: A tudat eredete 402 o.
1960 Fényes Imre: Materialista világnézet és a fizika (In: Előadások a fizika filozófiai kérdéseiről) 13 o.
1961 Massimo Scaligero: A Gondolat mint Anti-matéria 155 o.
1961 Karl Jaspers: A transzcendencia rejtjelei 154 o.
1962 Ernest Kahane: Az élet nem létezik! 262 o.
1962 Erdey-Grúz Tibor: Anyag és mozgás - Adalékok a kémiai jelenségek dialektikájához 193 o.
1963 M. L. Csalin: A pesszimizmus filozófiája - Az egzisztencialista filozófia néhány problémája 189 o.
1963 A. I. Ujomov: Dolgok, tulajdonságok, viszonyok 247 o.
1963 Szemere Samu: Spinoza műhelyében (Szemelvények) 219 o.
1963 Szovjet Tudományos Akadémia: A marxista filozófia alapjai 851 o.
1963 MSZMP: A marxista-leninista középiskola tankönyve (I-II. évfolyam) 580 o.
1964 V. I. Sztoljarov: Lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba lépni? 184 o.
1964 G. Havas Katalin: Az azonosság törvénye a hagyományos és a modern formális logikában 139 o.
1964 V. V. Szokolov: Spinoza filozófiája és a jelenkor 442 o.
1964 Massimo Scaligero: A fény - Bevezetés a teremtő imaginációba 157 o.
1964 Arthur Koestler: A teremtés 1018 o.
1964 Lakatos György (szerk.): Dialektikus materializmus (Esti egyetem) 396 o.
1965 Tomori Lajos (szerk.): A marxizmus-leninizmus I-II. (Esti középfokú sikolák számára) 700 o.
1965 Gottfried Martin: Általános metafizika - Problémák és módszerek 274 o.
1966 P. P. Gajdenko: Az egzisztencializmus és a kultúra - M. Heidegger filozófiájának bírálata 206 o.
1966 P. F. Strawson: Az érzékelés és a jelentés határai - Értekezés Kant A tiszta ész kritikája című művéről 391 o.
1967 Karel Kosík: A konkrét dialektikája - Tanulmány az ember és a világ problematikájáról 235 o.
1967 Mario Bunge: Az okság - Az okság elv helye a modern tudományban 433 o.
1967 Tordai Zádor: Egzisztencia és valóság 311 o.
1967 Hans Rohrbach: Természettudomány, világkép, hit 140 o.
1967 Ludwig von Bertalanffy: ...ám az emberről semmit sem tudunk (Robots, Men and Minds) 165 o.
1967 Bodnár-Földesi-Mész-Gondi: Dialektikus materializmus (Esti egyetem) 364 o.
1968 Sz. I. Goncsaruk: A kételkedéstől a tudásig - A világ a materialista szemével 150 o.
1968 I. T. Frolov: Genetika és dialektika (Stúdium könyvek 68.) 427 o.
1968 Gheorghe Puscas: A felvilágosodás kora és a vallás 85 o.
1968 Elek-P. Kovácsné: A marxista-leninista filozófia alapjai 1. (BME jegyzet) 207 o.
1968 D. D. Rosca: A tragikus lét - Filozófiai szintéziskísérlet 255 o.
1969 Vajda Mihály: A mítosz és a ráció határán 405 o.
1969 Eduard Bartyenyev: Az emberi lét titka - A világ a materialista szemével 165 o.
1969 Lick József: Személyiség és filozófia 239 o.
1969 Jáki Szaniszló: Az agy, az elme és a számítógépek 336 o.
1970 Szabó Ferenc: Távlatok - Irodalmi és világnézeti tanulmányok 247 o.
1970 Nyíri Tamás: Az idők jelei 269 o.
1970 Elek Tibor (szerk.): Dialektikus materializmus 1-2. 384 o.
1970 Sri Karapatra: A kettősség nélküli tudás lámpása - Advaita bódha dípiká 195 o.
1970 A. P. Septulin: A marxizmus-leninizmus filozófiája 414 o.
1970 Gabriel Marcel: A misztérium bölcselete (Válogatott írások) 193 o.
1970 Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom 50 o.
1971 Márkus György: Marxizmus és "antropológia" - Az emberi lényeg fogalma Marx filozófiájában 111 o.
1971 Szabó András György: Praxis és dialektika 164 o.
1971 Lukács György: Utam Marxhoz I-II. (Válogatott filozófiai tanulmányok) 1148 o.
1971 Almási Miklós: A látszat valósága 439 o.
1971 Pais István: A teleológia (Egyetemi szöveggyűjtemény) 250 o.
1972 Farkas László: Egzisztencializmus, strukturalizmus, marxizálás 320 o.
1972 Fodor Judit: A determinizmus-koncepció fejlődése és kapcsolatai a kvantummechanikával 247 o.
1972 Gábor-Fodor-Elek-Gombár-Ágoston: A marxista-leninista filozófia alapjai 3. (BME jegyzet) 109 o.
1972 Várkonyi Nándor: Az elveszett paradicsom 769 o.
1972 Viktor E. Frankl: Az élet értelméről 146 o.
1972 Szent-Györgyi Albert: Az élő állapot 74 o.
1972 Balázs Sándor: Elmélkedés a célszerűségről 244 o.
1973 Eftichios Bitsakis: A modern fizika és a dialektikus materializmus 254 o.
1973 B. T. Grigorjan: A filozófia az emberről 224 o.
1973 Rózsahegyi Edit: Cél és tevékenység 273 o.
1973 P. V. Kopnyin: Dialektika, logika, tudomány 401 o.
1973 Lukács József: Igent mondani az emberre - Valláselméleti, valláskritikai tanulmányok, esszék 554 o.
1973 Frolov-Kovács: Filozófia és modern biológia 271 o.
1973 Erdélyi Lajos: A dialektikus és történelmi materializmus alapkérdései I-II. (Főiskolák számára) 374 o.
1973 Wirth Ádám: Bevezetés a marxista filozófia tanulmányozásába (MSZMP tankönyv) 50 o.
1974 Mentovich Ferenc: Az új világnézlet 265 o.
1974 Gerd Pawelzig: Az objektív rendszerek fejlődésének dialektikája 249 o.
1974 H. Varró Rózsa: Dialektika az élő természetben - Az élő világ ellentmondásai 235 o.
1974 T. M. Jaroszewski: Gondolatok a gyakorlatról 341 o.
1974 Lewis Thomas: Hány élete van egy sejtnek? - Egy megfigyelő jegyzetei a biológiáról 227 o.
1974 Fodor-Petrovics-Baticzné: A marxista-leninista filozófia alapjai 2. (BME jegyzet) 207 o.
1974 Balázs Sándor: A véletlen 264 o.
1975 Ákos Károly: Az idők örvényében - Agy és tudat 361 o.
1975 Szent-Györgyi Albert: Az élet jellege 116 o.
1975 Laitko-Sprung: Kémia és filozófia - A marxista filozófia álláspontja a modern kémia néhány filozófiai kérdésében 130 o.
1975 Viktor E. Frankl: A szenvedő ember - Patodicea-kísérlet 176 o.
1975 Várkonyi Nándor: Az ötödik ember I-III. 1457 o.
1975 Várkonyi Nándor: Varázstudomány I-II. 1071 o.
1976 Richard Dawkins: Az önző gén 261 o.
1977 Jan Patocka: A jelenkor értelme - Kilenc fejezet egyetemes és cseh problémákról 160 o.
1977 Raymond Smullyan: A tao hallgat 259 o.
1977 Leo Schaya: Az ember és az abszolútum a Kabbala szerint 145 o.
1978 Kelemen János: A tudat és a megismerés 181 o.
1978 Katona Péter: A tükröződési elmélet és a tudat aktivitása 205 o.
1978 I. A. Galickaja: Gondolatok a vallásról 227 o.
1978 Makó-Bodnár-Gondi-Horváth-Józsa-Wirth-Füleki: A marxista-leninista világnézet alapjai (Tankönyv) 249 o.
1978 Heinrich Jochums: A nagy csalódás - Karl Barth munkája mérlegen 46 o.
1978 Balázs Sándor: A predesztináció 325 o.
1979 Vereczkei-Jóri: Filozófia-ember-szaktudományok - A marxista filozófia emberkoncepciója és a szaktudományok mai eredményei 422 o.
1979 Jean-Francois Lyotard: A posztmodern állapot 139 o.
1979 Sztranyiczki Gábor: Determinizmus és emberi lét 221 o.
1980 Boros László: A halál misztériuma - Az ember a végső döntési helyzetben 210 o.
1980 Bréda Ferenc: A létezéstől a lehetőségig (Esszék) 155 o.
1980 B. R. Sridhara Deva Goswami: A Tudat Szubjektív Evolúciója - Az édes abszolút játéka 151 o.
1980 Bolberitz Pál: Általános metafizika (Hittudományi Akadémia tankönyv) 272 o.
1980 Molnár Tamás: Teisták és ateisták - A hitetlenség tipológiája 325 o.
1980 Regősné (Regős Gáborné) (szerk.): Bevezető és szöveggyűjtemény a dialektikus és történelmi materializmus tanulmányozásához 405 o.
1981 Georg Kühlewind: A Logosz szolgái - Az ember mint szó és beszéd 155 o.
1981 Kelemen János: A marxista-leninista filozófia alapjai (Egységes jegyzet) 302 o.
1981 Kocsondi András: A pozitivizmus metafizika elleni harcának történetéhez I. - A klasszikus pozitivizmus II. - A századforduló pozitivizmusa 70 o.
1981 Klima Gyula: Az öt út - Aquinói Tamás istenbizonyítékai 29 o.
1981 Taisen Deshimaru: Az út gyakorlása - Kérdések egy Zen mesterhez 207 o.
1982 Gerhard Ebeling: Az ember meghatározásához (in: A modern tudományok emberképe) 7 o.
1982 Robert Spaemann: Az emberi természet fogalmáról (in: A modern tudományok emberképe) 21 o.
1982 Athys Floride: A találkozás mint szellemi felébredési élmény 27 o.
1983 Gáspár László: A szubjektumok termelése - A marxi életmű pedagógiai mondanivalója 235 o.
1984 Tordai Zádor: A cselekvés hálója 205 o.
1984 Földényi F. László: Melankólia 405 o.
1984 Juhász Anikó: Nyikolaj Bergyajev 136 o.
1984 Turay Alfréd: Lételmélet 99 o.
1984 Georg Kühlewind: A Szó világossága - Világ, nyelv, meditáció 199 o.
1984 Földesi Tamás: Dialektikus materializmus (Egységes jegyzet) 226 o.
1985 Bolberitz Pál: Lét és kozmosz - Az anyagi világ keresztény szemlélete 470 o.
1986 Richard Dawkins: A vak órásmester - Gondolatok a darwini evolúcióelméletről 286 o.
1986 Florin Georgescu: Az ateizmus — az emberi szabadság megnyilvánulása (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Alexandra Tanase: Szocialista humanizmus és vallás (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Zakariás Erzsébet: Közelítések a hiedelem fogalmának körvonalazásához (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Fekete Kálmán: Hit és tudás (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Bodó Barna: A megismerő az ismeretlen határán (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Bakk Miklós: Ontológiai istenérv és objektivitás (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Salat Levente: Az "intellektus áldozathozatalának" szociológiájához (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Jámbor Ottó: A filozófiai anyagfogalom és a lenini definíció összefüggése 77 o.
1986 O. M. Aivanhov: Aranyszabályok a mindennapi élethez 227 o.
1986 O. M. Aivanhov: Az ember a sorsa legyőzésének útján 201 o.
1986 O. M. Aivanhov: Az isteni mágia könyve 226 o.
1988 Móga-Réder-Seregi: Az alkotó gondolkodás módszertana és gyakorlata 94 o.
1988 Hársing László: Az emberi cselekvés és gondolkodás filozófiai alapjai (Egyetemi tankönyv) 289 o.
1988 Bayerné-Haskó-Józsa-Luca: A marxizmus-leninizmus alapjai I-II. (MSZMP tanfolyam) 229 o.
1988 Bruno Vogelmann: Az új realizmus - ami az új gondolkodásból következik 199 o.
1989 Ancsel Éva: Az aszimmetrikus ember 153 o.
1989 Rozsnyai Ervin: Az igazság paradoxonjai 267 o.
1989 Juhász-Nagy-Koch-Lábos-Szathmáry: A tökéletlenség és korlátosság dicsérete 274 o.
1989 Bánk József: Van Isten 141 o.
1989 Gary Zukav: A lélek lakhelye 249 o.
1989 Szatmári Miklós: A marxista-leninista világnézet elméleti és módszertani alapjai 166 o.
1989 Ching Hai: Az azonnali megvilágosodás kulcsa 111 o.
1990 Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok - Teodicea 214 o.
1990 E. M. Cioran: A bomlás kézikönyve (Aforizmák) 230 o.
1990 Simon Ferenc: A filozófia alapproblémái 460 o.
1990 Jacques Derrida: A szellemről - Heidegger és a kérdés 164 o.
1990 P. R. Sarkar (Acarya Vedaprajinánanda Avadhuta): A tantra bölcsessége - Bevezetés az Ananda Marga filozófiájába 82 o.
1990 Frithjof Schuon: Az emberi állapot gyökerei 163 o.
1991 Bolberitz Pál: Isten a filozófiában - Filozófiai istentan 127 o.
1991 Jean-Louis Chrétien: A felejthetetlen és a nem remélt 171 o.
1991 Michael Dummett: A metafizika logikai alapjai 351 o.
1992 Pethő Bertalan: Korunk filozófiája - Két tételben: Elég-tétel - a modernről / Teher-tétel - posztmodern korszakváltozás 219 o.
1992 Bernard Lievegoed: A lélek megmentéséről - Három nagy emberiségvezető együttműködése 140 o.
1992 Dobos László: Azonnal szilárduló létdiktátumok azaz aforizmák és revelációk - A filozófia első és végső percei 59 o.
1993 Határ Győző: Özön közöny - Elmélkedés az elmélkedésről, mint önmaga tárgyáról – az ismeretről, mint szemléleti formáról 473 o.
1993 Tábori László: A Tao virágai 155 o.
1994 Simon Ferenc: A filozófia alapproblémái I. - Általános ontológia 159 o.
1994 Fila Lajos: A szüzesség értelme (Értekezés a szüzesség ontológiai, teológiai és antropológiai szempontjairól 133 o.
1994 Sawan Sing-Kirpal Sing-Darsan Sing-Rajinder Sing: Az Igazság Üzenete 33. (Sat Sandesh) 56 o.
1995 Köles Mihály: Istennek léteznie kell 87 o.
1995 Id. Juhász Bálint: Széles látóhatár - A tudományokról és a hitről 114 o.
1995 László András: Tradicionalitás és létszemlélet 308 o.
1995 Kunszt György: A hagyomány jövője - Prolegomena 255 o.
1995 Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata 191 o.
1995 E. M. Cioran: Beszélgetések Emil M. Ciorannal 87 o.
1995 D. C. Dennett: Darwin veszélyes ideája 606 o.
1996 Osho Rajneesh: A halál - A képzelt ellenség 145 o.
1996 Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története 367 o.
1996 Heller Ágnes: A szégyen hatalma 86 o.
1996 Heller Ágnes: Mindennapi élet és racionalitás 256 o.
1996 Geréby György: A "semmiből teremtés" a skolasztikában (In: A teremtés) 86 o.
1996 Fekete László: Világ, teremtés és idő a 17. századi természetfilozófiában (In: A teremtés) 34 o.
1996 Fehér Márta: A creatio-problematika Leibniznél (In: A teremtés) 22 o.
1996 Vidrányi Katalin: A kanti Istenfogalom (In: A teremtés) 22 o.
1996 Tatár György: A világ írásba szövése (In: A teremtés) 10 o.
1996 Székely László: A világ keletkezésének eszméje az archaikus kultúrákban és a modern tudományban (In: A teremtés) 32 o.
1996 Turai Kamil: Magyar metafizika - Ősi bölcseletünk felcsendülése 197 o.
1996 Viktor E. Frankl: Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben 292 o.
1996 Dömötörffy Sándor: Az ember és a természettudomány 234 o.
1997 Rüdiger Safranski: A gonosz avagy a szabadság drámája 341 o.
1997 Ruzsa Ferenc: A klasszikus szánkhja filozófiája 153 o.
1997 Molnos Angéla: Az idő kérdése - A rövid lélekelemző kezelés lényege 168 o.
1998 Határ Győző: A fény megistenülése - Fejezetek a filozófia abszurd drámájából 142 o.
1998 Gauss András: A gyönyörök útvesztője - Nietzsche és az örök visszatérés 269 o.
1998 Bernhard Waldenfels: A normalizálás határai - Tanulmányok az idegen fenomenológiájáról 350 o.
1998 Dario Ergas Benmayor: Az értelemüresség értelme 133 o.
1998 Fejér-Szalma: Az európai gondolkodás nagy korszakai - Kultúrtörténeti reflexió és emberközpontú metafizika 265 o.
1998 Wolfgang Röd: Bevezetés a kritikai filozófiába - Kant filozófiájának főbb problémái 240 o.
1998 Birher Nándor: Az ember filozófiája (teleológiai antropológia) 176 o.
1999 Mészáros András: Idő által homályosan - Filozófia és irodalom 125 o.
1999 Ken Wilber: A tudat forradalma (Két nap beszélgetés Stanislav Grof, László Ervin és Peter Russel között) 219 o.
1999 Gould-Delumeau-Carriére-Eco: Beszélgetések az idők végezetéről 293 o.
1999 Holger Helting: Bevezetés a pszichoterápiás daseinanalízis filozófiai dimenzióiba 278 o.
2000 György-Skolimowski-Naess: Vissza a kozmikus Rendhez - Önszerveződés az élővilágban és a társadalomban 180 o.
2000 Porosz Tibor: A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban 259 o.
2000 Bolberitz Pál: A metafizika alapjai 217 o.
2000 Fazekas András István: A modern létezésfogalom kialakulása - Frege nézetei a "van" kifejezés különböző értelmű használatáról 139 o.
2000 Mesterházi Miklós: A Teletranszporterről -, a Kékszalállú herceg váráról, valamint arról, milyen érzés lehet emlékmásnak lenni 139 o.
2000 Jáki Szaniszló: Miért él a kérdés: Van-e Isten? 78 o.
2000 Gánti Tibor: Az élet általános elmélete 202 o.
2000 Marc D. Hauser: Vad elmék - Mit gondolnak az állatok? 387 o.
2000 Hankiss-Csányi-Fehér-Jelenits-Pléh: Az ember és az antilop - Beszélgetések a szabadságról, a szépségről és sok minden másról 217 o.
2000 Hules Béla: Az Emberi Lényeg és a lelketlen Gép - avagy melyik lábunkra álljunk? 73 o.
2000 Pálhegyi Ferenc: Emberkép és társkapcsolat 76 o.
2001 Horváth Sándor: A létezés szeretete 292 o.
2001 Csejtei Dezső: A halál hermeneutikája - A korai Heidegger filozófiai thanatológiája 144 o.
2001 Végh Attila: A süllyedés metafizikája 103 o.
2001 Peter Bieri: A szabadság keze munkája - Önnön akaratunk felfedezése 518 o.
2001 Mészáros András: A transzcendencia lehelete - A szerelem időiségéről 199 o.
2001 Kalmár Zoltán: Az enyészet dicsérete - Modernitás és dinamizmus 223 o.
2002 Fábián László: A gond embere (Létváz) 80 o.
2002 Bolberitz Pál: A keresztény bölcselet alapjai 682 o.
2002 Szepes Mária: Aranykor - Plátói világhajnal 175 o.
2002 Molnár Tamás: Bennünk lakik-e az Isten? 225 o.
2002 Dobos Tas László: Emberlét, Isten - Aforizmák, revelációk 95 o.
2003 Stephen Law: Filozófiai fogások - Csak egy dolog biztos - hogy semmi sem az 220 o.
2003 Simon Ferenc: A hegeli reálontológia születése 607 o.
2003 Tengelyi László: Tapasztalat és önhasadás (in: A szubjektum problémája) 14 o.
2003 Dékány András: Létezik-e Descartes-nál a szubjektivitás fogalma? (in: A szubjektum problémája) 8 o.
2003 Boros Gábor: Interioritás, szubjektivitás és interszubjektivitás Descartes-nál (in: A szubjektum problémája) 8 o.
2003 Bánhidi András István: A teremtés - és vannak elméletek, emlékezés helyett 70 o.
2003 Kocsis G. István: A tudás könyve 143 o.
2003 Andrei Plesu: Angyalok (Despre Ingeri) 267 o.
2003 Csejtei Dezső: Az egzisztencia tükre - A halál metamorfózisa a 19-20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban 46 o.
2003 Georges Minois: Az életfájdalom története - A melankóliától a depresszióig 336 o.
2004 Kellár János I.: 7508 nap után 107 o.
2004 A. J. Sinett: A mágikus beavatás könyve - A mágikus erők megszerzésének titkos módszere 128 o.
2004 Kaposi Márton: A rejtőzködő egyén arca és álarcai 303 o.
2004 Éliane Escoubas: Az interioritásként felfogott szubjektivitás fenomenológiai kritikája (in: A szubjektum problémája) 12 o.
2004 Monique Castillo: Az önmaga-lenni nehézsége (in: A szubjektum problémája) 18 o.
2004 Monique Castillo: Az "Én"-től a "Mi"-hez: etika és interszubjektivitás (in: A szubjektum problémája) 18 o.
2004 Caroline Gros: Az emberközi viszony: dualitás vagy elválasztottság? (in: A szubjektum problémája) 16 o.
2004 Ullmann Tamás: Az idő mint a szubjektivitás alapja és horizontja (in: A szubjektum problémája) 28 o.
2004 Mezei Balázs: Az emberi test modális elmélete (in: A szubjektum problémája) 54 o.
2004 Hámori-Roska-Sajgó: Agy, Hit, Számítógép 268 o.
2004 Christoph Wulf: Az antropológia rövid összefoglalása - Történet-művelődés-filozófia 323 o.
2004 Alister McGrath: Az ateizmus alkonya - A hitetlenség térhódítása és hanyatlása a modern világban 303 o.
2005 Vankó Gergely: A karma törvénye (Tanulmányok) 92 o.
2005 Szabó Zsigmond: A keletkezés ontológiája - A végtelen fenomenológiája 121 o.
2005 Erdei Zoltán: Antispiritualitás és modern "ezotéria" 173 o.
2005 Bak Sándor: A bűn rövid története - A teljesség üzenete a semmiről - neked! 133 o.
2005 Bangó Jenő: Graffitik az életről és a természetről (In: Útkeresés a posztmodernben) 10 o.
2006 Mireisz László: A taoizmus és a Ji King 421 o.
2006 Richard Dawkins: Isteni téveszme 438 o.
2007 Antal Péter: A buddhista filozófia - A yogacara tana 160 o.
2007 Betegh-Böröczki (szerk.): A formák és a tudás (Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről 340 o.
2007 Héjjas István: A keleti vallások filozófiája és világképe 175 o.
2007 Khenpo Tsering: A közönséges tudat és a bölcsesség - III. Karmapa Rangdzsung Dordzse tanítása 119 o.
2007 Dubravszky László: A Megismerés titka I-III. - Okkultizmus és beavatás napjainkban 1164 o.
2007 Bhikkhu Bodhi: A nézetek mindent felölelő hálója - A Brahmajala Sutta szövege és kommentárjai 569 o.
2007 Ambrus Gergely: A tudat metafizikája - Analitikus filozófiai elméletek 160 o.
2007 Farkas Attila Márton: Az edény széttörése - Bevezetés az iszonyológiába 262 o.
2007 Viola Zoltán: Az evidencializmus 63 o.
2007 Varga Csaba: Egyesített elmélet: metafilozófia 38 o.
2008 Maurizio Ferraris: Hol vagy? - A mobiltelefon ontológiája 446 o.
2008 Varga Csaba: A metafilozófia gyönyörűsége 310 o.
2008 Rafael Tomás Caldera: A nyitott egzisztencia - A Kis herceg olvasóinak 79 o.
2008 Héjjas István: A pogányság apológiája 205 o.
2008 Némedi Mária Margareta: A szociológiatudomány elmélete - Egy új gnoszeológiai elmélet összefoglalása 28 o.
2008 Jókay István: Az élet misztériuma - Természet- és vallásfilozófiai elvek és elmélkedések az anyagtól Istenig 475 o.
2008 Mérő László: Az elvek csapodár természete - Az érzelmek, az értelem és a hit erejéről 229 o.
2009 Nándori Ottó: Lét-tan - Szellemanyag világ - öröklétre kényszerítve 184 o.
2009 Heller Ágnes: Az érzelmek elmélete 264 o.
2009 Leslie Abraham (Vörös László): Ismeretek az értelmes és értelmetlen létről 123 o.
2010 Rozsnyai Ervin: A gondolat felemás forradalma - A hegeli dialektikáról és történelmi feltételeiről 383 o.
2010 Popper Péter: Amor Fati - Szeresd a sorsodat! 175 o.
2010 Kellermayer Miklós: Az élet 242 o.
2010 Jókay István: Az igazság szabaddá tesz - A vízöntő kor keresztény világképe 205 o.
2011 Lendvai L. Ferenc: A gonosz birodalmai 595 o.
2011 Borsos Szabolcs: A kreatív gondolkodás lehetősége 110 o.
2011 Székelyné Csuka Olga: Akarok, tehát vagyok! (Válogatott filozófiai írások 2002-2011) 100 o.
2011 Heller Ágnes: Az álom filozófiája 379 o.
2011 Viola Zoltán: Nagy Ateista Könyv 160 o.
2012 Ellis Potter: 3 elmélet a mindenségről 135 o.
2012 Lou Marinoff: A Tao ereje - A derű útja 339 o.
2013 Kolossváry István: Az örökkévalóság szövevénye - Egy természettudományos kutató gondolatai a gondviselésről 118 o.
2013 Rácz Géza: Élettengely 245 o.
2013 Paul Emberson: Ember vagy számítógép - A technika és az ember szellemi fejlődésének lehetséges útjai 183 o.
2014 Kellermayer Miklós: Az élő sejt csodája 124 o.
2014 Muraközy Gyula: Természetfilozófia 282 o.
2015 Török-Szabó Balázs: A teória 96 o.
2015 Tornai Szabolcs: A világ mint téveszmeKritika 132 o.
2015 Jean Vanier: Az élet nagy kérdései 233 o.
2015 Révai Gábor: Beszélgetések az elmúlásról - Csányi Vilmossal és Vekerdy Tamással 188 o.
2016 Kiss Károly: Gotthard Günther kíberfilozófus a szubjektívről és a kontexturalitásról (Könyvismertetés) 33 o.
2017 Török-Szabó Balázs: A teoretika 411 o.
2017 Paul Emberson: A gépek és az emberi szellem - Az ötödik birodalom aranykora 146 o.
2017 Tudós-Takács János: Bevezetés a filozófiába 256 o.
2018 John Gray: Az ateizmus hét formája - és más esszék 250 o.
2018 Bíró Lajos: Az ember isteni dimenziója 178 o.
2019 Kiss Károly: A mesterséges intelligenciáról (Vitaanyag) 186 o.
2020 Török-Szabó Balázs: A fejlődéspraktika 163 o.
2020 Vincze Krisztián: Antropológiai és vallásfilozófiai megfontolások - Bernhard Welte keresztény filozófiája 182 o.
2020 Gendur Zsolt: Élet a léten túl - Az ember sorsküldetése 184 o.
2020 Mészáros András (szerk.): Filozófia és irodalom (Tanulmánygyűjtemény) 212 o.
2021 Bernáth-Kocsis (szerk.): Az igazság pillanatai? - Metafilozófiai válaszok a szkeptikus kihívásra (Tanulmánygyűjtemény) 460 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
ISMERETELMÉLET
Mi az és milyen az emberi megismerés?
e45 Marcus Tullius Cicero: Akadémikus könyvek - Lucullus 100 o.
200 Sextus Empiricus: A pürrhonizmus alapvonalai 204 o.
1450 Nicolaus Cusanus: Az együgyü ember és a bölcsesség (Idiota De Sapientia) 24 o.
1459 Nicolaus Cusanus: A kezdetről (De Principio) 40 o.
1463 Nicolaus Cusanus: Összegzés (Compendium) 46 o.
1588 Michel de Montaigne: A tapasztalásról 110 o.
1633 René Descartes: Értekezés a módszerről 284 o.
1644 René Descartes: A filozófia alapelvei 155 o.
1649 René Descartes: Válogatott filozófiai művek 382 o.
1690 John Locke: Értekezés az emberi értelemről I-II. 870 o.
1748 David Hume: Tanulmány az emberi értelemről 207 o.
1754 Étienne Bonnot de Condillac: Értekezés az érzetekről 428 o.
1781 Immanuel Kant: Az tiszta ész kritikája 745 o.
1790 Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája 445 o.
1800 J. G. Fichte: Az ember rendeltetése 285 o.
1800 J. G. Fichte: Az ember rendeltetése 285 o.
1800 J. G. Fichte: Válogatott filozófiai írások 710 o.
1841 Karl Marx: A démokritoszi és epikuroszi természetfilozófia különbsége (doktori disszertáció) 161 o.
1867 Mihályi Károly: Kísérlet felelni lélektani alapon az ismerettan fő kérdésére 32 o.
1870 A. I. Herzen: Levelek a természet tanulmányozásáról 325 o.
1885 Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra (Ford.: Wildner Ödön) 215 o.
1886 Ernst Mach: Az érzetek elemzése 265 o.
1895 Émile Boutroux: A természettörvény fogalma a jelenkor tudományában és filozófiájában 112 o.
1904 Pauler Ákos: Az ismeretelméleti kategoriák problemája 128 o.
1904 Simon József Sándor: A spekulativ természettudomány alapgondolatai mint az egységes érzetfilozofia rendszere 421 o.
1905 Henri Poincaré: A tudomány értéke 231 o.
1905 Sasvári Ármin: A szabadgondolkozókról 30 o.
1906 Fitos Vilmos: Az eszme és az igazság 20 o.
1907 Székely Aladár: A szabadgondolkodás elmélete 27 o.
1909 V. I. Lenin: Materializmus és empiriokriticizmus - Kritikai jegyzetek egy reakciós filozófiáról 396 o.
1909 id. Bibó István: Az érzéki megismerés természete 95 o.
1910 Joseph Donat: A tudomány szabadsága I-II. - A modern szellemi áramlatok bírálata 659 o.
1910 Edmund Husserl: Előadások az időről 166 o.
1910 Böhm Károly: A megértés, mint a megismerés középponti mozzanata - ismeretelméleti töredék 67 o.
1911 Edmund Husserl: A filozófia mint szigorú tudomány 114 o.
1912 Bertrand Russell: A filozófia alapproblémái 132 o.
1912 Jászi Oszkár: A szabadgondolkodás lényege és alapelvei 17 o.
1912 Várkonyi Hildebrand: A tudat fogalmáról - Filozófia-történeti és ismerettani tanulmány 78 o.
1914 id. Bibó István: A megismerés új magyarázata 95 o.
1914 Szitnyai Elek: A szellemi erők gyüjtése és pazarlása 46 o.
1915 Vass Vince: A vallási ismeretelmélet 171 o.
1919 Bognár Cecil: Okság és törvényszerűség a fizikában 221 o.
1920 K. A. Timirjázev: Történelmi szemlélet a biológiában 322 o.
1921 J. H. Robinson: A kiforratlan elme 162 o.
1921 Maurice Maeterlinck: A magas misztérium 138 o.
1924 Trikál József: Természetbölcselet 149 o.
1926 Trikál József: A gondolkodás művészete 220 o.
1927 Várkonyi Hildebrand: Az indukció filozófiája 82 o.
1928 Max Scheler: Az ember helye a kozmoszban (Tanulmányok) 201 o.
1929 Nagy József: A fejlődés eszméje 59 o.
1929 Trikál József: A jelenségekből a valóságba 246 o.
1934 Farkas Ignác: A test és lélek viszonya Bergson filozófiájában - Különös tekintettel ismeretelméleti vonatkozásaira 61 o.
1936 Jánosi József: A bölcseleti megismerés határainak kérdése (In: Bölcseleti közlemények 2.) 17 o.
1936 Hunyady Piroska: Az ismeret eredete és bizonyossága Szent Bonaventura szerint 86 o.
1937 F. I. Haszhacsih: A világ megismerhetőségéről 142 o.
1937 Huszár Győző: Bölcselet II. - Megismeréstan (Ismeretelmélet) 247 o.
1937 Czimmer (Czímer) József: A zsidó ismeretelmélet Maimuniig 29 o.
1938 Brandenstein Béla: A megismerés őskérdései 96 o.
1939 André Maurois: Az élet művészete 190 o.
1940 F. I. Haszhacsih: Anyag és tudat 208 o.
1940 Fitos Vilmos: A kétféle gondolat bölcselete I-II. 368 o.
1940 Gaston Bachelard: A nem filozófiája - Az új tudományos gondolkodás filozófiájának vázlata 134 o.
1941 Földes-Papp Károly: A megismerés tragikuma 172 o.
1941 Földes-Papp Károly: Az autonóm ismeretelmélet fogalma - Rickert és Hartmann ismerettanának bírálata alapján 180 o.
1941 Victor János: Az intuició Kant filozófiájában 45 o.
1943 Bárd János: Az idealizmusból a realizmus felé - Különös tekintettel Nicolai Hartmann ismeretelméleti valóságtanára 160 o.
1949 Gilbert Ryle: A szellem fogalma 496 o.
1950 Ismeretlen szerző: A természet átalakítása (MDP tankönyv) 19 o.
1952 M. Ny. Rutkevics: A gyakorlat - A megismerés alapja és az igazság kritériuma 243 o.
1954 Aldous Huxley: Az érzékelés kapui 162 o.
1955 Adam Schaff: A marxista-leninista igazságelmélet néhány problémája 467 o.
1956 Aldous Huxley: Menny és pokol 126 o.
1957 Erdei László: A megismerés kezdete - A hegeli logika első fejezetének kritikai elemzése 168 o.
1957 Nádor György: A természettörvény fogalmának kialakulása 592 o.
1957 O. O. Jahot: Van-e örök igazság? 83 o.
1960 Erdei-Grúz Tibor: A természettudományok néhány kérdésének világnézeti vonatkozásai 50 o.
1961 Farkas László: Haeckel és Virchow - A materializmus és az idealizmus harca a biológiában és az orvostudományban 272 o.
1961 Ákos Károly: Megismerés 234 o.
1962 Elena Filová: Materializmus és idealizmus a biológiában 215 o.
1963 Guy Besse: A társadalmi gyakorlat és az elmélet (Korunk világnézeti kérdései) 129 o.
1964 Törő-Csaba-Ács: A biológia és az orvostudomány egyes filozófiai problémái 128 o.
1965 B. M. Kedrov: A természettudományok tárgya és kölcsönös kapcsolata 304 o.
1965 Kupalov-Sorohova-Kaganov: Filozófiai problémák a magasabbrendű idegmüködés fiziológiájában és a pszichológiában 618 o.
1965 Földesi Tamás: A filozófiai törvények bizonyítási problémái 23 o.
1966 V. A. Stoff: Modell és filozófia 375 o.
1966 Jacques Maritain: A garonne-i paraszt - Egy öreg laikus töprengése napjaink kérdésein 392 o.
1967 Földesi Tamás: A marxista filozófia bizonyításelméletének alapjai 553 o.
1967 Karsai Károly: Az értelmi érdeklődés szerepe a megismerésben 350 o.
1967 J. K. Vojsvillo: A fogalom 402 o.
1969 Ludwig Wittgenstein: A bizonyosságról 275 o.
1969 Michel Foucault: A tudás archeológiája 311 o.
1971 Földesi Tamás: A "megismerhetőség" modern problémái 327 o.
1971 Hársing László (szerk.): Az ismeretelmélet problémái (Tanulmánygyűjtemény) 260 o.
1972 Elek-Kovácsné-Fodor-Lakó-Bodnár: A természettudományos megismerés ismeretelméleti kérdései 325 o.
1973 Konrad Lorenz: A tükör hátoldala - Az emberi megismerés természetrajza 496 o.
1974 Gidai Erzsébet: Mi a jövőkutatás? 211 o.
1974 Szigetvári Sándor: A fogalmak dialektikus logikai tipizálása (A filozófia időszerű kérdései 16.) 105 o.
1974 Müller Antal: A kvantummechanika filozófiai kérdései (Stúdium 73.) 270 o.
1975 M. M. Bahtyin: A beszéd és a valóság - Filozófiai és beszédelméleti írások 556 o.
1975 Tamás Gáspár Miklós: A teória esélyei (Esszék, bírálatok) 204 o.
1976 Földesi Tamás: Igazság az igazságról - Problémák és megoldások 349 o.
1976 Kocsondi András: Modell-módszer - A modellek helye és szerepe a tudományos megismerésben 210 o.
1976 Berecz György: Világnézet, természettudomány, technika 230 o.
1976 Paul Feyerabend: A módszer ellen 649 o.
1977 Fehér-Hársing-Földesi: A tudományos problémától az elméletig 263 o.
1977 Ágh Attila: Tudományos-technikai forradalom és művelődés 400 o.
1978 Weissmahr Béla: Bevezetés az ismeretelméletbe 72 o.
1978 Balázs Sándor: Fatális lét? - Kritikai tanulmány 126 o.
1978 Sós Vilmos: Modern igazságelméletek - Filozófiai-logikai elemzés 242 o.
1978 E. A. Bugyilova: A filozófia és a szovjet pszichológia - Filozófiai problémák a szovjet pszichológiában 441 o.
1978 Aniszi Kálmán: A filozófia műhelyében (Interjúk) 196 o.
1979 Müller Antal: Kölcsönhatás és meghatározottság - Kísérlet egy korszerű természetfilozófiai determinációelmélet kidolgozására 205 o.
1979 Hársing László (szerk.): A tudatelmélet néhány filozófiai kérdése (Tanulmányok) 47 o.
1980 Józsa Péter: Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika 179 o.
1980 Jenei Ilona: A totalitás és fejlődés filozófiai problémái az élő mozgásformában 160 o.
1981 Szénási József: A dialektika alaptörvényéről 183 o.
1981 Szigetvári Sándor: A fogalmak dialektikája 178 o.
1981 Nyíri Tamás: Az ember a világban 267 o.
1981 Magyari-Beck István: Az új születése 149 o.
1981 Horváth József (szerk.): Filozófia és szaktudományok (Tanulmányok) 427 o.
1982 Józef Tischner: Remény az igazságkeresés útján (in: A modern tudományok emberképe) 16 o.
1982 Emmanuel Lévinas: Transzcendencia és megértés (in: A modern tudományok emberképe) 16 o.
1983 A. B. Migdal: Az igazság keresése 261 o.
1983 Eftichios Bitsakis: Fizika és materializmus 405 o.
1984 Turay Alfréd: Ismeretelmélet 79 o.
1984 Michel Foucault: Az igazság bátorsága - Önmagam és mások kormányzása 480 o.
1985 Bujdosó Dezső: Az ismeretelméleti különösségtől az ontológiai kettős fejlődésig 77 o.
1986 Ancsel Éva: A tudás éthoszáról - A tudás etikai feltételei 28 o.
1986 Farkas László: Agyelmélet és filozófia - A magasabb rendű idegműködés fogalmának filozófiai elemzése 341 o.
1987 D. C. Dennett: Az intencionalitás filozófiája 307 o.
1988 Erdei László: A dialektikus módszerről 274 o.
1988 Tordai Zádor: A józan ész dicsérete 176 o.
1989 Roger Penrose: A császár új elméje - Számítógépek, gondolkodás és a fizika törvényei 489 o.
1989 Andy Clark: A megismerés építőkövei - Filozófia, megismeréstudomány és a párhuzamos megosztott feldolgozás 330 o.
1989 Gyirán István: A Szeretet titkai 99 o.
1990 Bolberitz Pál: A megismerés filozófiája - Ismeretelmélet 181 o.
1990 Héjjas István: A modern tudomány és a keleti bölcselet 196 o.
1757 Hatvani István: Bevezetés a szilárdabb filozófia alapelveibe 312 o.
1991 Darab Tamás: A gépesített értelem - Vázlatok a mesterséges intelligencia filozófiájáról 113 o.
1991 Fehér M. István: Az élet értelméről - Racionalizmus és irracionalizmus között 96 o.
1991 Merlin Donald: Az emberi gondolkodás eredete 354 o.
1992 Hársing László: Filozófiai problémák - alternatív válaszok 227 o.
1992 Surányi László: Metaaxiomatikai problémák 156 o.
1993 Wiedemann László: 2 esszé fizikáról, filozófiáról 93 o.
1994 Farkas János: Perlekedő tudáselméletek 178 o.
1995 Prigogine-Stengers: Az új szövetség - A tudomány metamorfózisa 339 o.
1996 James A. Anderson: A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai 294 o.
1996 Odorics Ferenc (szerk.): Empirizmustól a KONstruktivizmusig 159 o.
1996 D. C. Dennett: Micsoda elmék - A tudatosság megértése felé 189 o.
1997 Békés Vera: A hiányzó paradigma 266 o.
1998 Neumer Katalin: Gondolkodás, beszéd, írás 184 o.
1998 Kisfaludy György: A lélek zengése - A dinamikus hullámgeometria tükrében 141 o.
1998 Losoncz Alpár: Az emlékezés hermeneutikája (Tanulmányok) 197 o.
1998 John R. Searle: Elme, nyelv és társadalom - A való világ filozófiája 170 o.
1998 Lehmann Miklós: Az intelligencia kialakítása 6 o.
1999 Lehmann Miklós: Fogalom, jelentés, percepció 7 o.
1999 M. P. Markowski: A kíváncsiság anatómiája 287 o.
1999 Balogh Tibor: Elrendezés: szóval, tettel - Észrevételek a rendszerező elméről és rendhagyásairól 140 o.
2000 Rott Pál: Gondolatok életről-halálról 222 o.
2000 Julesz Béla: Dialógusok az észlelésről 291 o.
2000 Kelemen János: Az ész képe és tette - A történeti megismerés idealista elméletei 265 o.
2000 Lehmann Miklós: A személyes tudás átadása 14 o.
2001 Makai Mihály: Megáll az ész? - A racionális modell és korlátai 382 o.
2001 Molnár Tamás: A gondolkodás archetípusai 213 o.
2001 Szikszainé Nagy Irma: A retorikai kérdés rövid tudománytörténete 117 o.
2002 Bolberitz Pál: A megismerés és értelmezés filozófiája 251 o.
2002 Agócs Tamás: Buddhista ismeretelmélet 59 o.
2002 Tonk-Veress (szerk.): Értelmezés és alkalmazás - Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások (Tanulmánygyűjtemény) 256 o.
2003 Veress Károly: Az értelem értelméről - Hermeneutikai vizsgálódások 225 o.
2004 Makai Mihály: Merre vagy szellem napvilága? - A megismerés rögös útjai 429 o.
2004 Gervai-Pléh (szerk.): A láthatatlan megismerés 260 o.
2004 László-Kállai-Bereczkei (szerk.): A reprezentáció szintjei 382 o.
2004 Pléh-Lukács-Racsmány-Kampis-Csányi (szerk.): Az észleléstől a nyelvig (A X. MAKOG előadásai) 323 o.
2004 Lehmann Miklós: A reprezentációk realitása (In: Filozófia-művelődés-történet 2004) 16 o.
2005 Forrai Gábor: A jelek tana - Locke ismeretelmélete és metafizikája 311 o.
2005 Borsos Szabolcs: A perszonalizmus mint az önismeret filozófiája 294 o.
2005 Kiss Szabolcs: Elmeolvasás 155 o.
2005 Lehmann Miklós: A reprezentációk evolúciója: az észleléstől a tudományig 22 o.
2006 Lehmann Miklós: A mentális reprezentációk szerepe a tudatelméletekben 34 o.
2007 Lehmann Miklós: A szép evolúciója (In: Filozófia-művelődés-történet 2007) 14 o.
2008 Lehmann Miklós: A dinamikus elme - Összefoglalás A dinamikus elméhez 174 o.
2008 Kenéz-Rónai-Lubinszki-Schwendtner (szerk.): A dolgok (és a szavak) - A fenomenológiai kutatás kortárs problémái 332 o.
2009 Végh József: A pramána buddhista fogalma, avagy a buddhista megismerés tudománya és gyakorlata (In: Szubjektív tudás - Objektív tudomány) 19 o.
2009 Szekeres András Márk: Nágárdzsuna és a tudattal kapcsolatos elméletek problémái (In: Szubjektív tudás - Objektív tudomány) 12 o.
2009 Szabó Zsigmond: Tudat, önreferencialitás és a test (In: Szubjektív tudás - Objektív tudomány) 5 o.
2009 Limbay Róbert: A megismerésre képes rendszerek funkcionális követelményspecifikációja - A tiszta megismerés kritikája (In: Szubjektív tudás - Objektív tudomány) 19 o.
2009 Deczki Sarolta: Az ész fonákja (In: Szubjektív tudás - Objektív tudomány) 9 o.
2009 Porosz Tibor: Szubjektív tudomány - objektív tudás - Kognitív folyamatok a meditációban (In: Szubjektív tudás - Objektív tudomány) 24 o.
2014 Mérő László: A csodák logikája - A kiszámíthatatlan tudomány 327 o.
2015 Zuh Deodáth: Edmund Husserl ismeretfilozófiája 230 o.
2017 Schiller Róbert: A kételkedés gyönyörűsége 400 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
LOGIKA
Hogyan kell helyesen gondolkodni, következtetni?
200 Nágárdzsuna: Az ellenvetések megsemmisítése 41 o.
350 Vaszubandhu: A csak-észlelet húsz versszakos bizonyítása 20 o.
600 Sankaraszvámin: Bevezetés a logikába 15 o.
1816 G. W. F. Hegel: A logika tudománya I-II. 806 o.
1841 Josef Beck: A tapasztalati lélektan és tiszta logika vázlata 180 o.
1843 J. S. Mill: A deductiv és inductiv logika rendszere I-III. 1491 o.
1870 W. S. Jevons: A logika elemei 50 o.
1901 Schmidt Márton: Logika 72 o.
1901 Pauer Imre: A logika alaptanai 250 o.
1903 Gottlob Frege: Az aritmetika alapjai 158 o.
1910 Varjas Sándor: A logikáról (In: Dolgozatok a modern filozófia köréből) 21 o.
1911 Kornis Gyula: A pszichológia és logika elemei - középiskolák számára 156 o.
1911 Pauler Ákos: A logikai alapelvek elméletéhez (Székfoglaló értekezés) 64 o.
1912 Böhm Károly: Az ember és világa IV. - A logikai érték tana 219 o.
1915 Pauler Ákos: A fogalom problémája a tiszta logikában 46 o.
1922 Varga Béla: A logikai érték problémája és kialakulásának története 149 o.
1925 Pauler Ákos: Logika - Az igazság elméletének alapvonalai 368 o.
1926 Kornis Gyula: A pszichológia és logika elemei - középiskolák számára 188 o.
1929 Vajnóczky István: A mathematika Pauler Ákos rendszerében 79 o.
1937 Huszár Győző: Bölcselet I. - Logika 334 o.
1938 Bucsay Mihály: Logikai alaptételek 42 o.
1941 Henri Lefebvre: Formális logika - Dialektikus logika 264 o.
1941 Schütz Antal: Logikák és logika 91 o.
1942 Pozsonyi Frigyes: A logika tárgyköre és feladata 176 o.
1946 Fogarasi Béla: Marxizmus és logika I. 182 o.
1947 G. A. Kurszánov: A gondolkodás logikai törvényei 30 o.
1950 Willard Van Orman Quine: A logika módszerei 339 o.
1953 P. V. Tavanyec: A formális logika törvényeinek objektív tartalmáról 13 o.
1955 Inhelder-Piaget: A gyermek logikájától az ifjú logikájáig - A formális műveleti struktúrák kialakulása 335 o.
1957 Kneale-Kneale: A logika fejlődése 755 o.
1958 Fogarasi Béla: Logika 543 o.
1958 Sándor Pál: Aristoteles logikája 218 o.
1962 G. Havas Katalin: Logika (Egyetemi egységes jegyzet) 142 o.
1963 B. M. Kedrov: A logikának a marxizmushoz való viszonyáról 23 o.
1964 Handel-Kneist: A logika rövid vázlata 218 o.
1964 Balázs Béla: Logika és logikai gyakorlatok (A tanító- és óvónőképző intézetek számára) 118 o.
1965 Madarászné: A tiszta logika alapkérdései - Pauler Ákos logikája 218 o.
1965 G. Havas Katalin: Bevezetés a modern formális logikába (ELTE tankönyv) 107 o.
1966 Adam Schaff: Bevezetés a szemantikába 270 o.
1968 A. A. Zinovjev: A logikai következményfogalom és a többértékű logikák 175 o.
1969 Jacob Bronowski: A természet logikája 81 o.
1969 Ruzsa Imre: A logika elemei 156 o.
1970 Szigetvári Sándor: Az induktív és a deduktív következtetések kapcsolata az empíria síkján 207 o.
1970 Földesi Tamás: Tudomány-e a filozófia? (A világ a materialista szemével) 148 o.
1970 Katona Péter: Lenin a dialektikus logikáról 17 o.
1971 Erdei László: Az ítélet dialektikus logikai elmélete 785 o.
1971 Baló József: Logika (tankönyv a tanárképző főiskolák részére) 187 o.
1971 Erdei László: A fogalom és az ítélet dialektikus logikai elmélete (In: Logikai tanulmányok) 58 o.
1971 Vas Ida: A hegeli dialektikus logika alapelve (In: Logikai tanulmányok) 34 o.
1971 Koncz Ilona: Negatív dialektika? (Adorno logikai koncepciójának bírálata) (In: Logikai tanulmányok) 16 o.
1971 Szigetvári Sándor: A fogalom fogalmáról (In: Logikai tanulmányok) 14 o.
1971 Tamás György: Modális ítéletek és következtetések (In: Logikai tanulmányok) 42 o.
1971 Tamás György: Az elosztottság törvénye (In: Logikai tanulmányok) 16 o.
1971 Madarászné Zsigmond Anna: A görög logika kezdetei (In: Logikai tanulmányok) o.
1971 Hársing László: J. M. Keynes valószínűségi logikája (In: Logikai tanulmányok) 24 o.
1971 Ruzsa Imre: Egy "sztochasztikus logika" vázlata (In: Logikai tanulmányok) 20 o.
1971 Ruzsa Imre: Újabb eredmények a modális logikában (In: Logikai tanulmányok) 39 o.
1972 G. Havas Katalin: Formális logika filozófiai megközelítésben (ELTE tankönyv) 230 o.
1972 Madarászné: A logikai szemantika kérdései 110 o.
1972 Szász Gábor: Az axiomatikus módszer 135 o.
1973 Erdei László: Ellentét és ellentmondás a logikában 102 o.
1973 G. Havas Katalin: Formális logika 333 o.
1974 Tamás György: Filozófiai kategóriák logikai elemzése 119 o.
1974 Erdei László: Dialektikus logika 314 o.
1974 E. V. Iljenkov: A dialektikus logika - Történeti és elméleti vázlatok 288 o.
1975 Tamás György: Kategóriák logikája 410 o.
1975 Madarászné-Ruzsa: Szimbolikus logika II. - A klasszikus logika kiterjesztései és alkalmazásai 196 o.
1977 Baló József: Logikai munkafüzet 100 o.
1979 Ruzsa Imre: A szimbolikus logika elemei (ELTE tankönyv) 221 o.
1979 Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája 103 o.
1981 Bolberitz Pál: Bevezetés a logikába 151 o.
1982 V. Sz. Bibler: Az alkotó gondolkodás - Bevezetés a gondolati dialógus logikájába 429 o.
1982 G. Havas Katalin: Így logikus! 238 o.
1983 Gangler Zoltán: A logika alapjai (Orvostovábbképző Intézet - Egészségügyi Főiskolai jegyzet) 131 o.
1983 Maróth Miklós: Aristoteléstől Avicennáig 336 o.
1985 Gould-Copi: Kortárs-tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről 606 o.
1987 Ruzsa-Pólos: A logika elemei (Főiskolai tankönyv) 224 o.
1988 Ruzsa Imre: Logikai szintaxis és szemantika 1-2. 717 o.
1992 Madarászné-Ruzsa: Modális és intenzionális logika (ELTE tankönyv) 264 o.
1993 Hársing László: Az érvelés logikai megközelítése 292 o.
1994 Niels Öffenberger: A többértékű logika előtörténete az ókorban 132 o.
1994 Stephen Read: Bevezetés a logika filozófiájába 306 o.
1995 Fehér Judit: A korai madhjamaka buddhista logika és előzményei 7 o.
1996 Tallér József: A logika alapjai 351 o.
1996 Pólos-Ruzsa: Bevezetés a logikába (ELTE tankönyv) 314 o.
1996 Juhászné-Zaják: Elemi logikai ismeretek (Felsőoktatási tankönyv) 204 o.
1997 Ruzsa-Máté: Bevezetés a modern logikába 532 o.
1998 Dubben-Beck-Bornholdt: A tojást rakó kutya 235 o.
1998 Fehér István: Bevezetés a gondolatolvasásba 132 o.
1999 Ruzsa-Pólos-Madarászné: A logika elemei (Főiskolai tankönyv) 215 o.
2001 G. Havas Katalin: Arisztotelésztől napjainkig - Logika vagy logikák? 139 o.
2001 Kálmán-Rádai: Dinamikus szemantika 218 o.
2007 Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége - Érvelések elemzése, értékelése és kritikája 627 o.
2007 Gál László: Mi a visszaszerezendő a magyar nyelvű logika történetéből...? (In: Teendőink a magyar filozófia ügyében) 2 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
ÉRTÉKELMÉLET
Mi értékes az ember számára?
e500 Lao-ce: Tao Te King (Az Út és Erény könyve) 59 o.
e500 Ven-Ce: A titkok feltárásának igaz könyve 213 o.
1770 Ismeretlen szerző: Az élet rendje - Lhászai életkönyv 158 o.
1900 Friedrich Nietzsche: Az értékek átértékelése (Hátrahagyott töredékekből) 166 o.
1900 Böhm Károly: Az értékelmélet feladata s alapproblemája (Székfoglaló értekezés) 58 o.
1906 Böhm Károly: Az ember és világa III. - Axiológia vagy értéktan 177 o.
1907 Esterházy Sándor: Individuálismus és sociálismus 31 o.
1910 Jász Géza: Az igaz, a jó és a szép eszméje 50 o.
1911 Concha Győző: A laikus morál válsága 13 o.
1911 Dánér István: Szükséglettelítés és élvezettelítés 10 o.
1911 Somló Bódog: Az érték problémája 60 o.
1913 J. B. Bury: A gondolatszabadság története 232 o.
1915 Jehlicska Ferenc: A pénz és a boldogság - vagyis a meggazdagodásnak túlságos vágyáról 32 o.
1918 Czakó Ambró Lajos: Az értékelés filozófiája 108 o.
1924 Bognár Cecil: Értékelmélet 124 o.
1925 Romhányi Sándor: A nemzeti zászló mint eszmény, mint a haza szimbóluma 48 o.
1928 Vértesi Frigyes: A lelki béke psychológiája 205 o.
1931 Sebestyén Károly: Egy modern bölcs - a boldogságról (In: Pesti Napló) 2 o.
1939 Josef Pieper: A négy sarkalatos erény 195 o.
1940 Perlaky Lajos: A szív filozófiája 158 o.
1940 Kornis Gyula: Az irodalmi műveltség értéke 24 o.
1944 Noszlopi László: A szeretet lélektana és bölcselete 175 o.
1944 Karácsony Sándor: A magyarok kincse 321 o.
1944 Kornis Gyula: A könyv dicséreti 53 o.
1956 Erich Fromm: A szeretet művészete 185 o.
1960 C. S. Lewis: A szeretet négy arca 156 o.
1970 O. G. Drobnyickij: A szellemi értékek világa - Az érték problémája és a marxista filozófia 252 o.
1970 Kallós-Roth: Axiológia és etika 190 o.
1972 Köpeczi Béla: Eszme, történelem, irodalom 172 o.
1975 Szilágyi Imre: Az "örök" értékek nyomában - Nikolai Hartmann értéketikájának kritikájához 405 o.
1980 Szilágyi-Besenyei-Révész-Karácsonyi: Tanulmányok az értékelmélet köréből 191 o.
1981 L. R. Hubbard: Az út a boldogsághoz - Ésszerű útikalauz a jobb élethez 80 o.
1983 Bodrogvári Ferenc: Érték és utópia 111 o.
1985 Gary Applegate: A boldogság rajtunk múlik 264 o.
1997 J. M. Templeton: Az élet törvényeinek felfedezése 318 o.
2000 Pajor András: Axiológia 2000 - Értékfilozófia és értékteológia az ezredfordulón 176 o.
2000 David Niven: Egyszerű titkok a boldogsághoz 212 o.
2001 György Edit (szerk.): A boldog élet titka - Töredékek az emberi boldogságról 96 o.
2002 Manfred Kets de Vries: A boldogság egyenlete - Töprengések a boldogságról és a sikerről 119 o.
2004 Radnóti Sándor (szerk.): A szabadság értelme - az értelem szabadsága - Filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok 431 o.
2005 Kissné Novák Éva: A szellem arisztokratája - Böhm Károly értékelmélete 214 o.
2006 Horányi Katalin: Életfilozófia - Személyiségünk koronája 318 o.
2006 Holló László: Európai Unió - értékközösség - Az európai integráció katolikus társadalometikai vonatkozásai 291 o.
2007 Kissné Novák Éva: Értékeink tegnap és ma (In: Teendőink a magyar filozófia ügyében) 7 o.
2008 Jonathan White: Élj boldogan most! 128 o.
2013 Papp Miklós: A demokráciának érdeke az erkölcsös ember 25 o.
2013 Bencze Izabella: Civil szervezetek és az etikai kódex 19 o.
2013 Bodó Barna: Civilek kisebbségben 17 o.
2021 Salamon János: A modern ész kritikája 366 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
ERKÖLCSFILOZÓFIA
Melyik cselekvés elfogadott a társadalomban?
e350 Thébai Kebész: A 'Thebéi Kébesz' erköltsi rajzolvánnya 53 o.
e350 Thébai Kebész: Az élet képe Kebestől 77 o.
394 Szent Ambrus: A kötelességekről - A bűnbánatról 288 o.
1132 Pierre Abélard (Petrus Abaelardus): Szerencsétlenségeim története (Histora calamitatum) 31 o.
1485 Antonio Bonfini: Beszélgetés a szüzességről és a házasélet tisztaságáról 189 o.
1662 Blaise Pascal: Gondolatok 230 o.
1673 Antione de Courtin: Az idő jól eltöltésének módja 257 o.
1758 Jonathan Edwards: Az igaz erény természete 118 o.
1785 Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése 82 o.
1812 J. G. Fichte: Az erkölcstan rendszere 795 o.
1818 Török Damascenus: Az önnön gyilkosságról észre vételek a józan észnek és a' keresztény erköltsi tudománynak úttyán 65 o.
1838 Ernst Feuchtersleben: Adalék a lélek életrendjéhez 198 o.
1840 Zsoldos Ignác: Népszerű erkölcstudomány 54 o.
1865 Tóth Lőrinc: A párbaj 73 o.
1877 Séda Ernő: Az öngyilkosság - fejtegetve vallási, bölcsészeti, jogi, történeti, lélektani, erkölcsi és társadalmi szempontokból 494 o.
1882 Séda Ernő: A párbaj 202 o.
1884 Spitz J. Gyula: A Talmud álláspontja a morál és a társadalom irányában 16 o.
1886 Andrásy István (Hargitai): Néhány szó, melyet egy fiatal barátjához intézett Hargitai 190 o.
1889 Franz Brentano: Az erkölcsi ismeret eredete 133 o.
1894 Bodnár Zsigmond: Az eszmeerő magyarázata 103 o.
1894 Krausz Sámuel: Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások 58 o.
1897 Bodnár Zsigmond: Erkölcsi kérdések 206 o.
1902 Somló Bódog: Az erkölcs túlkövetelései (In: Huszadik Század) 15 o.
1903 Földes Béla (Weisz Béla): A társadalomerkölcsi probléma (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XII.) 72 o.
1904 Jászi Oszkár: Művészet és erkölcs 379 o.
1905 Tóth Mike Mihály: Az erényesség zátonyai 272 o.
1905 Anton Menger: Új erkölcstan 116 o.
1905 Harkányi Ede: A holnap asszonyai 288 o.
1907 Harkányi Ede: Babonák ellen - Kísérlet az erkölcsi világ gazdasági alapjainak meghatározására 302 o.
1909 Kenedy Géza (Kenedi Géza): Az élet könyve 273 o.
1909 F. W. Foerster: Élet és jellem 344 o.
1909 F. W. Foerster: Az élet művészete 384 o.
1909 Aszlányi Dezső: Életünk és nemünk - Az összes nemi kérdések végleges megoldása 237 o.
1911 Bartók György: Az erkölcsi érték filozófiája 97 o.
1911 Andorka Sándor: Miért beteg a magyar nép? 31 o.
1912 Eduard Fuchs: Az ujkor erkölcstörténete I-III. 789 o.
1913 Balla Antal: Az anarchismus erkölcstana 20 o.
1913 Pauler Ákos: Széchenyi István társadalmi erkölcstana (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 14 o.
1914 Gustave Le Bon: Az igazságok élete 168 o.
1914 Giesswein Sándor: Feminizmus és közerkölcs (In: A Nő) 1 o.
1915 Szitnyai Elek: Miért vagyunk jók vagy rosszak? 99 o.
1915 Perczelné Kozma Flóra: A jövő legsürgősebb feladata (In: A Nő) 2 o.
1916 Perczelné Kozma Flóra: Örök modern tragédiák (In: A Nő) 1 o.
1916 Kenedy Géza (Kenedi Géza): A háború (In: Írások és tanulmányok) 16 o.
1916 Kenedy Géza (Kenedi Géza): Busido és harakiri (In: Írások és tanulmányok) 7 o.
1916 Stern Lázár: Erkölcs és egyén (In: Huszadik Század) 23 o.
1917 Vass Vince: Vallás és erkölcs 79 o.
1921 V. I. Lenin: A kommunista erkölcsről (Gyűjtemény) 230 o.
1923 Preszly Lóránd: Európa nemzeteinek erkölcsi válsága 24 o.
1924 Aszlányi Dezső: Szerelem 284 o.
1925 T. G. Masaryk: Erkölcsi problémák 234 o.
1925 Mahler Sándor: Erkölcs és pénzügyek 22 o.
1926 Bartók György: Az erkölcsi értékeszme története I. - Az erkölcsi értékeszme története a görög filozófiában 171 o.
1926 Horváth Barna: Az erkölcsi norma természete 229 o.
1926 Bíró Imre (Kadmos): Ankét az eugenetikáról 44 o.
1926 Zehery Lajos: Az öngyilkosság mint a társadalmi élet tömegjelensége 16 o.
1927 Ligeti Sándor: Az erkölcs keletkezése és fejlődése 154 o.
1927 Kovács Kálmán: A színpad erkölcse 54 o.
1928 Böhm Károly: Az ember és világa V. - Az erkölcsi érték tana 146 o.
1932 Perlaky Lajos: Életbátorságra vezető kalauz - Rádióbeszédek 104 o.
1932 Henri Bergson: Az erkölcs és a vallás két forrása 361 o.
1935 Perlaky Lajos: A ma életművészete 146 o.
1935 Bartók György: Az erkölcsi értékeszme története II. - Az erkölcsi értékeszme története az egyházatyák, a középkor és újkor filozófiájában 171 o.
1935 Bartók György: Az erkölcsi értékeszme történeti és kritikai tárgyalása 231 o.
1935 Csia Sándor: A nemi kérdés orvosi és bibliai szempontból 120 o.
1938 Prohászka Lajos: Az erkölcs 105 o.
1938 Ervin Gábor: Az erkölcsi jó metafizikai gyökere 14 o.
1940 Révay József: Az erkölcs dialektikája 191 o.
1941 Huszár Győző: Bölcselet VII. - Erkölcsbölcselet 292 o.
1941 Péterffy Gedeon: A háború 22 o.
1942 Almásy József: A tizparancsolat a közéletben 199 o.
1943 Jánosi József: Az erkölcs metafizikai gyökerei 340 o.
1943 Perlaky Lajos: Csillagok és lidércek 120 o.
1944 Prohászka Lajos: A mai élet erkölcse 286 o.
1945 Hegedüs Géza: Az emberi méltóság - Bevezetés az erkölcstanba 126 o.
1949 A. J. Zisz: A kommunista erkölcs 54 o.
1951 P. A. Sarija: A kommunista erkölcs néhány kérdése 276 o.
1951 V. N. Kolbanovszkij: A kommunista erkölcs (SZKP főiskolai jegyzet) 67 o.
1951 C. Párvulescu: A proletárerkölcsről 35 o.
1951 Z. Brumaru: Két erkölcs, két erkölcsi felfogás 44 o.
1952 A. F. Siskin: A burzsoá erkölcs az imperialista reakció fegyvere 193 o.
1953 V. N. Kolbanovszkij: A kommunista erkölcsről 72 o.
1955 A. F. Siskin: A kommunista erkölcs alapjai 338 o.
1957 Georges Bataille: Az erotika 381 o.
1957 Heller Ágnes: Az erkölcsi normák felbomlása - Etikai kérdések Kosztolányi Dezső munkásságában 143 o.
1961 Ágoston György: A kommunista erkölcs tartalma és az erkölcsi nevelés feladatai 218 o.
1962 Vígné (szerk.): A kommunista erkölcsről - Marxizmus-leninizmus kérdései és világnézet - Alapkérdések 71 o.
1965 Huszár Tibor: Erkölcs és társadalom 305 o.
1965 Halasy-Nagy József: Az erkölcsi élet 206 o.
1965 Halasy-Nagy József: Te meg Én - A szerelem lélektana 124 o.
1966 Makai Mária: Az erkölcsi tudat dialektikájáról - Tanulmány a marxista általános etika köréből 402 o.
1967 Hermann István: A polgári dekadencia problémái 476 o.
1967 Kecskés Pál: Az erkölcsi élet alapjai 281 o.
1967 Roger Garaudy: Az erkölcs alapjáról szóló vita szükséges (In: Korunk és az erkölcs) 35 o.
1967 J. P. Sartre: Determináció és szabadság (In: Korunk és az erkölcs) 18 o.
1967 Cesare Luporini: Az erkölcsi élet "gyökerei" (In: Korunk és az erkölcs) 31 o.
1967 Adam Schaff: Az egyén marxista felfogása (In: Korunk és az erkölcs) 29 o.
1967 Karel Kosik: Az erkölcs dialektikája és a dialektika erkölcse (In: Korunk és az erkölcs) 26 o.
1967 Galvano della Volpe: A történelmi dialektika kulcsa (In: Korunk és az erkölcs) 22 o.
1968 Huszár Tibor: Történelem és önismeret (Tanulmányok) 508 o.
1970 Henryk Jankowski: Az élet művészete 251 o.
1970 Lick József: Az erkölcs: kényszer vagy döntés? (A világ a materialista szemével) 208 o.
1970 Farkas Endre: Erkölcs és politika - Lenin etikai hagyatékáról 136 o.
1974 SZÉKI: Munkaerkölcs a szocialista társadalomban 256 o.
1976 Farkas Endre (szerk.): A szocialista erkölcs elméleti kérdései (Szemelvénygyűjtemény) 352 o.
1976 Farkas Endre: Erkölcs és forradalmiság - Reflexiók Marx és Engels etikai hagyatékához 199 o.
1976 Gerébné (Geréb Andorné): A marxista filozófia az erkölcsről 42 o.
1977 Farkas-Nagy-Érfalvi-Földesi: A szocialista erkölcs kérdései - Az eszménytől a valóságig 218 o.
1977 Kallós Gábor: A vallás és az erkölcs viszonyának néhány atkuális kérdéséről 7 o.
1978 Földesi Tamás: Erkölcsről-mindenkinek 237 o.
1978 Varga Andor: Az erkölcsi élet alapjai 149 o.
1980 Somogyi Zoltán: Az erkölcsi értékek világa 242 o.
1981 Gáll Ernő: Az erkölcs dilemmái 260 o.
1981 Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában 380 o.
1982 Kardosné: Erkölcs és kereskedelem 325 o.
1985 Szebenyiné: Erkölcs és világnézet a személyiségfejlődésben 229 o.
1988 Farkas Endre: Életünk és az erkölcs - Az MSZMP tanfolyama 224 o.
1988 Szerdahelyi István (szerk.): Erkölcs és világnézet a mai magyar társadalomban I. 518 o.
1988 Földesi Tamás (szerk.): Erkölcs és világnézet a mai magyar társadalomban II. 120 o.
1988 Lick József (szerk.): Erkölcs és világnézet a mai magyar társadalomban III. 169 o.
1988 Lovik Sándor (szerk.): Társadalmunk és az erkölcs 327 o.
1994 Váriné-Koncz (szerk.): Az erkölcs a néző és a cselekvő szemszögéből 152 o.
1996 Martini-Eco: Miben hisz, aki nem hisz? 149 o.
1998 Boros János: Pragmatikus filozófia - Igazság és cselekvés 300 o.
1999 Simon Ferenc: Az erkölcsi értékeszme története - Axio-ontológiai vázlatok az etika történetéből 241 o.
2001 Kiss Lajos András: Az eltűnt lelkiismeret nyomában 211 o.
2003 P. Szabó Sándor: A kínai erkölcs és a szülők tisztelete 132 o.
2009 Bereczkei Tamás: Az erény természete - Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség 313 o.
2013 Álló Géza: Higgyem vagy tudhatom is? - A vallástól a humanista erkölcsig 208 o.
2014 Boros-Pólya (szerk.): Szenvedély, szerelem, narrációk - Filozófiai és pszichológiai tanulmányok 239 o.
2014 Boros Gábor: A szeretet, szerelem filozófiája - Szisztematikus-történeti tanulmányok 287 o.
2021 Leslie Abraham (Vörös László): Segítség a célbaérésedhez 51 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
ETIKA
Melyik cselekvés jó a társadalomnak?
e479 Konfuciusz: Beszélgetések és mondások 175 o.
e350 Platón: Apokrif dialógusok 266 o.
e340 Arisztotelész: Nagy etika 50 o.
e330 Arisztotelész: Eudémoszi etika 62 o.
e325 Arisztotelész: Nikomakhoszi etika 419 o.
e300 Ismeretlen szerző: Bevezetés a buddhista etikába (Abhidarma-pitaka) 159 o.
e290 Hioszi Tatiosz: Életbölcsességek 110 o.
e45 Marcus Tullius Cicero: A legfőbb jóról és rosszról 287 o.
e44 Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről 204 o.
41 ifj. L. A. Seneca: A haragról (De Ira) 250 o.
49 ifj. L. A. Seneca: Az élet rövidségéről (De Brevitate Vitae) 59 o.
56 ifj. L. A. Seneca: A nagylelkűségről (Nero császárnak) 110 o.
180 Marcus Aurelius: Elmélkedések 144 o.
386 Szent Ágoston: A boldog életről 28 o.
386 Szent Ágoston: A rendről 20 o.
393 Szent Ágoston: A hit és a hitvallás 25 o.
417 Szent Ágoston: A türelemről 20 o.
426 Szent Ágoston: A szabad akaratról 212 o.
523 Severinus Boethius: A filozófia vigasztalása 182 o.
1185 Andreas Capellanus: A szerelemről 329 o.
1225 Dzsingisz kán: A bölcsesség kulcsa 91 o.
1360 Francesco Petrarca: A jó szerencsének és a szerencsétlenségnek orvosságairól 674 o.
1517 Erasmus: A béke panasza 117 o.
1518 Erasmus: A nőkről és a házasságról 150 o.
1580 Michel de Montaigne: Esszék 227 o.
1625 Francis Bacon: Esszék - avagy tanácsok az okos és erkölcsös életre 309 o.
1637 Balthazar Gracian: A hős 114 o.
1645 Mijamoto Muszasi: Az öt elem könyve 86 o.
1647 Balthazar Gracian: Az életbölcsesség kézikönyve 72 o.
1664 François de La Rochefoucauld: Gondolatok 86 o.
1699 A. Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury: Értekezés az erényről és az érdemről 146 o.
1755 J. J. Rousseau: Az emberek közötti különbségek 201 o.
1777 Bessenyei György: Anyai oktatás 80 o.
1785 Benjamin Franklin: Az erény művészete 338 o.
1795 Immanuel Kant: Az örök béke 103 o.
1809 F. W. J. Schelling: Az emberi szabadság lényegéről 129 o.
1824 Joseph Joubert: Gondolatok 126 o.
1830 Sigeszuke Taira: A szamuráj becsületkódexe 88 o.
1837 Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 68 o.
1838 Zsoldos Ignác: Életpálya 295 o.
1839 Arthur Schopenhauer: Az akarat szabadságáról 126 o.
1840 Arthur Schopenhauer: Paraenezisek és Maximák (Életbölcseleti oktatások) 133 o.
1843 S. A. Kierkegaard: Vagy-vagy 790 o.
1843 S. A. Kierkegaard: A szorongás fogalma 219 o.
1847 J. L. Balmes: A gyakorlati ész - Arany könyvecske 102 o.
1850 Arthur Schopenhauer: Életbölcsesség - Aforizmák (Életbölcselet) 280 o.
1850 Arthur Schopenhauer: Az érzéki szerelem metafizikája 36 o.
1850 Arthur Schopenhauer: A fiúszerelemről 8 o.
1850 Arthur Schopenhauer: A faj élete 7 o.
1850 Arthur Schopenhauer: A nőkről és a házasságról 12 o.
1874 Albert Stöckl: A szónoklattan alapvonalai 88 o.
1874 Albert Stöckl: A széptan alapvonalai 146 o.
1886 Friedrich Nietzsche: Túl az erkölcs világán... (Jenseits von Gut und Böse) 208 o.
1887 Friedrich Nietzsche: A morál genealógiájához 110 o.
1888 Friedrich Nietzsche: A hatalom akarása - Minden érték átértékelésének kísérlete 440 o.
1889 Friedrich Nietzsche: A bálványok alkonya - avagy miként filozofáljunk a kalapáccsal 108 o.
1889 Medveczky Frigyes: A normatív elvek jelentősége az ethikában 53 o.
1890 Pauer Imre: Az ethikai determinismus elmélete 200 o.
1891 Venetianer Lajos: A felebaráti szeretet a zsidó ethikában 26 o.
1894 Bodnár Zsigmond: Példák I-V. 241 o.
1895 Charles Wagner: Gondolatok az egyszerű életről 37 o.
1896 Bán Zsigmond: Az út, az igazság és az élet 126 o.
1898 Maurice Maeterlinck: A bölcseség és a végzet 191 o.
1900 Somló Bódog: Ethika (Tudományos zsebkönyvtár 59.) 68 o.
1900 Inazo Nitobe: Busido - Szamuráj kódex 140 o.
1904 Somló Bódog: Spencer Herbert etikája (In: Huszadik Század) 13 o.
1905 G. K. Chesterton: Hagyományok és hazugságok 316 o.
1905 Max Weber: A protestáns etika és a kapitálizmus szelleme 122 o.
1906 Franz Mehring: Szocialista etika 15 o.
1907 Szász Béla: A felsőbb ember és az embernek fia 142 o.
1907 Pauler Ákos: Az ethikai megismerés természete 235 o.
1908 Lánczi Jenő: Szocializmus és ethika 74 o.
1908 Notter Antal: A szabadakarat 91 o.
1908 Jehlicska Ferenc: Társadalmi kérdés és etika 219 o.
1909 Szitnyai Elek: Ész és szív - Értekezések a lélektan, ethika, neveléstan és életbölcselet köréből 376 o.
1909 Jean Finot: A boldogság tudománya 308 o.
1909 Chyzer Béla: A gyermekmunka Magyarországon 119 o.
1910 Zalai Béla: Etikai rendszerezés (In: Dolgozatok a modern filozófia köréből) 10 o.
1910 Somló Bódog: Kauzális vagy normatív etika (In: Dolgozatok a modern filozófia köréből) 6 o.
1911 Temming Tivadar: Szexuális élet és a férfivilág 110 o.
1911 ifj. Apáthy István: A faj egészségtana 15 o.
1912 Fejes Áron: Az akaratszabadság problémája 146 o.
1913 Lax Lajos: A boldogulás - Tapasztalati bölcsészet 320 o.
1913 P. W. Keppler: A szenvedés problémája 131 o.
1914 Jean Finot: Elég az életnek egy aprócska viccet produkálnia 3 o.
1914 P. W. Keppler: A szenvedés iskolája 198 o.
1914 Bodó János: A nemzetközi jogok a háborúban 1., 2. 134 o.
1914 (Schönwald) Dániel Arnold: Az emberélet értéke és a nő értéke 3 o.
1915 Bodó János: A franktirőr harc 32 o.
1915 Oswald Chambers: Bibliai etika 112 o.
1915 Bárány Gerő: Ethikai előadások 207 o.
1915 Stuhlmann Patrik: Háború és erkölcsiség 38 o.
1915 Turnowsky Sándor: Három tanulmány a háborúról - 1. A háború filozófiája - 2. A háborús idők tömeglélektana - 3. A háború és a jövő állama 52 o.
1916 Felix Auerbach: A szociális etika egy nagyszerű alkotása 7 o.
1916 Jehlicska Ferenc: Erkölcsi és társadalmi jólét - társadalmi etika 280 o.
1916 Kenedy Géza (Kenedi Géza): Eugenetika (In: Írások és tanulmányok) 8 o.
1916 Kenedy Géza (Kenedi Géza): Euthanasia (In: Írások és tanulmányok) 5 o.
1916 Lencz Géza: A háború ethikai megítélése 19 o.
1916 Stuhlmann Patrik: Etikai problémák 195 o.
1916 Trócsányi Dezső: A német ideálizmus és a háború 12 o.
1916 Turi Béla: A háború belülről nézve 282 o.
1917 Alexander Bernát: A háború után (Négy előadás) 80 o.
1919 T. G. Masaryk: A humanitás eszményképei 45 o.
1919 Max Weber: A politika mint hivatás 84 o.
1920 Willem van Wulfen: Mi a boldogság? 5 o.
1921 Kármán Mór: Ethika - Ethika, mint a sociológia alapja 170 o.
1923 Huzella Tivadar: A háború és béke orvosi megvilágításban - Az orvosi szociológia vázlata 185 o.
1923 Szitnyai Elek: Az igazságosságról 88 o.
1924 Marosi Arnold: Átöröklés és nemzetvédelem 125 o.
1925 Nagy József: Az ethika alapvonalai 200 o.
1925 Bárány Gerő: Az ethikai világrend útjelzői 132 o.
1926 Eulenberg Salamon: Igazságosság és zsidó etika 15 o.
1928 Babits Mihály: Az írástudók árulása 25 o.
1928 Kecskés Pál: A házasság etikája 150 o.
1929 Zborovszky Ferenc: A keresztény család - Bilologiai és etikai megvilágításban 187 o.
1930 Bertrand Russell: A boldogság forrásai 32 o.
1930 Wilhelm Ostwald: A boldogság elmélete 18 o.
1931 Doros György: A versenysport etikai és lélektani problemái 204 o.
1931 Benedek László: A cselekvő eugenikának és a psychiátriának öröklésbiológiai és orvosi vonatkozásai 72 o.
1932 Noszlopi László: A szeretet (Etikai tanulmány) 172 o.
1934 Somogyi József: Eugenika és etika - A fajok sorsának megvilágítása 58 o.
1935 Dobák Ferenc: Eugenikai házassági tanácsadás 14 o.
1936 Dorothea Brande: Ébredjünk fel, és éljünk! 12 o.
1936 Varga László: Társadalmi etika 1. 230 o.
1937 Lin Jü-tang: A boldogság problémája 4 o.
1937 Vajta Ferenc: Faji forradalom vagy nemzeti evolúció 28 o.
1938 Szent-Györgyi Albert: A béke élet- és erkölcstana 105 o.
1938 Vámbéry Rusztem: A háborútól a békéig 148 o.
1939 Édouard Herriot: Szabadság 247 o.
1940 Tóth Kálmán: A dialektika a kálvinizmus politikai ethikájában 208 o.
1943 Lacza István: Szociális etika - A társadalmi, gazdasági és állami lét legfőbb kérdéseinek és elméleti alapjainak vizsgálata 390 o.
1943 Simone Weil: Begyökerezettség - Előhang az emberi lénnyel szembeni kötelességek nyilatkozatához 318 o.
1943 Doros György: A sport etikája és lélektana 222 o.
1943 Varga László: Keresztény felelősség 1., 2. 420 o.
1960 Hamvas Béla: Eksztázis (Esszé) 55 o.
1946 Louis Aragon: A kommunista ember 210 o.
1947 Wladyslaw Tatarkiewicz: A boldogságról 375 o.
1947 Erich Fromm: Az Önmagáért való ember - Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata 214 o.
1949 Antonio Gramsci: Az új fejedelem - Jegyzetek Machiavellihez 437 o.
1952 Albert Schweitzer: Az etika problémája az emberi gondolkodás továbbfejlődésében 13 o.
1956 Howard Whitman: A testre szabott siker 8 o.
1956 Heller Ágnes: Csernisevszkij etikai nézetei - Az értelmes önzés problémája 291 o.
1958 Louis Binstock: A boldog élet titka 18 o.
1961 Janagida Kendzuro: A szabadság filozófiája 250 o.
1961 Hans Boeck: Marxista etika és szocialista erkölcs 250 o.
1961 Emile Burns: A jobboldali labouristák elmélete és gyakorlata 184 o.
1962 A. F. Siskin: Az etikai tanok történetéből (Studium könyvek 33.) 354 o.
1963 Albert Schweitzer: Az élet tiszteletének etikája 22 o.
1964 A. F. Siskin: A marxista etika alapjai 547 o.
1964 Kalocsai Dezső: Descartes etikája 217 o.
1965 Howard Selsam: Etika és haladás 163 o.
1965 J. Ny. Davidov: Munka és szabadság 181 o.
1966 Kalocsai Dezső: A marxista etika alapjai I-II. (Egységes jegyzet) 300 o.
1967 Jenei-Knopp-Szabó: Etikai fórum 159 o.
1967 Vasilescu-Cazacu: Ifjúság és életeszmény 79 o.
1967 Heller Ágnes: A reneszánsz ember 359 o.
1968 Faragó Jenő: Fiatalok vallomásai világnézetről, erkölcsről 266 o.
1968 Farkas Endre: Szabadság és egyéniség 257 o.
1968 Steven Rose: Vádirat a vegyi és biológiai hadviselés ellen - Nyugati tudósok a világ lelkiismeretéhez 207 o.
1968 L. R. Hubbard: Bevezetés a Szcientológia etikába 529 o.
1969 Sz. K. Iljin: Ember és háború - Az erkölcsi tényező szerepe a korszerű háborúban 162 o.
1969 Heller Ágnes: Érték és történelem (Tanulmányok) 540 o.
1969 A. I. Tyitarenko: Machiavellizmus és moralizálás - A burzsoá szociológia bírálata az erkölcs és a politika viszonyának kérdésében 295 o.
1969 Yukio Mishima: Bevezetés a Hagakure szellemiségébe - A szamurájok kódexének mai értelméről 112 o.
1970 Heller Ágnes: A szándéktól a következményig (Előadások az általános etikáról) 517 o.
1971 John Rawls: Az igazságosság elmélete 735 o.
1971 Szilárd-Ádám: Az orvosi etika kérdései 92 o.
1972 Ancsel Éva: A szabadság dilemmái 178 o.
1972 Walter Hollitscher: Szexualitás és társadalom 142 o.
1972 Országos Ügyvédi Tanács: Az ügyvédi hivatás magatartási szabályai - Ügyvédi etikai szabályzat 36 o.
1973 Hermann-Ádám-Ágh-Erdős-Makai-Katonáné-Titarenko-Ancsel: A marxista etika mai problémái I. 184 o.
1973 D. A. Volkogonov: A szovjet tiszt etikája 243 o.
1975 Sós Aladár: Szabadság és életgazdagság - Elméleti általános közgazdaságtan (Válogatott írások) 630 o.
1975 Politikai Könyvkiadó: A kommunisták munkája és élete, a szocialista etika és méltányosság elveinek és szabályainak Törvénykönyve 26 o.
1976 Tyitarenko-Farkas (szerk.): Eszmény, erkölcs, etika (Tanulmánygyűjtemény) 266 o.
1976 Heller Ágnes: Portrévázlatok az etika történetéből 433 o.
1976 Ancsel Éva: Töredékek az emberi teljességről (Etikai eszék és kisebb írások) 227 o.
1976 Somogyi Zoltán: Az antik aretéktől a keresztény morálig 38 o.
1977 Eck Gyula: Újságíró-etika a gyakorlatban 67 o.
1977 Márkus György: Brit moralisták a XVIII. században 897 o.
1978 A. F. Siskin: A marxista etika 333 o.
1978 Vajda József: Megszentelt élet 519 o.
1978 Szilágyi Imre: A klasszikus német idealista filozófia etikájáról - A "van" és a "kell" viszonya 197 o.
1978 Nagy-Kallós: A marxista etika alapjai (Egységes jegyzet) 181 o.
1978 Szentmártoni Mihály: A személyi érettség felé 138 o.
1978 Sissela Bok: A hazugság - A köz- és magánélet válaszútjai 429 o.
1979 Jan Milic Lochman: A szabadság útjelzői - Etikai vázlatok a tízparancsolathoz 165 o.
1980 Farkas Endre: Bevezetés az általános etikába 157 o.
1980 Schürmann-Ratzinger-Balthasar: A keresztény erkölcs alapelvei 107 o.
1981 Ancsel Éva: Írás az éthoszról 102 o.
1981 Láng Rózsa (szerk.): Tények és értékek - A modern angolszász etika irodalmából 730 o.
1981 Nils Christie: A fájdalom korlátai 200 o.
1982 Molnár Károly: Tanulmányok a katonaszociológia és a katonai etika háborús kérdésköréből 109 o.
1983 Földesi Tamás: Az igazságosság dilemmái 303 o.
1984 Ancsel Éva: Éthosz és történelem 134 o.
1984 Tordai Zádor: Megértő módban (Tanulmányok) 435 o.
1984 Michel Foucault: A fantasztikus könyvtár (Válogatott tanulmányok, előadások és interjúk) 192 o.
1984 Farkas-Szigetiné (szerk.): A marxista etika történetéből 161 o.
1985 Síklaky István: Konstrukciók egy világnézetről 46 o.
1986 Ancsel Éva: Etikai tanulmány a tudásról és a nem-tudásról 164 o.
1986 Bodnár Zoltán: A mesterséges úton történő megtermékenyítés etikai és jogi alapkérdései 19 o.
1986 L. R. Hubbard: Az etika és az állapotok (A szcientológia kézikönyvéből) 55 o.
1986 Vitányi Iván: Az etikai tudat szerkezete 135 o.
1987 Farkas-Szebenyiné: A mindennapok etikája - Segédanyag propagandisták számára 184 o.
1987 Szabó András György: Marxizmus és etika 190 o.
1987 Ancsel Éva: Százkilencvennégy bekezdés az emberről 79 o.
1988 Rivers-Matthews: Médiaetika 366 o.
1988 Kiss Dénes (szerk.): Mi a haza ma? - Vallomások a hazáról, hazaszeretetről 211 o.
1989 Horuczi László: Bevezetés az etikába I-III. (JATE tankönyv) 750 o.
1989 Ancsel Éva: Száznyolcvankét új bekezdés az emberről 45 o.
1990 Heller Ágnes: Az igazságosságon túl 374 o.
1990 Csikós-Lakatos-Veres (szerk.): A van és a kell világa - Fejezetek a magyar etika történetéből 186 o.
1990 Kiss Tamás: Élet-lélek-szubsztancia - Egy XX. századi ökológus beszélgetései Arisztotelésszel 119 o.
1991 Pataki Ferenc: Bűnbakképzési folyamatok a társadalomban 80 o.
1992 Ulrich Duchrow: Lehetséges az igazságosság? - Európa a világ rendszerben 1492-1992 99 o.
1992 Tengelyi László: A bűn mint sorsesemény 323 o.
1992 Ancsel Éva: Az ember mértéke vagy mérték-hiánya 99 o.
1993 Cseres-Boda-Simon-Molnár: Katonaetika (Tanulmánygyűjtemény) 299 o.
1993 Tordai Zádor: A felelősség alapjai, lehetőségei és körülményei 149 o.
1993 Ancsel Éva: Ancsel Éva összes bekezdése 151 o.
1993 Bohár András: Antropológiai és etikai vázlatok 144 o.
1993 Horuczi László: Ellenségkép - Az ellenség fogalom történeti alakulása vallásban, morálban, politikában 232 o.
1994 Nyíri Tamás: Alapvető etika 182 o.
1994 Piper-Gentile-Parks: Tanítható-e az etika? - Távlatok, kihívások és válaszok 209 o.
1994 Vankó Zsuzsa: A boldogság törvénye - Bibliai etika 231 o.
1994 Molnár Attila: A "protestáns etika" Magyarországon - A puritán erkölcs és hatása 165 o.
1994 Faragó-Gyimesi-Kovácsné-Müller: A Vám- és Pénzügyőrség Etikai Kódexe 24 o.
1994 Heller Ágnes: Általános etika 242 o.
1994 László Ervin: Döntés előtt 189 o.
1994 Rókusfalvy Pál: Emberré válni - embernek maradni (Tanulmányok) 103 o.
1995 Hársing László: Bevezetés az etikába 195 o.
1995 Ancsel Éva: Az élet mint ismeretlen történet 109 o.
1995 Piotr Pawlukiewicz: Fiatalok beszélgetnek - Fiatalokkal beszélgetek a szabadságról 143 o.
1995 Álló Géza: Halálon innen - Észhit-tan 263 o.
1995 Zrinszky László: A pedagógusetika elméleti és gyakorlati kérdései 40 o.
1995 Balázs Pál: Bioetika - Az emberi élet erkölcsteológiája 53 o.
1996 Ambrusné-Barlainé-Herendi-Hoffmann-Pecsenye: Pedagógusetika - Kódex és kommentár 69 o.
1996 Győriványi Sándor: Szakmai etika 95 o.
1996 Hajdu-Csurgóné: Üzleti etika 319 o.
1996 Gaizler Gyula: A bioetika alapkérdései 422 o.
1996 Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a világban 223 o.
1996 Antalóczy Zoltán: Az ember vergődik e világban 292 o.
1996 Matt Ridley: Az erény eredete - Az emberi ösztönök és a társadalmi együttműködés 283 o.
1996 Somfai Béla: Bioetika vázlatok 67 o.
1997 Sipos Imre: A szabadság diadala 143 o.
1997 Gulyás-Eperjessy: Közszolgálat és etika (Tanulmánygyűjtemény) 309 o.
1997 Boda-Radácsi: Vállalati etika 267 o.
1997 Boda László: A keresztény erkölcs, alapkérdései 208 o.
1997 M. Scott Peck: A lélek tagadása - Az eutanázia és a halál spirituális és orvosi szemszögből 190 o.
1997 Thomas Nagel: Az utolsó szó 202 o.
1998 Katolikus Pedagógiai Intézet: Etikai kódex - A magyarországi katolikus egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára 27 o.
1998 Földesi-Csurgóné-Halász: Üzleti etika 415 o.
1998 Dalai láma-Cutler: A boldogság művészete - Kézikönyv az élethez 239 o.
1998 Changeux-Ricoeur: A természet és a szabályok 323 o.
1999 Alexander Oakwood: Egy józan fanatikus hitvallása 3 o.
1999 Amartya Sen: A fejlődés mint szabadság 593 o.
1999 Kovács József: A modern orvosi etika alapjai - Bevezetés a bioetikába 641 o.
1999 Tallár Ferenc: A szabadság és az európai tradíció 214 o.
1999 Bolberitz Pál: Érték és Etika (Cikkgyűjtemény) 223 o.
1999 Charles Susanne (szerk.): Bioetika - Bioetika olvasókönyv: multidiszciplináris megközelítés 308 o.
2000 Zsolnai László: A döntéshozatal etikája 139 o.
2000 Szolnoky Kálmán: Szakmai etika és emberismeret - A szolgáltatók számára 139 o.
2000 Hajdu Péter: Bevezetés az etikába (ELTE főiskolai tankönyv) 104 o.
2001 Hársing László: Irányzatok az etika történetében (Szemelvénygyűjtemény) 199 o.
2001 Ferencz Antal: A bioetika alapjai 312 o.
2001 Jürgen Habermas: A kommunikatív etika - A demokratikus vitákban kiérlelődő konszenzus és társadalmi integráció politikai-filozófiai elmélete 229 o.
2001 Légrádi László: Az ember mint olyan - Kis gondolkodók könyve 118 o.
2001 Hársing László: Az európai etikai gondolkodás 269 o.
2002 Helen Exley: Időtlen értékek 141 o.
2002 Kránitz Mihály: A lelkiismeret fejlődése Órigenészig 148 o.
2002 Nyitrainé (Nyitrai Ferencné): A statisztikai etikáról 96 o.
2002 Andrássy-Szabó: Etika 80 o.
2003 Krokovay Zsolt: Médiaetika - A szólásszabadság és a polgárjogok 271 o.
2003 Dag Tessore: A háború misztikája - A fegyverek spiritualitása a kereszténységben és az iszlámban 262 o.
2003 Hársing László: Az emberség útján - Etikai olvasókönyv 177 o.
2003 Bolberitz Pál: Az etika alapelvei 91 o.
2004 Karikó Sándor: Értékválság - értékváltás (Tanulmányok az alkalmazott filozófia köréből) 354 o.
2004 Alain Etchegoyen: A hűség ereje egy hűtlen világban 150 o.
2004 Szécsi József: Az abortusz az ókori zsidó-, római- és a korai keresztény forrásokban 40 o.
2004 Kis János: A politika mint erkölcsi probléma (Válogatott művek) 566 o.
2004 (Evans-Wentz)-(David-Neal)-Woodroffe-Jung-(Göpfert-March)-Naropa: Bevezetés a buddhista halálfilozófiába 160 o.
2004 Ismeretlen szerző: Bevezetés a buddhista megváltástanba 157 o.
2004 (Dalai Láma)-Sponsel-Sponsel-Batchelor-Silva-Timmerman-Brown-Harris-Kakol-Schmithausen-Yamamoto: Bevezetés a buddhista természetbölcseletbe 253 o.
2005 Barcsi Tamás: Az ember méltósága - Filozófiai-etnikai tanulmány 309 o.
2005 Nagy Edit: Mintázatok az etika történetéből - Az idő kizökkenésétől az eltűnt idő felé 164 o.
2005 Pesthy Monika: A csábítás teológiája - A kísértés fogalmának története az ókorban 440 o.
2005 Szabó József László: Bárka a pusztában - Töprengés korunk etikájáról 308 o.
2005 Szabó Tibor: Életutak és életelvek Dantétól Derridáig (Alkalmazott filozófiai tanulmányok) 267 o.
2005 II. János Pál: Emlékezet és azonosság - Beszélgetések az ezredfordulón 207 o.
2006 Zsolt Péter: Médiaetika - funkciói, elmélete, gyakorlata 289 o.
2006 Bánhidai-Buhus-Csurgóné-Dominik: Üzleti etika 430 o.
2006 Jonathan Haidt: A boldogság hipotézise - Ősi bölcsességek nyomában 325 o.
2006 Kiss Gabriella (szerk.): Szakmai etika - Szöveggyűjtemény szociológusoknak 259 o.
2007 Beran Ferenc: Etika - Az értékek tisztelete 146 o.
2007 Rátai János: Úrvacsora - A kannibalizmus kultúrtörténete napjainkig 545 o.
2007 Cserháti-Mónus (szerk.): Edzők etikai kódexe 59 o.
2008 Meszlényi Attila: A világvége illemtana - Túlélőkönyv 100 o.
2008 Reinhard Marx: A tőke - Védőbeszéd az emberért 270 o.
2009 Jobbágyi Gábor: A morál skizofréniája (Közéleti írások 1998-2009) 298 o.
2009 Boros János: Filozófia! 98 o.
2010 Hársfai Katalin: A keresztény etika gyökerei Szent Ágostonnál 166 o.
2010 Lányi András: Az ember fáj a földnek - Utak az ökofilozófiához 209 o.
2010 Hársing László: Az etikai gondolkodás rövid története 327 o.
2010 Giulio Giorello: Bujaság - A megismerés szenvedélye 228 o.
2011 Balázs Zoltán: A jó vonzásában 263 o.
2011 Kelemen István: Élmény, érték és etika (Megjegyzések a fiatal Wittgenstein etika-felfogásához) (In: Huszonöt fennsík) 9 o.
2011 Jánosfalvi Péter: Az individuum terhelése (Miért veti el Nietzsche a kategorikus imperatívuszt?) (In: Huszonöt fennsík) 12 o.
2011 Hornyák Péter István: Én-filozófia és természetfilozófia találkozáspontja Schelling Az emberi szabadság lényegéről című művében (In: Huszonöt fennsík) 15 o.
2012 Turgonyi Zoltán: Etika 271 o.
2013 Bertók-Barcsi (szerk.): Etikák, identitások, perspektívák - Szemelvények az erkölcselmélet és a kortárs hivatásetikák köréből 408 o.
2013 B. A. Paramadvaiti: A szolidaritás harcosai 95 o.
2013 Barcsi Tamás: Az emberi méltóság filozófiája 415 o.
2013 Papp-Bencze-Bodó-Fricz: Civil etikai kódex 119 o.
2009 Boros János: Időszerű etika - Esszék a felelősségről 186 o.
2014 Thoma László: A keresztyén élet alapkérdései (Etika tankönyv) 80 o.
2015 Pajor András: A boldogság kínos szabályai 176 o.
2015 Daniel Goleman: A jóság hatalma - A dalai láma látomása az emberiségről 333 o.
2016 Boros János: Etika és politika - A demokrácia egyéni felelősség 175 o.
2017 Axel Hacke: A tisztességről nehéz időkben - és arról, hogyan bánunk egymással 218 o.
2018 Náray-Szabó-Osztie-Tordáné: Újra néven nevezzük - Erények a közéletben? 105 o.
2020 Lányi András: Bevezetés az ökofilozófiába - Kezdő halódóknak 205 o.
2022 Katona Klára (szerk.): Gazdaság és/vagy erkölcs - Az etika gazdasági jelentőségének vizsgálata 139 o.
2022 Péntek Csaba: A hamburgered ára - avagy mi van a szatyorban, husi? 225 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
ESZTÉTIKA
Mi az a "szép" élmény? Mi az esztétikai ítélet magyarázata?
e322 Arisztotelész: Rétorika 206 o.
e322 Arisztotelész: Poétika 29 o.
1541 Agnolo Firenzuola: A női szépségről 115 o.
1823 G. W. F. Hegel: Előadások a művészet filozófiájáról (Hotho-féle lejegyzés) 373 o.
1826 G. W. F. Hegel: A művészet filozófiája (P. Von Der Pfordten lejegyzésében) 208 o.
1829 G. W. F. Hegel: Esztétikai előadások I-III. 1282 o.
1849 Greguss Ágost: A Szépészet alapvonalai 157 o.
1850 Arthur Schopenhauer: A zene esztétikája 62 o.
1850 F. W. J. Schelling: A művészet filozófiája (A kéziratos hagyatékból) 430 o.
1855 N. G. Csernisevszkij: A művészet esztétikai viszonya a valósághoz 272 o.
1865 H. A. Taine: Az olasz művészet bölcselete 112 o.
1866 Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások 1115 o.
1867 H. A. Taine: Az eszmény a művészetben 148 o.
1869 H. A. Taine: A görög művészet bölcselete (Előadások) 136 o.
1869 H. A. Taine: A németalföldi művészet bölcselete 144 o.
1871 Friedrich Nietzsche: A tragédia eredete vagy görögség és pesszimizmus 261 o.
1872 Zsilinszky Mihály: A széptan előcsarnoka 156 o.
1872 Baráth Ferenc: Aesthetika - Bevezetésül verstannal 392 o.
1884 Jean-Marie Guyau: A modern esztétika problémái 243 o.
1885 Bihari Péter: Egyetemes és részleges eszthetika 628 o.
1888 Friedrich Nietzsche: Ecce Homo - Művészet és művészek - Modernség 238 o.
1889 Radnai Rezső: Aesthetikai törekvések Magyarországon 1772-1817 327 o.
1891 Mario Pilo: Esztetika 195 o.
1891 Oscar Wilde: A szépség filozófiája (Esszégyűjtemény) [Hevesi Sándor fordítása, 1919; 1908-ban már megjelent: Eszmék - Kerner László fordítása] 267 o.
1891 Oscar Wilde: A kritikus mint művész 159 o.
1893 W. A. Knight: Az aesthetika története 515 o.
1896 Rakodczay Pál: A színészet a művészetek rendszerében (Aesthetikai párbeszéd) 30 o.
1898 Ottovay Zoltán: A művészetek bölcselete 86 o.
1899 id. Ábrányi Kornél: Képek a múlt és jelenből 118 o.
1900 Henri Bergson: A nevetés 164 o.
1901 Jánosi Béla: Az aesthetika története I-III. 1692 o.
1901 Kafka Károly: Műérzék és a nők 36 o.
1902 L. Ny. Tolsztoj: Tudomány és művészet 136 o.
1903 Kiss János: A szépről és a szépművészetekről 116 o.
1903 Bartha József: Aesthetika (a 2. kiadásnál: Esztétika) (Tudományos zsebkönyvtár 113.) 61 o.
1906 Pekár Károly: A magyar nemzeti szépről 492 o.
1906 Pollák Illés: A művészi teremtés törvénye 309 o.
1906 Dienes Valéria: A zenei alkotás és hatás lélektanáról 24 o.
1906 Popper Leó: Dialógus a művészetről (Popper Leó írásai - Popper Leó és Lukács György levelezése) 472 o.
1907 Demjén Zoltán: Az élet a művészetben 124 o.
1908 Hevesi Sándor: Az előadás művészete 204 o.
1908 Balázs Béla: Halálesztétika (Tanulmányok) 68 o.
1910 Lukács György: A lélek és a formák - Kísérletek (Babits Mihály kritikája) 259 o.
1910 Benedetto Croce: Az aesthetika alapelemei 111 o.
1910 Ernst Neumann: Az esztétika rendszere 196 o.
1910 Dénes Lajos: Az esztétika mai problémái (In: Dolgozatok a modern filozófia köréből) 27 o.
1911 Schmitt Jenő: Művészet, etikai élet, szerelem 98 o.
1911 Szigetvári Iván: A komikum elmélete 432 o.
1911 Luttor Ferenc: Aesthetikai tanulmányok 97 o.
1912 Gábor Dezső: Mozicultura (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 5 o.
1913 Kelecsényi János: Az esztétika alapvető elvei 169 o.
1913 Bródy Sándor: A női szépség a történelemben és a művészetben 47 o.
1914 Schiller Ottó: A szépség lényege és értéke 44 o.
1914 Schiller Ottó: Bevezetés a biológiai esztétikába 198 o.
1914 José Ortega y Gasset: Don Quijote nyomában 100 o.
1915 G. V. Plehanov: Irodalom és esztétika - Válogatott tanulmányok 556 o.
1915 Körmendy Ékes Lajos: A mozi 107 o.
1916 Mössmer József: A bölcselet és világnézet művészi elemei 27 o.
1916 Mitrovics Gyula: Az aesthetika alapvető elvei 61 o.
1916 Kenedy Géza (Kenedi Géza): A szép stilus (In: Írások és tanulmányok) 8 o.
1917 Babits Mihály: Írás és olvasás (Tanulmányok) 393 o.
1918 Kis-Erős Ferenc: Esztétika - A prózai és költői írásművek szerkesztés- és stílustanának elmélete - A prózai műfajok elmélete 467 o.
1918 Kenczler Hugó: A műkritikáról (In: Szociálpolitikai Szemle) 4 o.
1919 Kőszegi László: A műélvezés művészete 252 o.
1919 Hevesi Sándor: Az igazi Shakespeare - és egyéb kérdések 269 o.
1920 Kallós Ede: A magasztosság az íróművészetben - Egy névtelen görög esztétikus elmélkedései 98 o.
1920 Alexander Bernát: A művészet (Válogatott tanulmányok) 426 o.
1921 Nádai Pál: Ízlésfejlődés és stíluskorszakok 164 o.
1921 Sebestyén Károly: Az esztétika föladata (In: Emlékek és tanulmányok) 14 o.
1922 Babits Mihály: Gondolat és írás (Tanulmányok) 307 o.
1923 Rudolf Steiner: A művészet küldetése a világban (8 előadás Dornachban) 151 o.
1923 Rózsa Miklós: A női szépség esztétikája 278 o.
1923 Kozári Gyula: Emberi okmányok (Töredékek, élmények, följegyzések a költészetről és művészetről 137 o.
1923 Braun Soma: A népmese 203 o.
1924 José Ortega y Gasset: Atlantisz 46 o.
1924 Zoltvány Irén Lajos: Erotika és irodalom 220 o.
1925 José Ortega y Gasset: Az "emberi" kiesése a művészetből 57 o.
1925 Dienes László: Művészet és világnézet - Tanulmányok az új művészeti irányzatokról 149 o.
1925 Hevesy Iván: A filmjáték esztétikája és dramaturgiája 218 o.
1925 Nádai Pál: Asszonyi pompa 157 o.
1927 Groó Lajos: A film útja 47 o.
1928 Mitrovics Gyula: A magyar esztétikai irodalom története 448 o.
1930 Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába 68 o.
1930 József Attila: Irodalom és szocializmus - Válogatott esztétikai tanulmányok 294 o.
1930 Sebestyén Károly: Gondolatok a tragikumról (In: Budapesti Szemle) 21 o.
1931 Groó Lajos: Az orosz filmművészet 55 o.
1933 Pitroff Pál: A szépirodalom esztétikája 158 o.
1935 Baránszky-Jób László: Bevezetés az esztétikába 111 o.
1935 Gedeon Tibor: A zenéről olyanoknak, akiket nem is nagyon érdekel 83 o.
1936 Benedek Marcell: Irodalom-esztétika 174 o.
1936 Martin Heidegger: A műalkotás eredete 145 o.
1936 Kispéter Miklós (Krampol Miklós): Film és művészet 47 o.
1937 Jánky István: Gondolattól a kifejezésig - Tanulmányút a betűk mögött 146 o.
1937 Ernst Bloch: Korunk öröksége 542 o.
1937 Benedek Marcell: Bevezetés az olvasás művészetébe 275 o.
1937 Molnár Antal: A ma zenéje 43 o.
1938 Hevesi Sándor: Színház 145 o.
1938 Kállay Miklós: Az irodalom (in: A mai világ képe I.) 30 o.
1938 Lyka Károly: A művészet (in: A mai világ képe I.) 30 o.
1938 Prahács Margit: A modern zene (in: A mai világ képe I.) 30 o.
1938 Kókai Rezső: A rendszeres zeneesztétika alapelvei - Gyakorlati zeneesztétika 162 o.
1938 Kispéter Miklós (Krampol Miklós): A győzelmes film - Film, tudomány, művészet 414 o.
1939 Gerő Ödön: Művészetről, művészekről 461 o.
1939 José Ortega y Gasset: A szerelemről 231 o.
1939 Kilián Zoltán: Rádióesztétika 80 o.
1939 Szűcs Ádám: Az igazi filmművészetről 138 o.
1940 Mitrovics Gyula: A műalkotás szemlélete 334 o.
1940 Molnár Antal: Rövid, népszerü zeneesztétika - A nagyközönség számára 141 o.
1940 Földes Mihály: A szocialista esztétika feladatai (In: A társadalomtudomány és a munkásság I.) 8 o.
1940 Barrabás Tibor: Irodalmi problémák (In: A társadalomtudomány és a munkásság I.) 3 o.
1941 Alfred Einstein: A zenei nagyság 241 o.
1942 G. Eölvedy Ádám: Legyünk szebbek! - Az emberi szépségről és elérése feltételeiről 106 o.
1942 Böhm Károly: Az ember és világa VI. - Az aesthetikai érték tana 181 o.
1942 Avedik Félix (Ávédik Félix): A mozi és közönsége 26 o.
1943 Hamvas Béla: A láthatatlan történet 185 o.
1943 C. S. Lewis: Az emberiség felszámolása 102 o.
1943 Fejér Tamás: Film - A film gyártása, esztétikája és jövője 109 o.
1943 Kertész Pál: Filmáru és filmművészet 80 o.
1945 Lukács György: Esztétikai írások - 1930-1945 837 o.
1945 Roger Caillois: A költészet packázásai 223 o.
1946 Baránszky-Jób László: A modern ízlés 30 o.
1946 Sík Sándor: Esztétika 460 o.
1946 Kálmán László: A szinházesztétika rendszere 43 o.
1947 Lukács György: A marxi esztétika alapjai 16 o.
1947 Kolozsvári Grandpierre Emil: Az értelem dícsérete - Az egzisztencialista regény - Regényhősök 72 o.
1948 Baumgarten Sándor: A modern szellem esztétikája 41 o.
1948 Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben - Esztétikai előadások 419 o.
1948 Lukács György: Új magyar kultúráért (Tanulmánygyűjtemény) 234 o.
1948 A. A. Zsdánov: A művészet és filozófia kérdéseiről 133 o.
1948 Balázs Béla: Filmesztétikai gondolatok (Tanulmányok) 40 o.
1949 Louis Aragon: Ember és kultúra 87 o.
1950 Hamvas Béla: A világ hazahívása (Esszék, tanulmányok, előadások, hozzászólások IV. 1945-1950) 469 o.
1950 Hamvas Béla: Arkhai és más esszék 428 o.
1953 Nikolai Hartmann: Esztétika 821 o.
1955 Lukács György: A művészet mint felépítmény 26 o.
1956 Bertolt Brecht: Irodalomról és művészetről 470 o.
1956 A. I. Burov: A művészet esztétikai lényege 219 o.
1956 Hermann István: Arany János esztétikája - Az Elveszett alkotmánytól a Buda haláláig 285 o.
1957 V. V. Vanszlov: A szép problémája (Studium könyvek 9.) 219 o.
1958 Lukács György: A kritikai realizmus jelentősége ma 201 o.
1960 J. V. Szuvorov: A művészi általánosítás természetéről (In: Művészet és tudomány) 71 o.
1960 T. D. Pavlov: Az esztétika néhány módszertani kérdése (In: Művészet és tudomány) 44 o.
1960 V. A. Razumnij: Az esztétika mint tudomány tárgyának meghatározásáról (In: Művészet és tudomány) 27 o.
1961 Hans Koch: Marxizmus és esztétika - Marx, Engels és Lenin esztétikai elméletéhez 689 o.
1961 Almási Miklós: A film és a művészi élmény születése - Gondolatok a filmhatás esztétikájához (In: Filmesztétikai tanulmányok) 100 o.
1961 Gyertyán Ervin: A múzsák testvérisége és a filmművészet (In: Filmesztétikai tanulmányok) 134 o.
1961 Hermann István: A film társadalmi feladata és szerepe (In: Filmesztétikai tanulmányok) 109 o.
1962 Zolnay Vilmos: Miért szép a szép 227 o.
1962 Ernesto Grassi: A szépség ókori elmélete 227 o.
1962 George Kubler: Az idő formája - Megjegyzések a tárgyak történetéről 225 o.
1964 Mészné-Péczely-Pataky: Irodalom-esztétika (ELTE tankönyv) 221 o.
1964 M. S. Kagan: Ismerkedés az esztétikával 303 o.
1964 Ny. A. Lebegyev: A filmesztétika alapjai - A film sajátosságának kérdéséhez 211 o.
1964 Zofia Lissa: A filmzene esztétikája 528 o.
1965 Loszev-Sesztakov: Az esztétikai kategóriák története 398 o.
1965 Vitányi Iván: A "könnyű műfaj" 237 o.
1965 Lukács György: Az esztétikum sajátossága 1-2. 1616 o.
1965 Sidney Finkelstein: Elidegenedés és egzisztencializmus az amerikai irodalomban 395 o.
1965 Barta János: Élmény és forma - Esztétikai tanulmányok 256 o.
1965 Jean Mitry: A film esztétikája és pszichológiája 370 o.
1965 Szinovszki Sándor (szerk.): A szocialista realizmusról 63 o.
1966 Gilbert-Kuhn: Az esztétika története 521 o.
1966 Roger Caillois: A költészet packázásai 223 o.
1966 Gyertyán Ervin: A múzsák testvérisége - Összehasonlító esztétikai vázlat 263 o.
1966 Gyertyán Ervin: Művészet és szubjektivitás 286 o.
1966 Ludwig Wittgenstein: Előadások az esztétikáról 87 o.
1967 Ernst Fischer: Művészet és koegzisztencia - Adalék egy modern marxista esztétikához 339 o.
1967 Lengyel József: Tükrök 306 o.
1967 Alfred Baeumler: Az irracionalitás problémája a XVIII. századi esztétikában és logikában 387 o.
1968 Lukács György: Művészet és társadalom (Válogatott esztétikai tanulmányok) 491 o.
1968 Nemes Károly: A mai szovjet filmművészet 293 o.
1968 Jean Baudrillard: A tárgyak rendszere 250 o.
1968 Nemes Károly: A nyugati filmművészet konfliktusa 273 o.
1969 Zoltai Dénes: A modern zene emberképe (Zeneesztétikai tanulmányok) 569 o.
1969 Zoltai Dénes: A zeneesztétika története 199 o.
1969 Poszler György: Az esztétika általános kérdései (Tanítóképző tankönyv) 148 o.
1970 Galvano della Volpe: Az ízlés kritikája (Stúdium könyvek 66.) 296 o.
1970 Mácza János: Esztétika és forradalom 325 o.
1970 Ancsel Éva: Művészet, katarzis, nevelés 95 o.
1970 Fukász György: Technika és művészet - Az esztétikai technicizmus kritikájához 200 o.
1970 Kroó György (szerk.): Zene és műveltség (Vitairatok) 66 o.
1971 Forgács László: A költészet bölcselete - A marxista irodalomesztétika alapjai 203 o.
1971 Abraham A. Moles: A giccs, a boldogság művészete 188 o.
1972 Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története 343 o.
1972 Voigt Vilmos: A folklór esztétikájához 383 o.
1973 Hermann István: A szfinx rejtvénye 463 o.
1973 Péczely-Berzy: Az esztétika néhány kérdése (Tanárképző főiskolai tankönyv) 244 o.
1973 Zofia Lissa: Zene és csend (Zeneesztétikai tanulmányok) 270 o.
1974 L. N. Sztolovics: A szép kategóriája és a társadalmi eszmény 295 o.
1974 Szerdahelyi István (szerk.): Ízlés és kultúra (Tanulmánygyűjtemény) 489 o.
1974 Szerdahelyi István: A mindennapi élet esztétikája 293 o.
1974 Sz. Szabó László: A művészeti ízlés fogalomköre 61 o.
1974 Hans-Georg Gadamer: A szép aktualitása 266 o.
1974 Poszler-Földényi: Az általános esztétika kérdései (Tanítóképző főiskolai tankönyv) 160 o.
1974 Barta János: Az esztétika alapfogalmai (Egyetemi tankönyv) 112 o.
1974 Szerdahelyi István: Beszélgetés a művészetről 54 o.
1975 Lukács György: A művészet és az objektív igazság 109 o.
1975 Wladyslaw Tatarkiewicz: Az esztétika alapfogalmai - Hat fogalom története 295 o.
1975 Angi István: Zene és esztétika (Esszék, tanulmányok) 199 o.
1975 Bence Gyula: A műalkotások befogadásáról 58 o.
1975 M. M. Bahtyin: A szó esztétikája (Válogatott tanulmányok) 392 o.
1975 Paul Ricoeur: Az élő metafora 479 o.
1976 Szerdahelyi István: A magyar esztétika története - 1945-1975 563 o.
1976 Pintér Zoltán: Művészet és realizmus - Megjegyzések egy vita kapcsán 129 o.
1976 Székely György: Színházesztétika 231 o.
1976 Hermann István: Televízió, esztétika, kultúra 322 o.
1976 Rácz Győző: A lírától a metafizikáig (Esszék, tanulmányok, kritikák) 274 o.
1976 Umberto Eco: A nyitott mű (Válogatott tanulmányok) 469 o.
1977 L. N. Sztolovics: Az esztétikai érték természete 281 o.
1977 V. V. Bicskov: A bizánci esztétika 233 o.
1977 Kelecsényi László: A Lukácsi esztétika és a film 98 o.
1978 Bécsy Tamás: Az irodalomesztétikai tudásról 193 o.
1978 Sz. Szabó László: Ízlés és közművelődés 201 o.
1978 Carl Dahlhaus: Az abszolút zene eszméje 171 o.
1979 Borisz Burjak: A művészi eszmény és a jellem 187 o.
1979 Tamás Attila: A marxista esztétika alapjai 106 o.
1979 Paul de Man: Az olvasás allegóriái - Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust műveiben 371 o.
1980 Poszler György: Filozófia és műfajelmélet - Költői műfajok Hegel és Lukács esztétikájában 434 o.
1980 Garai László: Szabadságszükséglet és esztétikum (Tanulmánygyűjtemény) 159 o.
1980 Ujfalussy József: Zenéről, esztétikáról (Cikkek, tanulmányok) 206 o.
1980 Fukász György: A munka esztétikája 329 o.
1980 Paul Virilio: Az eltűnés esztétikája 84 o.
1980 Poszler György (szerk.): Az esztétikai nevelésről (Tanulmánygyűjtemény) 367 o.
1981 Szili József: A művészi visszatükrözés szerkezete 179 o.
1981 Takács József: Benedetto Croce művészetelméleti nézetei 89 o.
1982 Körmendi Ferenc: Fizikai esztétika 235 o.
1982 Bodnárné (Bodnár Istvánné): Az objektum és a szubjektum dialektikája a valóság esztétikai elsajátításában és az esztétikai visszatükrözésben 42 o.
1983 Nagy Endre: A magyar esztétika történetéből - Felvilágosodás és reformkor 534 o.
1983 Hanák Tibor: A nélkülözhetetlen bírálat 303 o.
1983 Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája 70 o.
1983 Hans Belting: A művészettörténet vége, és napjaink kultúrája 16 o.
1983 Ujfalussy József: Az esztétika alapjai és a zene (Főiskolai tankönyv) 215 o.
1984 Szerdahelyi István: Az esztétikai érték 545 o.
1984 Danko Grlic: Művészet, esztétika, tudomány (Válogatott esztétikai írások) 125 o.
1984 Kiss Endre: Szecesszió egykor és ma 291 o.
1984 Tőkei Ferenc (szerk.): A szépség szíve (Régi kínai esztétikai írások) 356 o.
1984 Oskar Bätschmann: Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába - Képek elemzése 163 o.
1985 Szerdahelyi István: Esztétika, kritika, közízlés 321 o.
1985 Gianni Vattimo: A művészet halála vagy hanyatlása 12 o.
1986 Dorfles-Pawek-Volli: A giccs - A rossz ízlés antológiája 316 o.
1986 Józsa Péter: Az esztétikai élmény nyomában - Művészetszociológiai és szemiotikai tanulmányok 278 o.
1988 Bécsy Tamás: A dráma esztétikája - A dráma műneme és műfajai 133 o.
1989 Ján Stevcek: Esztétikai nézőpontok - Tanulmányok a szlovák irodalom köréből 192 o.
1989 Bacsó Béla: A megértés művészete - A művészet megértése - Hermeneutika és esztétika 275 o.
1990 Józef Tischner: A dráma filozófiája 372 o.
1992 Manfred Frank: A stílus filozófiája 297 o.
1992 Almási Miklós: Anti-esztétika - Séták a művészetfilozófiák labirintusában 197 o.
1993 Földényi F. László: A lélek szakadéka - Goya Szaturnusza 142 o.
1994 Sebők Zoltán: Életjátékok 156 o.
1994 Lothringer Éva: Hasonlóságok és különbözőségek a művészetekben - Irodalom-zene-képzőművészet 271 o.
1994 Bacsó Béla: Határpontok - Hermeneutikai esszék) 223 o.
1994 Poszler György: Találkozások 308 o.
1994 John Sallis: A kő 137 o.
1994 Andrei Plesu: A madarak nyelve (Esszégyűjtemény) 208 o.
1995 Perneczky Géza: A „művészet vége"-baleset vagy elmélet? 44 o.
1995 Bacsó Béla (szerk.): Az esztétika vége - vagy se vége, se hossza? - A modern esztétikai gondolkodás paradigmái 365 o.
1995 Weiss János: Az esztétikum konstrukciója Adornónál 280 o.
1996 Baudrillard-Lotringer-Francblin-Gaillard-Breerette-Scheps-Warhol: A művészet összeesküvése - Esztétikai illúzió és dezillúzió 63 o.
1996 Hárs-Hódosy-Kiss-Kovács-Odorics-Szilasi (szerk.): Duplafedél - Papírborítás II. (Esszégyűjtemény) 89 o.
1997 Peter Michalovic: Az idióma keresése (Tanulmányok) 161 o.
1997 Barbara Smitmans-Vajda: Dionüszosz philoszophosz 184 o.
1998 Kelevéz Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája - Genetikai közelítés Babits költészetéhez 281 o.
1998 Loboczky János: A műalkotás: "A létben való gyarapodás" - A művészet "valósága" három XX. századi művészetfilozófiában 202 o.
1998 Heller Ágnes: A szép fogalma 479 o.
1998 Poszler György: Duna-völgyi reálfantasztikum 391 o.
1999 Rényi András: A testek világlása (Hermeneutikai tanulmányok) 316 o.
2000 Kollár József: Hattyú a komputer vizén - Posztanalitikus elme- és művészetfilozófia; kognitív tudomány 168 o.
2001 Bárdos Judit (szerk.): Dombormű (Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára) 485 o.
2002 Jeney Éva: A metafora és az elbeszélés bölcselete - Paul Ricoeur irodalomelmélete 90 o.
2003 Parragh Szabolcs: Betűkbe zárt világ - Poszt-literalitás az irodalomelméletben 91 o.
2003 Földényi F. László: A gömb alakú torony 292 o.
2003 Horányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép (Válogatott tanulmányok a képek logikájáról 447 o.
2003 Angi István: A zenei szépség modelljei (Zenetudományi írások) 283 o.
2003 Szerdahelyi István: Bevezetés az esztétikába (Főiskolai tankönyv) 282 o.
2003 Pethő Ágnes: Köztes képek - A filmelbeszélés színterei 410 o.
2003 Angi István: Zeneesztétikai előadások - I. kötet 369 o.
2004 Maarten Doorman: A romantikus rend 280 o.
2004 (Kulcsár-Szabó)-Szirák (szerk.): Az esztétikai tapasztalat medialitása (Tanulmánygyűjtemény) 434 o.
2005 Kollár-Fischer-Dunajcsik-Bordács-Gerőcs: Re-produkciók - Elméleti írások és elemzések a kortárs művészetről 141 o.
2005 Giorgio Agamben: A profán dicsérete 147 o.
2005 Eco-de Michele-Barna (szerk.): A szépség története 438 o.
2005 Várszegi Tibor: Az ittlét öröme - A színpadi mű hermeneutikája 198 o.
2006 Heller Ágnes: Ímhol vagyok - A genesis könyvének filozófiai értelmezése 299 o.
2006 Dávid Katalin: A szép teológiája 150 o.
2006 Mesterházi Miklós: Az irigységről 142 o.
2006 Loboczky János: Dialógusban lenni - Hermeneutikai megközelítések (Tanulmánykötet) 177 o.
2007 Éles Csaba: Ember és esztétikum - Az esztétikai befogadás élményvilágai 246 o.
2007 Valastyán Tamás: A keresés ritmusa - A "törekvő szellem" koraromantikus diskurzusai 424 o.
2007 Umberto Eco: A rútság története 454 o.
2007 Angi István: Az erdélyi magyar filozófia esztétikatörténeti vonulata máig (In: Teendőink a magyar filozófia ügyében) 18 o.
2009 Bacsó Béla: Az elmélet elmélete (Filozófiai és művészetelméleti írások) 206 o.
2009 Göncz Zoltán: Bach testamentuma - A fúga művészete filozófiai-teológiai hátteréről 147 o.
2009 Hannes Böhringer: Daidalosz vagy Diogenész - Építészet- és művészetfilozófiai írások 95 o.
2010 Aniszi Kálmán: Látvány és ihlet (Esszék, interjúk) 219 o.
2010 Sziklai László: Megélt esztétika 509 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája I/1. - A filmkultúra filozófiája és a filmalkotás szemiotikai esztétikája - A szellem fenomenológiája a filmben 434 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája I/2. - A filmkultúra filozófiája és a filmalkotás szemiotikai esztétikája - Filmfejtés 368 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája II/1. - A fantasztikus film formái - Bevezetés a horrorfilm mitológiájába 478 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája II/2. - A fantasztikus film formái - A fehér fantasztikum világa 591 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája III/1. - A kalandfilm formái - A háború poétikája, A kaland lényege, Az asszimilációs képesség problémája, A kalandfilm formái 674 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája III/2. - A kalandfilm formái - A próza poétikája, Az "európai nihilizmus" és a modernista művészfilm 635 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája IV/1. - Erőszak és erotika a filmben: szexuálesztétika 653 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája IV/2. - Erőszak és erotika a filmben: biopoétika 531 o.
2010 Papp Zoltán: Elidőzni a szépnél - Kant esztétikájáról 403 o.
2011 Széplaky Gerda: Az ember teste (Filozófiai írások) 477 o.
2011 Valastyán Tamás: A kendő és a keselyű (Leonardo esztétikájáról) (In: Huszonöt fennsík) 14 o.
2012 Bednanics Gábor: A kétséges faggatása - Kulturális párbeszédkísérletek 105 o.
2012 Gyenge Zoltán (Pszeudo Kierkegaard): A megfordult világ - Ismeretlen Kierkegaard-kézirat 205 o.
2012 Olay-Weiss (szerk.): A művészettől a tömegkultúráig (Konferenciakötet) 214 o.
2012 Agárdi-Székely (szerk.): A valóság fellazulása (Tanulmánygyűjtemény) 327 o.
2013 Molnár Sándor: A festészet útja 223 o.
2013 Sütő-Szalai (szerk.): A kép(iség) multidiszciplináris értelmezései a kultúra-, az irodalom- és a művészettudományokban 102 o.
2015 Heller Ágnes: Az önéletrajzi emlékezés filozófiája 230 o.
2017 Demeter Tamás: A társadalom zenei képe - A magyar zeneesztétika szociologizáló hagyománya 152 o.
2017 Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete - Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban 195 o.
2021 Darida Veronika: A talány filozófiája - Giogio Agamben esztétikája 211 o.
2021 Kiss Károly: A zene az kell...! (Olvasónapló) - A zene misztériuma; kalandozások a metafizika világában 46 o.
2022 Aniszi Kálmán: A művészet világa - A lélek oázisa - Ihlet és látvány - Alkotás és befogadás 198 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
TÁRSADALOMFILOZÓFIA
Mi az a társadalom? Mik ennek a jellemzői, törvényei?
e322 Arisztotelész: Politika 124 o.
e44 Marcus Tullius Cicero: Az öregségről 49 o.
e44 Marcus Tullius Cicero: A barátságról 53 o.
1289 Ramon Llull: A szeretet filozófiájának fája 251 o.
1469 Marsilio Ficino: A szerelemről (Kommentár Platón A lakoma című művéhez) 143 o.
1513 Niccoló Machiavelli: A fejedelem 112 o.
1520 Niccoló Machiavelli: A háború művészete 233 o.
1516 Thomas More (Morus Tamás): Utópia 84 o.
1588 Michel de Montaigne: A kegyetlenségről 198 o.
1602 Tommaso Campanella: A Napváros 152 o.
1714 Bernard Mandeville: A méhek meséje - Avagy magánvétkek - közhaszon 277 o.
1734 Montesquieu: A rómaiak nagysága és hanyatlása 189 o.
1739 II. Frigyes (Nagy Frigyes): Antimachiavelli 71 o.
1762 J. J. Rousseau: A társadalmi szerződés 142 o.
1764 (François-Marie Arouet) Voltaire: Filozófiai ábécé 529 o.
1776 Adam Smith: A nemzetek gazdagsága 413 o.
1778 Bessenyei György: Társadalombölcseleti írások, 1771-1778 373 o.
1784 Immanuel Kant: Egy világpolgár gondolatai az emberiség egyetemes történetéről 36 o.
1789 C. F. Volney: A romok - Elmélkedés a birodalmak átalakulásáról és a természet törvényeiről 166 o.
1794 Nicolas de Condorcet: Az emberi szellem fejlődésének vázlatos története 283 o.
1808 Charles Fourier: A négy mozgás és az általános rendeltetések elmélete 513 o.
1819 Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága 272 o.
1822 Auguste Comte: A társadalom újjászervezéséhez szükséges tudományos munkálatok terve 182 o.
1830 Honoré de Balzac: Az elegáns élet fiziologiája 297 o.
1843 Széchenyi István: Üdvlelde 140 o.
1844 Auguste Comte: Beszéd a pozitív szellemről 176 o.
1846 S. A. Kierkegaard: A jelenkor kritikája 87 o.
1846 (ifj.) Dercsényi János: Tanulmányok a kommunismusnak egy humánus ellenszeréről 124 o.
1848 Marx-Engels: A Kommunista kiáltvány 130 o.
1848 Szacsvay Imre: Népkívánatok 59 o.
1849 Karl Marx: Bérmunka és tőke 75 o.
1849 Erdélyi Arthúr: Múlt jelen jövő democratiai 143 o.
1850 Fejér György: A politikai forradalmak okai néhány észrevételekkel 39 o.
1851 Peláthy István: Szózat az ősiség dolgában 22 o.
1855 Szendrői Aszalay József: Szellemi omnibus kéjutazásra az élet utain I., II., III. 1010 o.
1855 Bolyai János: Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz 353 o.
1857 Kenessey Kálmán: Egy-két őszinte szó társadalmi viszonyainkat érdeklőleg 93 o.
1859 J. S. Mill: A szabadságról 350 o.
1860 John Ruskin: "...az utólsónak is..... annyit, mint neked." 141 o.
1861 Tallár-Homjakov-Kirejevszkij-Szamarin-Akszakov: A megváltó Oroszország - Válogatás a szlavofil gondolkodók írásaiból 1839-1861 383 o.
1861 Natonek József: Messiás avagy értekezés a zsidó emancipátióról - zsidónak s kereszténynek egyaránt kedvező tanulmánya 29 o.
1863 J. S. Mill: Haszonelvűség 136 o.
1863 Ferdinand Lassalle: Alkotmány, szocializmus, demokrácia 320 o.
1864 Zádori János: A társadalom alapelvei 229 o.
1868 Asbóth János: Baloldal és szabadelvűség 57 o.
1872 Asbóth János: A szabadság 446 o.
1872 Dobránszky Péter: Társadalmi bajaink, különös tekintettel az öngyilkosságra 221 o.
1872 Lipcsey Tamás: Néhány szó a magyar társadalomról 49 o.
1874 Albert Schäffle: A szoczializmus alapvető tanitásai 78 o.
1875 Karl Marx: A gothai program kritikája 82 o.
1876 Földes Béla: A socialis kérdésről 159 o.
1876 Beöthy Leó: Nemzetlét - tanulmány a társadalmi tudományok köréből Magyarország jelen helyzetének megvilágítására és orvoslására 236 o.
1877 Csorba Géza: A demokráczia mint a közjólét megvalósítója és biztosítéka 110 o.
1878 Beöthy Leó: A társadalom keletkezéséről 101 o.
1878 (Eisenstädter) Enyedi Lukács: A jelenkori socialismusról 69 o.
1879 Müller Kálmán: Létért való küzdelmünk és a társadalom 24 o.
1880 Friedrich Engels: A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig 150 o.
1880 Friedrich Nietzsche: Emberi, nagyon is emberi - Könyv szabad szellemek számára 223 o.
1880 Antonina De Gerando: A munka történetének rövid vázlata 127 o.
1880 Simonyi Iván: Nemzeti tragicomédia 37 o.
1881 Beksics Gusztáv (Febronius, Censor, Timoleon, Memor, Atticus): A democratia Magyarországon 76 o.
1881 Bethlen Domokos: A' nemzeti jól-létről 104 o.
1882 Beöthy Leó: A társadalmi fejlődés kezdetei 1-2. 986 o.
1883 Max Nordau: Konvencionális Hazugságok modern kulturéletünkben 390 o.
1883 Beksics Gusztáv (Febronius, Censor, Timoleon, Memor, Atticus): A magyar faj terjeszkedése és a nemzeti konszolidációnk 118 o.
1884 Friedrich Engels: A család, a magántulajdon és az állam eredete 293 o.
1884 Paul Leroy-Beaulieu: Az uj socializmus és annak birálata 496 o.
1884 Beksics Gusztáv (Febronius, Censor, Timoleon, Memor, Atticus): Legújabb politikai divat 135 o.
1884 Beksics Gusztáv (Febronius, Censor, Timoleon, Memor, Atticus): Társadalmunk és nemzeti hivatásunk 134 o.
1884 Bokor József: A szabadság némely korlátairól 26 o.
1884 Kuncz Ignác: A demokratia eszméje és szervezete 69 o.
1884 Dessewffy Arisztid: A házas-élet 204 o.
1885 Friedrich Nietzsche: Friedrich Nietzsche válogatott írásai 387 o.
1886 Friedrich Nietzsche: Jón, rosszon túl - Előjáték egy jövőbeli filozófiához 279 o.
1886 Bokor József: A társadalom befolyása az államra 26 o.
1886 Schvarcz Gyula: Gondolatszabadság és Ódon tömeguralom (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből VIII.) 83 o.
1887 K. J. Kautsky: Marx gazdasági tanai - Népszerű ismertetés és magyarázat 310 o.
1887 Medveczky Frigyes: Társadalmi elméletek és eszmények - Kritikai adalékok a társadalmi eszmék fejlődéstörténetéhez 424 o.
1887 Paul Lafargue: A tőke vallása 31 o.
1888 Friedrich Engels: Az erőszak szerepe a történelemben 175 o.
1888 Schvarcz Gyula: Adalékok a magyar állampolgári társadalom egységes természetének elméletéhez (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből X.) 75 o.
1889 John Lubbock (Lord Avebury): Az élet örömei 280 o.
1889 Friedrich Nietzsche: Bálványok alkonya - avagy hogyan filozofáljunk kalapáccsal 125 o.
1889 Beksics Gusztáv (Febronius, Censor, Timoleon, Memor, Atticus): Új korszak és politikai programmja 160 o.
1889 Schmitt Jenő: Felekezetnélküli testvérközösségek a szellem vallása alapján 15 o.
1890 Békésy Károly: Társadalmi forradalom 38 o.
1890 Bobula János: A városok és azok polgársága 101 o.
1891 Herbert Spencer: A haladás (Három esszé) 284 o.
1891 Oscar Wilde: Az emberi lélek és a szocializmus 35 o.
1891 Baksay Károly: Communismus és magántulajdon keresztény-társadalmi szempontból 193 o.
1891 Beksics Gusztáv (Febronius, Censor, Timoleon, Memor, Atticus): Ultramontanismus és nemzeti állam 100 o.
1892 Esterházy Sándor: Bölcselkedések 267 o.
1892 Beksics Gusztáv (Febronius, Censor, Timoleon, Memor, Atticus): A dualismus - Története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink 329 o.
1892 Bodnár Zsigmond: Szellemi haladásunk törvénye 106 o.
1893 Mezőfi Vilmos: Az igazi szoczializmus 93 o.
1893 Émile Durkheim: A társadalmi munkamegosztásról 435 o.
1893 Beksics Gusztáv (Febronius, Censor, Timoleon, Memor, Atticus): Magyarosodás és magyarosítás 66 o.
1893 Beksics Gusztáv (Febronius, Censor, Timoleon, Memor, Atticus): A magyar nemzet függetlensége 109 o.
1893 Szentiványi Károly Gyula: Társadalmi feladatok 107 o.
1894 Mezőfi Vilmos: A lustaságra való jog 35 o.
1894 G. V. Plehanov: Anarchizmus és szocializmus 70 o.
1895 Izidor Ingwer: A szocializmus történelméhez - Mit akarnak a szocziáldemokraták? 72 o.
1895 Csebrenyák József: A szoczializmus történelméhez - Mit akarnak a szocziáldemokraták? 55 o.
1896 Asbóth János: Korunk uralkodó eszméi 23 o.
1896 Gaál Jenő: Carlyle Tamás társadalom-politikai rendszere (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XII.) 77 o.
1896 Geőcze Sarolta: Urak és parasztok 12 o.
1896 Geőcze Sarolta: Népünkért 12 o.
1896 Geőcze Sarolta: A szövetkezetekről 5 o.
1896 Geőcze Sarolta: A magyar gazdaosztály 9 o.
1896 Geőcze Sarolta: A mai magyar társadalom 9 o.
1896 Geőcze Sarolta: Társadalmi politika 8 o.
1896 Geőcze Sarolta: Egy kis programm 9 o.
1897 Webb-Webb: Munkás-demokrácia I., II. 1077 o.
1897 Oscar Wilde: De profundis 120 o.
1897 Prohászka Ottokár: Produktív-e a pénz? 67 o.
1898 G. V. Plehanov: A személyiség történelmi szerepének kérdéséhez 47 o.
1898 Geőcze Sarolta: A szociálizmus női világításban 19 o.
1899 Geőcze Sarolta: Társadalmi program 50 o.
1899 Arató Frigyes: Hol az igazság? 112 o.
1899 Beksics Gusztáv (Febronius, Censor, Timoleon, Memor, Atticus): A magyar politika új alapjai 183 o.
1899 Singer Bernát: A czionizmus a hazafiság szempontjából 14 o.
1900 Bodnár Zsigmond: A népfajok sorsa és más kérdések 224 o.
1900 Dessewffy Arisztid: Szocializmus és munkaközvetítés 17 o.
1901 Franz Mehring: Társadalom és állam 11 o.
1901 Geőcze Sarolta: Modern társadalmi feladatok 13 o.
1901 Révai Sámuel: A társadalmi jólét föltételei 668 o.
1902 P. A. Kropotkin: A kölcsönös segítség mint természettörvény 230 o.
1902 K. J. Kautsky: A szociális forradalom I.-II. 177 o.
1902 Pollák Illés: Erősek és gyengék 290 o.
1902 Somló Bódog: A természetes kiválasztás az emberi társadalmakban (In: Huszadik Század) 15 o.
1903 Somló Bódog: A társadalmi fejlődés elméletéről és néhány gyakorlati alkalmazásáról (In: Huszadik Század) 12 o.
1903 Prohászka Ottokár: Diadalmas Világnézet 280 o.
1903 Somló Bódog: Állami beavatkozás és individualismus 192 o.
1903 Beksics Gusztáv (Febronius, Censor, Timoleon, Memor, Atticus): Közjogunk és nemzeti törekvésünk 152 o.
1904 Társadalomtudományi Társaság (szerk.): A társadalmi fejlődés iránya 365 o.
1904 Ániszfeld Endre (Ambrus Endre): Miként házasodjunk? - Házasság és a betegségek 12 o.
1904 Batthyány-Migray-Schmitt: Anarkizmus 55 o.
1904 Bernát István: A magyar demokrácia multja, jelene és jövője 136 o.
1904 Concha Győző: A jelszavakról - Amerikanizmus, liberalizmus, gentry 22 o.
1904 Lánczy Gyula: A modern társadalmi fejlődés irányáról 27 o.
1905 Perczelné Kozma Flóra: Az evangelium mint a 20. század fegyvere 14 o.
1906 Balogh Artúr (Balogh Arthur): A társadalom - A szociológia alapvetői 174 o.
1906 Batthyány Ervin: Szocializmus és anarchizmus 13 o.
1906 (Schönwald) Dániel Arnold: Magyarországi földművelő szocializmus 49 o.
1906 Esterházy Sándor: Társadalmi kiválás és kiválasztás 29 o.
1907 August Bebel: A nő és a szocializmus 494 o.
1907 Buday Dezső (Hungaricus): A sexualis ethika legsürgősebb feladatai 2 o.
1907 Concha Győző: Megint jelszavakról - Katholicizmus, nacionalizmus, sovinizmus és nemzeti érzület 39 o.
1907 Giesswein Sándor: Társadalmi problémák és keresztény világnézet 175 o.
1907 Glüklich Vilma: Egyén és társadalom (In: A nő és a társadalom) 4 o.
1907 Kovács Gábor: A szociálizmus 231 o.
1908 H. G. Wells: Új világ a régi helyén 296 o.
1908 Hermann Gorter: A történelmi materializmus 125 o.
1908 Ágoston Péter: A sztrájk büntetése 73 o.
1908 ifj. Apáthy István: A nemzetalkotó különbözésről általános fejlődéstani szempontból 19 o.
1908 Gaál Jenő: A socialismus fejlődésének logikája 14 o.
1908 Legányi Gyula: A szocializmus alapelve 87 o.
1908 Marczali Henrik: A társadalmi fejlődés történelmi alapjai (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 6 o.
1908 Stein-Tegze-Heller-Máday-Meszlény-Ferenczy: A társadalom - Az emberiség művelődésének és gazdasági életének fejlődése 717 o.
1908 Wahlner Béla: Társadalomtudomány tankönyve 265 o.
1909 Karl Kautsky: Az út a hatalomhoz 168 o.
1909 Ágoston Péter: A munka rabsága 167 o.
1909 Ágostonné (Ágoston Péterné): A gyermektelep-felügyelőnői tanfolyam 2 o.
1909 Balla Jenő: Bűn és nyomor: leleplezések Budapest rejtelmeiből 48 o.
1909 Farkas Pál: Nemzetköziség és socialdemokratia 17 o.
1910 Balás Károly: Társadalmi és nemzeti assimilatio 21 o.
1910 Antal Sándor: Selma Lagerlöf és Ellen Key 2 o.
1910 Földes Béla: A socialismus 1., A socialismus 2. 815 o.
1910 Balás Károly: Jogrend és osztályharc 12 o.
1910 Domokos László: A magyar imperializmus 130 o.
1910 Ferenczy József: Társadalmi problémák 17 o.
1910 Tóth Dezső: Néhány szó a syndicalismusról (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 7 o.
1911 Szabó Ervin: A tőke és a munka harca 127 o.
1911 Szitnyai Elek: Az életfilosofia problémái 314 o.
1911 Kunfi Zsigmond: A másik út (Tanulmányok szociálizmus köréből) 62 o.
1911 (Schönwald) Dániel Arnold: Föld és társadalom 318 o.
1911 Gyulay Lajos: Felekezeti szabadelvűség és nemzeti egység (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 7 o.
1911 Páris Frigyes (Humanus): Gondolatok az emberi jólétről 114 o.
1911 Sigmond Andor: A társadalomgazdasági harc jellege (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 13 o.
1912 Émile Faguet: A kontárság kultusza 142 o.
1912 Franz Oppenheimer: A szociális kérdés 100 o.
1912 Fazekas-Székely: A történelmi materializmus I. (Galilei-füzetek 1.) 32 o.
1912 Ágostonné (Ágoston Péterné): A központi háztartás előnyei 3 o.
1912 Ágoston Péter: A vármegye 19 o.
1912 Concha Győző: A keresztény vallás a társadalom harcaiban 32 o.
1912 ifj. Apáthy István: Fejlődés és forradalom 20 o.
1912 Farkas Geiza: Az úri rend 55 o.
1912 Gyulay Lajos: Ábránd-e a nemzeti eszme? (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 27 o.
1912 Köncs Boldizsár (Keönch Boldizsár): Neofita benyomásaim 27 o.
1912 Mitrovics Gyula: Fejlődési áramlatok (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 10 o.
1912 Moór Gyula: A társadalom fogalmáról - Stammler idevágó tanításainak kritikája (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 14 o.
1912 Szentirmai Imre: A magyar destructio (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 24 o.
1913 Friedrich Paulsen: A filozófia jövő feladatai 82 o.
1913 J. B. Bury: A gondolatszabadság története 232 o.
1913 Medveczky Frigyes: A római stoicismus társadalmi elméletei 51 o.
1913 Antalné (Antal Gézáné): Túl a palotákon 89 o.
1913 ifj. Apáthy István: A socialismus az emberi továbbfejlődés szempontjából 17 o.
1913 Bernát István: A demokrácia védelme 30 o.
1913 Egán-Kontra: Magyarok romlása 21 o.
1913 Giesswein Sándor: Keresztény szociális törekvések a társadalmi és gazdasági életben 111 o.
1913 Krisztics Sándor: A megújhodó nationalismus (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 22 o.
1913 Mészáros Lajos: Társadalmi collectivismus (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 12 o.
1913 Szász Zoltán: A szerelem 291 o.
1913 Szemenyei Kornél: Ideológiák (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 6 o.
1914 Kemény Ferenc: A békemozgalom jelene és jövője 25 o.
1914 ifj. Andrássy Gyula: A háború és a társadalom 20 o.
1914 Csekey István: Szociális kötelességeink 17 o.
1914 Kadosa Marcel (Kriszháber Mór): A háború zivatarában (In: Szociálpolitikai Szemle) 22 o.
1915 Giesswein Sándor: Egyén és társadalom 68 o.
1915 ifj. Andrássy Gyula: A jó béke céljai 50 o.
1915 ifj. Andrássy Gyula: Kinek a bűne a háború? 109 o.
1915 Méhely Lajos: A háború biológiája 29 o.
1915 Ágoston Péter: Az anyák bűne 1 o.
1915 Giesswein Sándor: A békés jövő reménységei (In: A Nő) 3 o.
1915 Giesswein Sándor: A háború sociális tanulságai (In: A Nő) 2 o.
1915 Kadosa Marcel (Kriszháber Mór): A "hazátlan bitang" hősi halála (In: Szociálpolitikai Szemle) 22 o.
1915 Gyúrói Nagy Lajos: Isten és háború 17 o.
1915 Sisa Miklós: A háború s a pszihoszexualitás (In: Nyugat) 1 o.
1916 Sisa Miklós: A tömeg lelke - Freudista kísérlet (In: Nyugat) 1 o.
1916 V. I. Lenin: Az imperializmus, mint a kapitalizmus legfelsőbb foka 100 o.
1916 ifj. Andrássy Gyula: A magyarság és a németség érdekszolidaritása 82 o.
1916 ifj. Andrássy Gyula: A világháború problémái 333 o.
1916 Ágoston Péter: A mi útjaink - Magyarország jövője 179 o.
1916 Buday Dezső (Hungaricus): Magyarország honorácior osztályai 23 o.
1916 Giesswein Sándor: Megbomlott-e a kultúrvilág egysége? (In: A Nő) 1 o.
1916 Kenedy Géza (Kenedi Géza): A haladásról (In: Írások és tanulmányok) 18 o.
1916 Prohászka Ottokár: Világosság a sötétségben 318 o.
1917 Thoroczkay Viktor: A magyarnemzet megújhodása 136 o.
1917 Ágoston Péter: Változatlanságok 1 o.
1917 Balázs Béla: Fő a logika! (Férfiak magunk között) 1 o.
1917 Buday Dezső (Hungaricus): A társadalmi ideál 217 o.
1917 Kornis Gyula: A filozófia korszerű problémái 15 o.
1918 Fogarasi-Jászi-Csizik-Szabó-Lukács-Varjas: Konzervativ és progressziv idealizmus 38 o.
1918 Rudolf Steiner: A tudati lélek korának történelme - Történelmi szimptomatológia 206 o.
1918 Landler Jenő: Egy mindnyájunkért, mindnyájan egyért 15 o.
1918 Boross F. László: Világnézet és elszántság 3 o.
1918 Dánér (Dáner) Béla: Új Magyarország felé 67 o.
1918 Baltazár Dezső: A háború az evangelium világításában 24 o.
1918 Benda Jenő: Az uszítók - A világháború kulisszái mögül 180 o.
1918 Eulenberg Salamon: A demokratikus ideál 13 o.
1918 Pikler J. Gyula: A háború és béke okáról (In: Szociálpolitikai Szemle) 2 o.
1918 Polányi Károly: A mai nemzedék hivatása (In: Szociálpolitikai Szemle) 10 o.
1918 Polányi Károly: A világbéke Dummer August-jai (In: Szociálpolitikai Szemle) 9 o.
1918 Polányi Károly: Nézeteink válsága (In: Szociálpolitikai Szemle) 3 o.
1919 Karl Radek: A szocializmus fejlődése a tudománytól a valóságig 31 o.
1919 Polányi Károly: Egy gazdaságelmélet küszöbén I. - Cikkek és tanulmányok 1907-1919 287 o.
1919 Ágoston Péter: A háború okozói 235 o.
1919 Buday Dezső (Hungaricus): A munka 29 o.
1919 Buday Dezső (Hungaricus): Az osztályharcok energetikája 18 o.
1919 Ismeretlen szerző: Mi a tanácsköztársaság? 8 o.
1919 Pályi Ede: Kommunista közmegegyezés 109 o.
1919 Podach Frigyes: A kommunizmus gyakorlati kivitelének kérdése 20 o.
1919 Pesthy Jenő: A bolsevizmus rémnapjai (Naplójegyzetek) 67 o.
1920 Dékány István: Társadalomalkotó erők - Bevezetés a társadalomelméletbe 334 o.
1920 Rudolf Steiner: A szociális élet kérdései 176 o.
1920 ifj. Andrássy Gyula: Diplomácia és világháború 247 o.
1920 Bajcsy-Zsilinszky Endre: Nemzeti újjászületés és sajtó 123 o.
1920 Balla Antal: A nemzetközi szocializmus válsága 15 o.
1920 Geőcze Sarolta: A nemzeti megújhodás erkölcsi feltételeiről 19 o.
1920 Kristóffy József: A királyságtól a kommunizmusig 145 o.
1920 Rácz Béla: Vörösek és fehérek 70 év előtt - Az 1848-49-iki magyar ellenforradalom 78 o.
1920 Tunyogi Szűcs Kálmán: Szabad-e tovább követni Marxot? - Tanulmány a társadalom anyagi termeléséről 167 o.
1921 J. A. Hobson: Egy új világ problémái 279 o.
1921 Moór Gyula: A bolsevizmus elméleti alapjai 21 o.
1921 H. G. Wells: A civilizáció megmentése 141 o.
1921 Méhely Kálmán: A kereskedelem filozófiája (Előadás a Magyar Cobden-Szövetségben) 29 o.
1921 Bródy Sándor: A szerelem élettana 184 o.
1921 Geőcze Sarolta: Az ezeréves ország 95 o.
1921 Giesswein Sándor: Háború és béke között 124 o.
1921 Lendvai István: A harmadik Magyarország - Jóslatok és tanulságok 196 o.
1922 Ottlik László: A marxizmus társadalomelmélete - Elméleti kritika és történelmi tanulságok 135 o.
1922 Rudolf Abraham: A modern szocializmus elmélete 141 o.
1922 Bó Yin : A szeretet könyve 168 o.
1922 Ismeretlen szerző: A fasizmus eredete és fejlődése 156 o.
1922 Apponyi Albert: Társadalmi átalakulások 20 o.
1922 Dékány István: A társadalmi felemelkedés problémája 36 o.
1922 Geőcze Sarolta: Szociológia ethikai alapokon 189 o.
1922 Laurentzy Vilmos: A társadalomfejlődés főbb eszméi 204 o.
1922 Preszly Lóránd: A nemzeti öntudat kérdése társadalmunkban 22 o.
1922 Preszly Lóránd: Az ember bűnözése, különös figyelemmel társadalmi viszonyainkra 19 o.
1923 Webb-Webb: A kapitalizmus hanyatlása 176 o.
1923 Bó Yin : Az élet igéi 96 o.
1923 Polányi Károly: Egy gazdaságelmélet küszöbén II. - Cikkek és tanulmányok 1921-1923 588 o.
1923 Dékány István: Bevezetés a társadalom lélektanába 119 o.
1923 Marczali Henrik: Hogyan készült a nagy háború? 58 o.
1923 Méhely Kálmán: A XIX. század öröksége (Előadás a Magyar Cobden-Szövetségben) 40 o.
1924 V. I. Lenin: Marx, Engels, marxizmus 483 o.
1924 Balás Károly: Társadalmi politika 130 o.
1924 id. Bibó István: A magyarság és a magyar társadalom jelleme 20 o.
1925 Dános-Kovács: A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusig 388 o.
1925 Max Beer: A szocializmus és a társadalmi harcok története I-V. 891 o.
1925 Rácz Lajos: A történelmi matériálizmus és a vallás 121 o.
1925 Gálócsy Árpád: A szocialista agitáció elméleti alapelvei és azok bírálata (In: Hit- és nemzetvédelmi előadások) 30 o.
1925 Gálócsy Árpád: Az agitáció (In: Hit- és nemzetvédelmi előadások) 7 o.
1925 Ihrig Károly: A gyári munkás és a szocializmus (In: Hit- és nemzetvédelmi előadások) o.
1925 Bernát Gyula: A szocialista mozgalmak a háború óta (In: Hit- és nemzetvédelmi előadások) 16 o.
1926 Ottlik László: A társadalomtudomány filozófiája 228 o.
1926 Balla Antal: A liberalizmus történelme 364 o.
1926 Sigmond Andor: A társadalmi fejlődés iránya (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 13 o.
1927 Siegmund Freud: Egy illuzió jövője 72 o.
1927 Méhely Lajos: Az okszerű népesedéspolitika élettudományi alapja 17 o.
1927 Bernát István: Elválók és öngyilkosok 27 o.
1927 id. Bibó István: A primitív ember világa 62 o.
1927 Czibula Antal: A gazdag város szegénysége 197 o.
1927 Jász Géza: Az én könyvem - Társadalmi lexikon 241 o.
1927 Adolf Hitler: Harcom (Mein Kampf) 513 o.
1927 Prohászka Ottokár: Az igazság napszámában (Újságcikkek) 300 o.
1927 Prohászka Ottokár: Iránytű (Újságcikkek) 360 o.
1928 Lechnitzky Gyula: A nemzeti géniusz - Bevezetés a nemzeti élet filozófiájába és a nemzeti életbölcseletbe 198 o.
1928 Max Scheler: A filozófia lényegéről 143 o.
1928 Ladislav Klíma: Abszolút Akarat Vagyok 276 o.
1928 Árkossy Károly: A gondolatszabadság nevében 320 o.
1928 Marczali Henrik: A béke könyve - A múlt tanulsága 195 o.
1929 José Ortega y Gasset: A tömegek lázadása 255 o.
1929 Mannheim Károly: Az utópikus tudat 58 o.
1929 Mannheim Károly: Utópia 6 o.
1929 Balás Károly: A szociálpolitika főkérdései 207 o.
1929 Gergyesi Ferenc: Beszédek a szabadelvűségről 57 o.
1930 Dékány István: A társadalmi szervezés értéke 56 o.
1930 Árkossy Károly: Állásaink előtt ezernyi halott fekszik 288 o.
1930 Max Horkheimer: Az utópia 12 o.
1930 Bajcsy-Zsilinszky Endre: Nemzeti radikalizmus 170 o.
1930 Ballagi Ernő: A bélyeges seregben 152 o.
1930 Emich Gusztáv: Gazdasági és társadalmi megújhodás 47 o.
1931 Oswald Spengler: Ember és gép - Egy új életfilozófia vázlata 91 o.
1931 Rajniss-Trettina-Mandorf-Acsay: A magyar értelmiség válsága 160 o.
1931 Kornis-Laky-Szandtner: Az értelmiség válsága 93 o.
1931 Anka János: Az örök ember 275 o.
1931 Bródy Ármin: Hogyan lehetünk mindnyájan gazdagok? 46 o.
1931 Glattfelder Gyula: A gazdasági világválság lelki okai 14 o.
1931 Mihelics Vid (Mihelics Béla): Keresztényszocializmus 80 o.
1932 Elszász Oszkár: Az egyetlen út - Győz vagy bukik a kapitalista világrend? 180 o.
1932 Migray József: A marxizmus csődje - A szociálizálási elmélet a gyakorlatban 252 o.
1932 Magyar Miklós: Az ember és a gép harca 224 o.
1932 Bikkal Dénes: A világgazdaságból a gazdasági demokrácia korszaka felé 28 o.
1932 Buchinger Manó: A demokrácia élet-halálharca Németországban 15 o.
1932 Keserű Tibor: Személytelen ember, személytelen állam 96 o.
1932 Nemes Szomor Béla: A nemzetvédelem 114 o.
1933 Dékány István: A társadalomfilozófia alapfogalmai 323 o.
1933 Schütz Antal: A házasság (Tíz előadás) 223 o.
1933 Angyal Pál: A közvélemény-büntetés 125 o.
1933 Méhely Lajos: Quo vadis, domine? 18 o.
1933 Apponyi Albert: Világnézet és politika 66 o.
1933 Gáthy István (Geiszler István): A munka társadalma 404 o.
1933 Márai Sándor: A szegények iskolája 199 o.
1933 Szolnoki István: A kapitalizmus embertípusa 28 o.
1934 Braun Soma: A történelmi materializmus elmélete 29 o.
1934 Kozár Elemér: A világválság okai és megoldása 44 o.
1934 Buk Miklós: Túl a marxizmuson - Egy társadalomszemlélet alapvonalai 93 o.
1934 Gartner Pál: Ösztön, kultúra, illúziók - Az ember harca a civilizáció rabságában 129 o.
1934 Nemcsek József (Nemesdy József): Világválság és technokrácia 64 o.
1934 Nits István Jakab: Hangszóró - Beszédek, írások 155 o.
1934 Póka-Pivny Béla: A revízió, ahogy Nyugateurópa látja 61 o.
1935 Buk Miklós: Mit akar a cionizmus? 35 o.
1935 Alexis Carell: Az ismeretlen ember 352 o.
1935 Prohászka Lajos: A vándor és a bujdosó 228 o.
1935 Antonio Gramsci: A gyakorlat filozófiája 283 o.
1935 Braun Soma: Társadalomlélektan 236 o.
1935 Jacques Maritain: Az igazi humanizmus - Egy új keresztény társadalom evilági és leki vonatkozásai 299 o.
1935 Bikkal Dénes: A magyar munkásság jövője 36 o.
1935 Csuray Károly: A magyarság, mint faj és nemzet 143 o.
1935 Hort Dezső: Új szocializmust - Szociológiai tanulmány a marxi gondolatrendszer lényegéről és hiányosságairól 119 o.
1935 Kadosa Pál: Osztályok és érdekek megbékülése 40 o.
1936 John M. Keynes: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete 430 o.
1936 Blazovich Jákó: A nagy szfinx - Újkori emberarcok 252 o.
1936 Bíró X. Ferenc: A kommunizmus és Jézus szíve 80 o.
1936 Deér József: A magyar nemzeti öntudat kialakulása 34 o.
1936 Buchinger Manó: Tanúvallomás - Az októberi forradalom tragédiája 172 o.
1936 Földi Mihály: Kiáltás a válságból - Új polgárság, új theokrácia, harc a neobarbarizmus ellen 162 o.
1936 Stern Samu: A szabad gondolat és a nemzeti eszme 27 o.
1937 Péchy Henrik: A magyar nemzeti szocializmus politikai és gazdasági programja 131 o.
1937 Bajcsy-Zsilinszky Endre: Német világ Magyarországon 16 o.
1937 Dékány István: A társadalom természete és a szociálpolitika négy típusa 25 o.
1937 Grünsfeld Miksa: Az utópia 79 o.
1937 Reiner Ferenc: Szebb élet felé - Értekezés az eszményekről 19 o.
1938 Bertrand Russell: A hatalom - A társadalom újszerű elemzése 200 o.
1938 Kornis Gyula: Korunk önvizsgálata (in: A mai világ képe I.) 30 o.
1938 Hamvas Béla: A világválság 94 o.
1938 Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? 48 o.
1938 Bencs Zoltán: Magyar világnézet 33 o.
1938 Deér József: Pogány magyarság keresztény magyarság 275 o.
1938 Borsányi Károly: A liberalitas-eszme története 43 o.
1938 Hort Dezső: A megujhodó szocialista eszmevilág 6 o.
1939 Norbert Elias: A civilizáció folyamata 610 o.
1939 N. A. Bergyajev: Az ember rabságáról és szabadságáról 343 o.
1939 Aba Sándor: Hova és hogyan lehet kivándorolni? 40 o.
1939 Cavallier József: Mi a szociális kérdés? 3 o.
1939 Csekey István: Faj és nemzet 15 o.
1939 Egyed István: Politikai nemzet népi nemzet 25 o.
1939 Szekfű Gyula (szerk.): Mi a magyar? 555 o.
1939 Wesselényi Miklós: Osztály és osztályharc 239 o.
1940 Visy József: A mai Németország humánum-szemlélete 14 o.
1940 Walter Benjamin: Angelus Novus (Értekezések, kísérletek, bírálatok 1143 o.
1940 Bubulus (Kocsis Géza): A kismagyar út - Szabó Dezső új demokráciája 63 o.
1940 Mónus Illés: A munkásság és a társadalomtudomány (In: A társadalomtudomány és a munkásság I.) 9 o.
1940 Vándor Zoltán: Elmélet és gyakorlat a társadalmi küzdelmekben (In: A társadalomtudomány és a munkásság I.) 13 o.
1940 Szirtes Andor: A magyar progresszió társadalmi feltételei (In: A társadalomtudomány és a munkásság I.) 19 o.
1940 Takács József: Parasztságunk a társadalomban (In: A társadalomtudomány és a munkásság I.) 14 o.
1940 Ismeretlen szerző: Világküzdelem a nyersanyagokért (In: A társadalomtudomány és a munkásság I.) 2 o.
1940 Buchinger Manó: Társadalmi változások és a munkásosztály (In: A társadalomtudomány és a munkásság I.) 12 o.
1940 Várnai Dániel: A munkásság kultúrtörekvései és a magyar társadalom (In: A társadalomtudomány és a munkásság I.) 4 o.
1940 Kassák Lajos: Csavargók és alkotók (In: A társadalomtudomány és a munkásság I.) 13 o.
1940 Ligeti Boriska: Tömeglélek (In: A társadalomtudomány és a munkásság I.) 13 o.
1940 Révész Mihály: Fejezetek a munkáról (In: A társadalomtudomány és a munkásság II.) 25 o.
1940 K. Havas Géza: A mezőgazdasági válság tanulságai (In: A társadalomtudomány és a munkásság II.) 9 o.
1940 Tolnai György: Forrponton a nyersanyagkérdés (In: A társadalomtudomány és a munkásság II.) 8 o.
1940 Gergely Győző: A proletárság a francia történelemben (In: A társadalomtudomány és a munkásság II.) 15 o.
1940 Szatmári István: Küzdelem Magyarország demokratizálásáér (In: A társadalomtudomány és a munkásság II.) 8 o.
1940 Braun Soma: Értelem és ösztön (In: A társadalomtudomány és a munkásság II.) 5 o.
1940 Nagy Tamás: Történelmi materializmus és pszichoanalízis (In: A társadalomtudomány és a munkásság II.) 13 o.
1940 Lipcsei H. Sándor: Egyszerű igazságok (In: A társadalomtudomány és a munkásság II.) 4 o.
1940 Inóczi György: A középrétegek útja a társadalomban (In: A társadalomtudomány és a munkásság II.) 19 o.
1940 Justus Pál: Elmélet és gyakorlat a marxizmusban (In: A társadalomtudomány és a munkásság II.) 5 o.
1940 Vahlberg Hugó: Haditudomány és szociológia (In: A társadalomtudomány és a munkásság II.) 10 o.
1940 Kerekes Sándor: Társadalomtudomány, társadalmi öntudat (In: A társadalomtudomány és a munkásság II.) 4 o.
1940 Méhely Lajos: Vér és faj 147 o.
1940 Bartucz Lajos: Fajkérdés fajkutatás 314 o.
1940 Doros Gábor: Házassággondozás - Az eugénia járható útjai 163 o.
1940 Hort Dezső: A tudományos szocializmus alapelvei 23 o.
1940 Imrédy Béla: Az új Európa irányító eszméi 43 o.
1940 Kovrig Béla: Hogy életünk emberibb legyen 128 o.
1940 Kovrig Béla: Korfordulón - Eszmék forrongása, új formák keresése az emberi együttélés mai válságában 369 o.
1941 Julius Evola: A rasszok és a tradíció 248 o.
1941 Bubulus (Kocsis Géza): Egolatria - Nietzsche, France, Huxley abrakadabrái 78 o.
1941 Bikkal Dénes: Totális állam, érdekképviseleti állam, munkakamarák 31 o.
1942 Wilhelm Röpke: A harmadik út - Korunk társadalmi válsága 272 o.
1942 Egyed István: A parlamentarizmus sorsa 29 o.
1942 Herczeg Ferenc: Gondok és gondolatok 284 o.
1942 Lendvai István: Nomád leveleiből 132 o.
1942 Szabó Zoltán: Az öröklődés társadalmi vonatkozásai (In: Szociális Szemle) 5 o.
1942 Wesselényi Miklós: Keresztmetszet (Gondolatok - tanulmányok) 200 o.
1942 Wesselényi Miklós: Az arisztokrácia válsága és jövője 62 o.
1942 Karácsony Sándor: A másik ember (In: A másik ember felé) 20 o.
1942 Mata János: Leszámolás a látomással (In: A másik ember felé) 10 o.
1942 Karácsony Sándor: Fehér Gábor (In: A másik ember felé) 18 o.
1943 Veres Péter: Szocializmus, nacionalizmus 250 o.
1943 Szécsy János: Az erőszak kora - Fejezetek egy közjáték lélektanából 310 o.
1943 Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei 622 o.
1943 Ács Tivadar: Kossuth demokráciája 77 o.
1943 Bikkal Dénes: Új gazdasági élet alapelvei 5 o.
1943 Dékány István: A mai társadalom - Bevezetés a társadalomtudományokba 388 o.
1943 Szabédi László: Ész és bűbáj 128 o.
1944 Wilhelm Röpke: Civitas Humana - Emberséges társadalom - Emberséges gazdaság 213 o.
1944 Balogh József: Jövőnk 112 o.
1945 Karl R. Popper: A nyitott társadalom és ellenségei 720 o.
1945 Karácsony Sándor: A magyar demokrácia 130 o.
1945 Erdei Ferenc: Népi demokrácia (In: Demokrácia) 6 o.
1945 Fischer Endre (Ferenczy Endre): Ókori demokrácia (In: Demokrácia) 30 o.
1945 Horváth Barna: Demokrácia és jog (In: Demokrácia) 25 o.
1945 Jánosi József: A demokrácia etikai feltételei (In: Demokrácia) 13 o.
1945 Mezey István: Szovjet-Oroszország magánjogi rendszere (In: Demokrácia) 15 o.
1945 Moór Gyula: A demokrácia örvényei (In: Demokrácia) 14 o.
1945 Pamlényi Ervin: A magyar történet progresszív korszakai (In: Demokrácia) 8 o.
1945 Rákosi Mátyás: A magyar demokrácia kérdései (In: Demokrácia) 19 o.
1945 Szakasits Árpád: A demokráciáról és szocializmusról (In: Demokrácia) 13 o.
1945 Teleki Géza: A kultúra fejlődése és a demokrácia (In: Demokrácia) 8 o.
1945 Tildy Zoltán: Parasztság, munkásság és értelmiség egysége a magyar demokráciában (In: Demokrácia) 9 o.
1945 Veres Péter: Parasztság és demokrácia (In: Demokrácia) 12 o.
1945 Szécsy János: Az ittfelejtett nép 312 o.
1946 Nemes Dezső: A szakszervezeti mozgalom 39 o.
1946 Hewlett Johnson: Egyéniség és marxizmus 52 o.
1943 Márai Sándor: Füveskönyv 211 o.
1947 Moór Gyula: Tegnap és holnap között (Tanulmányok) 171 o.
1947 Lukács György: A polgári filozófia válsága 248 o.
1947 Mátrai László: Haladás és fejlődés 111 o.
1947 F. V. Konsztantyinov: Haladó eszmék szerepe a társadalmi fejlődésben 68 o.
1947 A. A. Zsdánov: Burzsoá filozófiai irányzatok az amerikai imperializmus szolgálatában 26 o.
1948 Trencsényi-Waldapfel Imre: Humanizmus és marxizmus 120 o.
1948 N. A. Bergyajev: A kommunizmus igazságai és hazugsága 156 o.
1948 P. N. Fedoszejev: A marxizmus-leninizmus a háborúk eredetéről és jellegéről 52 o.
1948 Hamvas Béla: Az öt géniusz 100 o.
1948 B. F. Skinner: Kísérleti közösségek tervezése 10 o.
1949 B. E. Bihovszkij: A modern polgári filozófia zsákutcája - Az angol-amerikai szemantikus idealizmusról 39 o.
1949 G. E. Glezerman: A munkásosztály és a parasztság közti különbségek kiküszöbölése a Szovjetúnióban 67 o.
1949 Hilary Minc: A népi demokrácia néhány problémája a proletárdiktatúráról szóló Lenini-Sztálini tanítás megvilágításában 47 o.
1949 J. V. Sztálin: Anarchizmus vagy szocializmus? 74 o.
1949 B. E. Bihovszkij: Az amerikai perszonalizmus a tudomány és a társadalmi haladás elleni harcban 48 o.
1949 Gaston Georgel: Az emberiség négy korszaka - A kozmikus ciklusok tradicionális doktrínájának bemutatása 320 o.
1950 Kassai Géza: A marxizmus-leninizmus a nemzeti és gyarmati kérdésről 68 o.
1950 G. F. Alekszandrov: Amerikai filozófusok a reakció szolgálatában 72 o.
1950 J. N. Umanszkij: Az egyéniség a szocialista társadalomban 60 o.
1950 Rudas László: Elmélet és gyakorlat (Összegyűjtött tanulmányok) 359 o.
1951 Eric Hoffer: A fanatizmus természetrajza - Gondolatok a tömegmozgalmakról 142 o.
1951 V. Sz. Molodcov: A marxista dialektika mint tudomány 70 o.
1951 V. Sz. Molodcov: A marxi filozófia és a burzsoá világnézet gyökeres különbözősége 64 o.
1951 V. Sz. Molodcov: A marxista dialektika a természeti és a társadalmi jelenségek kölcsönös összefüggéséről és kölcsönös feltételezettségéről 82 o.
1951 D. I. Csesznokov: A marxizmus-leninizmus a hazáról és hazafiságról 63 o.
1951 Romano Guardini: A hatalom 79 o.
1952 Benedetto Croce: A szabadság hitvallása 68 o.
1953 Mannheim Károly: A konzervativizmus - Tanulmány a tudás szociológiájáról 254 o.
1954 Lukács György: Az ész trónfosztása - Az irracionalista filozófia kritikája 696 o.
1954 F. V. Konsztantyinov: A termelési viszonyok és a termelőerők jellege közötti feltétlen összhang törvénye 55 o.
1954 Nagy Lajos: A marxista filozófia keletkezése 56 o.
1954 Sipos János: A néptömegek a történelem igazi alkotói 67 o.
1955 Walter Lippmann: A közjó filozófiája 175 o.
1955 Molnár Erik: A történelmi materializmus filozófiai alapproblémái 304 o.
1956 Hegedűs-Rainer (szerk.): A Petőfi Kör vitái 1. - Két közgazdasági vita 209 o.
1956 Hegedűs-Rainer (szerk.): A Petőfi Kör vitái 2. - Filozófusvita 129 o.
1956 Hegedűs-Rainer (szerk.): A Petőfi Kör vitái 3. - Történészvita 200 o.
1956 Hegedűs-Rainer (szerk.): A Petőfi Kör vitái 4. - Partizántalálkozó, sajtóvita 284 o.
1956 Hegedűs B. András (szerk.): A Petőfi Kör vitái 5. - Gazdasági vezetés, műszaki fejlesztés, Kertmagyarország? 184 o.
1956 Hegedűs-Rainer (szerk.): A Petőfi Kör vitái 6. - Pedagógusvita 184 o.
1956 Hegedűs-Ember-Bohó (szerk.): A Petőfi Kör vitái 7. - Iparművészvita, orvosvita 216 o.
1957 Kallós Miklós: A társadalmi fejlődés szubjektív tényezője szerepének növekedése napjainkban (In: Filozófiai tanulmányok) 59 o.
1957 Roth Endre: A "néptömegek" társadalomtudományi kategóriájának a meghatározásáról (In: Filozófiai tanulmányok) 29 o.
1957 Albert Schweitzer: Felhívás az emberiséghez 9 o.
1957 Georges Duveau: Az utópia feltámadása 22 o.
1959 Ismeretlen szerző: A társadalom ideológiai és politikai folyamata (MSZMP tankönyv) 268 o.
1959 Aldous Huxley: Előadások az emberről 421 o.
1960 Kószó Béla: A demokrata olló - Az emberiség múltja, jelene és jövője a marxizmusban - Az emberiség elindul a paradicsom felé 64 o.
1960 F. T. Konsztantyinov: A szocialista országok átmenete a kommunizmusba 74 o.
1961 Frantz Fanon: A föld rabjai 298 o.
1961 Sándor Pál: Alkotó munka és kommunizmus (In: Valóság, In: A filozófia is közügy!) 15 o.
1962 Jean Kanapa: Az egyház társadalmi tanítása és a marxizmus 462 o.
1962 P. N. Fedoszejev: Kommunizmus és filozófia 603 o.
1962 Karl Jaspers: A filozófiai gondolkodás alapgyakorlatai 222 o.
1962 Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis - A tipográfiai ember létrejötte 331 o.
1962 Elek Tibor: Dialektikus és történelmi materializmus - 1. füzet - Bevezetés a marxista-leninista filozófiába (BME tankönyv) 136 o.
1962 (P. Kovácsné)-Bodnár-Elek: Dialektikus és történelmi materializmus - 2. füzet - Dialektikus materializmus (BME tankönyv) 112 o.
1962 Halmai-Pásztor-Baticzné-Bodnár-Fodor: Dialektikus és történelmi materializmus - 3. füzet - Dialektikus materializmus (BME tankönyv) 182 o.
1962 Ágoston László: Dialektikus és történelmi materializmus - 4. füzet - Történelmi materializmus (BME tankönyv) 78 o.
1963 Martin Marusiak: A család és házasság mai problémái 254 o.
1963 Hannah Arendt: A forradalom 460 o.
1963 Julius Evola: A cinóberösvény 260 o.
1963 Sidney Hook: A szabadság paradoxonai 172 o.
1963 George Kateb: Utópiák és utópizmus 9 o.
1964 Herbert Marcuse: Az egydimenziós ember (Tanulmányok a fejlett kapitalista társadalom ideológiájáról) 247 o.
1965 Fukász György: A munka filozófiája - Fizikai munka-szellemi munka 551 o.
1965 Vörös Gyula: Marxizmus és elidegenülés 145 o.
1965 Tőkei Ferenc: Az „ázsiai termelési mód” kérdéséhez 229 o.
1965 Németh Sándor (szerk.): Eszmék nyomában (Tanulmányok) 114 o.
1966 Kende-Szentes: Fejlődő országok nem-kapitalista útja 292 o.
1966 Heller Ágnes: Társadalmi szerep és előítélet - Két tanulmány a mindennapi élet köréből 171 o.
1966 Helmut Schoeck: Az irigység - A társadalom elmélete 598 o.
1967 Ottomar Minka: A CDU új "társadalomfilozófiája" 6 o.
1967 Guy Debord: A spektákulum társadalma 158 o.
1967 Szecsődi László: A szocialista tudatról 108 o.
1968 Tőkei Ferenc: A társadalmi formák elméletéhez 225 o.
1968 Adam Schaff: Marxizmus és egyén 317 o.
1968 Isac Deutscher: A befejezetlen forradalom 128 o.
1968 Arnhelm Neusüss: Az utópista bölcselet szociológiájának nehézségei 93 o.
1969 Lucien Séve: Marxizmus és személyiségelmélet 490 o.
1969 Radomir Konstantinovic: A vidék filozófiája (Esszégyűjtemény) 294 o.
1969 Tőkei Ferenc: Antikvitás és feudalizmus 273 o.
1969 Molnár Tamás: Az ellenforradalom 174 o.
1970 Lukács György: Sorsforduló (Tanulmányok) 147 o.
1970 Lukács György: Szolzsenyicin-tanulmányok 120 o.
1970 Germaine Greer: A kasztrált nő 292 o.
1970 Hermann István: A szocialista kultúra problémái 526 o.
1971 Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról I-III. 1699 o.
1971 Kiss Artúr: Az "új osztály" - fantázia vagy valóság? 337 o.
1971 Sík Endre: Faji kérdés és marxizmus 293 o.
1971 Kolosi Tamás: A társadalmi struktúra marxista elméletéhez 115 o.
1972 Sándor Pál: Az ideológiáról 341 o.
1972 Wirth Ádám: Mi a társadalmi struktúra? 159 o.
1972 Fukász György: Munka, technika, kultúra 610 o.
1972 Meadows-Meadows-Randers-Behrens III: A növekedés határai 227 o.
1972 Gábor Dénes: Az érett társadalom 288 o.
1973 Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne 133 o.
1973 Maurice Dobb: Az érték és a jövedelemmegoszlás elméletei - Az ideológia és a gazdaságelmélet fejlődése 383 o.
1973 Kiss Artúr: Marxizmus és demokrácia - Adalékok a marxista demokrácia-koncepció egyes problémáihoz 345 o.
1973 Vlad Constantin: Tanulmányok a nemzetről 160 o.
1973 E. F. Schumacher: A kicsi szép (Tanulmányok egy emberközpontú közgazdaságtanról) 271 o.
1973 Kallós Gábor: Az életmód kategória meghatározásának néhány problémája 10 o.
1973 Clifford Geertz: Az értelmezés hatalma - Antropológiai írások 455 o.
1973 Michel Foucault: Az igazság és az igazságszolgáltatási formák 158 o.
1974 Ancsel Éva: A megrendült öntudat mítoszai 235 o.
1974 Honfi József (szerk.): Tudományos szocializmus (Egységes jegyzet) 244 o.
1974 Molnár M. László: A munka kategóriája a "Grundrisse"-ben 40 o.
1974 Kiss Artúr: A történelmi materializmus egyes legátfogóbb kategóriái (MKKE tankönyv) 66 o.
1974 Kiss-Balló-Farkas-Ágoston-Wirth-Volczer-Lick: A történelmi materializmus válogatott kérdései (Tankönyv) 384 o.
1974 Antonov-Bamburov-Kozikov-Kruhmaljev-Kuriljev-Szmolkov-Tagyevoszjan: A tudományos kommunizmus törvényei és kategóriái 104 o.
1975 Maurice Cornforth: A nyílt filozófia és a nyílt társadalom - Hogyan cáfolta meg Dr. Karl Popper a marxizmust? 443 o.
1975 Lakatos György: Az ipari társadalom elméletéről - Raymond Aron nézeteinek bírálatához 157 o.
1975 Umberto Cerroni: Férfi és nő a polgári társadalomban 155 o.
1975 Köpeczi Béla: Korunk tudománya és a társadalmi fejlődés 8 o.
1975 Bakos Gyula: Tudományos szocializmus vagy kispolgári szocializmus? - A kispolgári szocializmus bírálata 70 o.
1975 Vajda Mihály: Változó evidenciák - Útban a posztmodern felé 317 o.
1975 Ismeretlen szerző: A maoizmus a marxizmus-leninizmus eszmei és politikai ellenfele 186 o.
1975 Roth Endre: A sokdimenziós ember 71 o.
1975 Ágh Attila: Bevezetés a marxizmus-leninizmus társadalom- és történetelméletébe 179 o.
1976 Kistamásné Varga Sarolta: Konformizmus és nonkonformizmus 185 o.
1976 Gedő András: Válságtudat és filozófia 380 o.
1976 Kenesei István: A nemzetközi kommunista mozgalom - Stratégia és taktika 504 o.
1976 Rónainé (Rónai Róbertné): A szellemi élet materialista megközelítésének kidolgozása a marxista filozófiában - A társadalom szellemi életének általános jellemzése 14 o.
1976 Rónainé (Rónai Róbertné): A társadalom szellemi életének struktúrája 29 o.
1976 Matoricz-Nováky: A "200. év" egy évtized után (In: A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig) 22 o.
1976 Fejér-Tóthné: "A növekedés korlátai" a polgári és a marxista kritika szemszögéből (In: A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig) 15 o.
1976 Fodor Judit: A nyersanyagok szerepe az emberiség jövőjében (In: A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig) 12 o.
1976 Fejér László: Az organikus fejlődés világmodelljéről (In: A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig) 20 o.
1976 Koncz Gábor: A jövősokk (In: A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig) 21 o.
1976 Erich Fromm: Birtokolni vagy létezni? - Egy új társadalom alapvetése 206 o.
1977 Richard Sennett: A közéleti ember bukása 412 o.
1977 Richard Sennett: A közéleti ember bukása 412 o.
1977 Albert O. Hirschman: Az érdekek és a szenvedélyek - Politikai érvek a kapitalizmus mellett annak győzelme előtt 149 o.
1977 Tőkei Ferenc: A társadalmi formák marxista elméletének néhány kérdése 501 o.
1978 Gál Ernő: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség (Tanulmánygyűjtemény) 472 o.
1978 Anthony Quinton: A tökéletlenség politikája - Az angol konzervatív gondolkodás... 130 o.
1979 Ágh Attila: A termelő ember világa - A polgári politikai gazdaságtan emberfelfogásának marxi kritikája 299 o.
1979 Józsa Péter: Adalékok az ideológia és a jelentés elméletéhez 247 o.
1979 Ludassy Mária: Az ész államáig és tovább... - XVIII. századi francia utópisták 207 o.
1979 Lick József: Érdek és tevékenység - Adalékok a marxista érdekfelfogáshoz 216 o.
1979 Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák 141 o.
1979 Berecz György: Technika, filozófia, világnézet 71 o.
1979 Magyar-Szobolevszki-Tóth: Tudományos szocializmus I-II (Egységes jegyzet) 394 o.
1979 Szabó Tibor: Az ifjú Gramsci filozófiai fejlődése 108 o.
1980 Murányi Mihály: A társadalmi tudat - Struktúra-funkció 194 o.
1980 Papp Zsolt: A válság filozófiájától a "konszenzus" szociológiájáig 371 o.
1980 Almási Miklós: Az értelem kalandjai 438 o.
1980 Tóth Sándor: Rólunk van szó (Tanulmányok) 354 o.
1980 Korán Imre: Világmodellek - A Római Klub jelentéseitől az ENSZ kezdeményezéséig 204 o.
1980 Roger Scruton: A konzervativizmus jelentése 259 o.
1980 F. R. Wallace: A neo-tech felfedezés 269 o.
1981 Rózsahegyi Edit: Elmélet és filozófia - Elméleti megalapozási kísérletek a marxista filozófia történetében 310 o.
1981 Papp Zsolt: Hétköznapok és filozófiák 284 o.
1981 Hermann István: Válságok és változások - Aktuális gondolatok 289 o.
1981 Alain Finkielkraut: A képzelt zsidó 265 o.
1981 Jürgen Habermas: A kommunikatív cselekvés elmélete 612 o.
1981 Somogyi Zoltán: Az állampolgár szabadsága Platóntól Hegelig - Formatudat és szabadság 239 o.
1982 Hermann István: Ideológia és kultúra a hetvenes években 340 o.
1982 Michael Novak: A demokratikus kapitalizmus szelleme 479 o.
1982 Göncöl György: A marxizmus és a változó világ (Tanulmányok) 350 o.
1982 Charles Taylor: Humanizmus és modern identitás (in: A modern tudományok emberképe) 66 o.
1982 Hans-Georg Gadamer: "Két világ polgára" (in: A modern tudományok emberképe) 19 o.
1982 Gedeon Péter: Árugazdaság és politika - Filozófiai és gazdaságtani adalékok a modern árugazdaság elméletéhez... 150 o.
1982 Hankiss Elemér: Diagnózisok (1.) 303 o.
1983 Herbert Simon: Az ésszerűség szerepe az emberi életben 99 o.
1983 Lukács József: Eszmék és választások - Társadalomelméleti és valláselméleti tanulmányok 321 o.
1983 Rehák László: Világnézet, ideológia, tudományos megismerés - Beszélgetések világnézetünk alapjairól 265 o.
1983 Elias Canetti: A túlélő (Esszék) 106 o.
1983 Arthur E. Imhof: Elveszített világok - Hogyan gyűrték le eleink a mindennapokat - és miért boldogulunk mi ezzel oly nehezen... 265 o.
1984 Zeley László: A pillanat fogságában - Korok, társadalmak és az ember 187 o.
1984 Páskándi Géza: A szabadság színeváltozásai 235 o.
1984 Angelusz Erzsébet: Filozófia-antropológia-nevelés 103 o.
1984 Fábián Ernő: A példaadás erkölcse (Tanulmányok) 263 o.
1984 Michel Foucault: A szexualitás története I-III. 680 o.
1984 Lányi Gusztáv: A társadalmi önazonosságról: mítosz vagy realitás? 21 o.
1984 Agárdi-Kárpáti-Kiss-Kovácsné-Lick: Dialektikus és történelmi materializmus alapjai I-II. (MSZMP tankönyv) 490 o.
1985 Horváth Jenő (szerk.): A 80-as évek kapitalizmusa (Tanulmánygyűjtemény) 406 o.
1985 Valcsicsák Imre: A társadalmi érdek értelmezhetőségének problémája 100 o.
1985 Korányi Judit (szerk.): Társadalomtudományok (Kutatási összefoglalók) 405 o.
1985 Hargitai György (szerk.): A szocialista kultúra és ideológia kérdései 1984-1985 343 o.
1986 Makó István: Az érdekek természete 361 o.
1986 Szerdahelyi István: Kortársaink mondják 149 o.
1986 Solt Katalin: A "második reformnemzedék" a társadalmi fejlődés mozgatórugóiról 63 o.
1986 Jean Baudrillard: Amerika 161 o.
1986 Hankiss Elemér: Diagnózisok 2. 465 o.
1987 J. Osztrovityanov: Honnan jöttünk, hol vagyunk, hova megyünk? 122 o.
1987 Ancsel-Balogh-Daróczy-Erős: Ideológiáról - Saját használatra - Segédkönyv a tizenévesek segítőinek, a világlátás megalapozásához 314 o.
1987 Alain Finkielkraut: A gondolkodás veresége 173 o.
1987 Jánosi Ferenc: Szabadság versus alávetettség - Átmenet a kapitalizmusból a kommunista társadalomba - Kritikai elemzés 111 o.
1987 Pierre Manent: A liberális gondolat története (Tíz előadás) 145 o.
1987 Szerdahelyi-Vörös-Hargitai (szerk.): A marxizmus hazai helyzetéről (Tanulmányok) 518 o.
1987 Szabó András György: A marxizmus kialakulása 295 o.
1987 Thoma László: A szabadidő marxi elmélete 180 o.
1987 Horváth-Mihály: A termelés néhány gazdaságelméleti és filozófiai kérdéséről 119 o.
1987 Balogh István: Árutermelés, szocializmus, történetiség (Tanulmányok) 472 o.
1988 Tőkei Ferenc: A társadalmi formák marxi elméletéhez 525 o.
1988 Szilágyi Ákos: Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl - A negatív utópiák társadalomképe 193 o.
1988 John Kekes: A liberalizmus ellen 414 o.
1988 Manfred Frank: A megértés határai - Egy "rekonstruált" diskurzus Habermas és Lyotard között 113 o.
1988 F. A. Hayek: A végzetes önhittség - A szocializmus tévedései 183 o.
1988 Moammer Kadhafi: A Zöld Könyv - A demokrácia problémájának megoldása... 166 o.
1989 Harangozó József: Dimenziótlan világ 176 o.
1989 Gáll-Sztranyiczki (szerk.): Minőség és hatékonyság 160 o.
1989 Vajda Mihály: Orosz szocializmus Közép-Európában 194 o.
1989 Hülvely István: A marxizmus és a II. Internacionálé 154 o.
1989 Szepes Mária: A mindennapi élet mágiája 125 o.
1989 Zygmunt Bauman: A modernitás és a holokauszt 292 o.
1989 Szepes Mária: A szó mágiája (Szómágia) - Az ezotériához vezető út fogalmai 186 o.
1989 Francis Fukuyama: A történelem vége és az utolsó ember 600 o.
1990 Balogh István: A forradalmi ész kritikája 187 o.
1990 Solt Katalin: A "második reformnemzedék" közgazdasági nézetei (1890-1918) 124 o.
1990 Jürgen Habermas: Egy befejezetlen projektum - a modern kor 28 o.
1990 Szepes Mária: A szerelem mágiája 157 o.
1990 Michel Serres: A természeti szerződés 167 o.
1990 Dancsházy Sándor: Antikommunista kiáltvány 157 o.
1990 Szelényi Iván: Új osztály, állam, politika 586 o.
1991 Törőcsik Miklós (szerk.): A filozófia és a filozófiaoktatás új kérdései 37 o.
1991 Alain de Libera: A középkorban gondolkodni 336 o.
1991 Molnár Tamás: Amerikanológia 176 o.
1991 Bozóki-Sükösd-Gyurgyák (szerk.): Anarchizmus 533 o.
1991 Vilém Flusser: Az ágy (Esszék) 95 o.
1991 Jacques Derrida: Az idő adománya - A hamis pénz 251 o.
1991 Fehér-Heller-Márkus: Diktatúra a szükségletek felett 434 o.
1992 Molnár Tamás: A hatalom két arca: politikum és szentség 319 o.
1992 Molnár Tamás: A racionális ember és a mechanizáció kísértése 20 o.
1992 Székely János: A valódi világ 289 o.
1992 Vatai László: Dosztojevszkij - A szubjektív életérzés filozófiája 230 o.
1993 Karl R. Popper: Megismerés, történelem, politika - Válogatott írások és beszédek 267 o.
1993 Karl R. Popper: Test és elme - Az interakció védelmében 171 o.
1993 M. R. Cobos: Levelek barátaimnak - A személyes és társadalmi válságról a mai világban 175 o.
1993 Molnár Tamás: A liberális hegemónia 112 o.
1993 Földi Pál: A társadalomfilozófia története 247 o.
1993 Frank R. Ankersmit: A történelmi tapasztalat 118 o.
1994 Tallár Ferenc: Korlátozott szkepszis - A kommunikatív racionalitás elméletéhez 237 o.
1994 Lendvai L. Ferenc (szerk.): Társadalomtudomány és filozófia (Tanulmányok) 273 o.
1994 Pierre Bourdieu: A gyakorlati észjárás - A társadalmi cselekvés elméletéről 205 o.
1994 Bozóki-Sükösd: Az anarchizmus elmélete és magyarországi története 250 o.
1994 Tamás Gáspár Miklós: Az antikommunizmus jövője 12 o.
1994 Ernest Gellner: A szabadság feltételei - A civil társadalom és vetélytársai 163 o.
1995 Rőczey János: A Nyugat neuralgikus pontja - 1956 és a jövő Európája, a magyar modell 157 o.
1995 Maitreyi D. Piontek: A nő és a Tao - Energiamunka, öngyógyítás, szexualitás 271 o.
1996 Horváth Gyula: A populizmus kialakulása Mexikóban 141 o.
1996 Határ Győző: Álomjáró emberiség 304 o.
1996 Némedi Dénes: Durkheim - Tudás és társadalom 358 o.
1997 Hankiss Elemér: Az emberi kaland - Egy civilizáció elmélet-vázlata 264 o.
1997 ifj. Farsang Árpád (szerk.): Az (magyar) értelmiség hivatása (Hetven magyar értelmiségi írásai) 530 o.
1997 Keresztury-Kőrösi: Kitolási szakasz - Fiatal filozófusok antológiája 250 o.
1997 Heller Ágnes: Az idegen 256 o.
1997 ifj. Farsang Árpád (szerk.): Az (magyar) értelmiség hivatása - Tanulmányok, vallomások, elemzések, levelek (Hetven magyar értelmiségi írásai) 530 o.
1997 : Az utolsó előtti pillanat (A közönyös paroxista) - Beszélgetések Philippe Petit-vel 148 o.
1997 Karácsony András: Bevezetés a társadalomelméletbe 228 o.
1997 Christa Meves: Szembeszállni a korszellemmel 113 o.
1998 Leszek Kolakowski: Kis előadások nagy kérdésekről 125 o.
1998 Eff Lajos: Sárfészek 252 o.
1998 Almási Miklós: Üveggolyók - Az ezredvég globális játszmái o.
1998 Pethő Bertalan: A filozófia híg mosléka - Marxizmus és árfolyásai a posztmodernbe/posztkommunizmusba 332 o.
1998 John Kekes: A konzervatizmus ésszerűsége 378 o.
1998 Török-Fóti (szerk.): Antropológia az ember halála után 158 o.
1998 Kibédi-Kónya-Piri-Leiszter (szerk.): Az új század küszöbén (Tanulmánygyűjtemény) 180 o.
1999 Illés László: Üzenet Thermopüléből - Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok a modernitásról, a szociális gondolatról és a globalizációról 278 o.
1999 Francis Fukuyama: A nagy Szétbomlás - Az emberi természet és a társadalmi rend újjászervezése 493 o.
1999 Dalos-Kiss (szerk.): Bunkóság - A reprimitivizáció változatai a társadalomban (Tanulmánygyűjtemény) 96 o.
1999 Stuart Sim: Derrida és a történelem vége 62 o.
2000 Chikán Pál: Félelem helyett öröm - Tudományos, társadalmi ajánlás az emberiség megmentésére átszervezéssel 58 o.
2000 Esze Tamás: A nulla éves "nyugdíjkorhatár" 149 o.
2000 Leszek Kolakowski: Újabb kis előadások nagy kérdésekről 121 o.
2000 Boros János: A demokrácia filozófiája 328 o.
2000 Síklaky István: A fennmaradás társadalmi programja - A pénzuralmi rendszer alternatívája 272 o.
2000 Mészáros András: A filozófia Magyarországon 220 o.
2000 Alain de Botton: A filozófia vigasza 312 o.
2000 Tordai Zádor: A nap árnyékában 352 o.
2000 Tzvetan Todorov: A rossz emlékezete, a jó kísértése - Mérlegen a XX. század 335 o.
2000 Antalóczy Zoltán: A XX. század végjátéka 578 o.
2000 Megyesy Jenő: Alkonyat - Sorsunk - civilizációnk felbomlása 238 o.
2000 Kapitány-Kapitány-Puskás (szerk.): Állandóság a változásban (Tőkei Ferenc 70. születésnapjára) 467 o.
2000 Csizmadia-Dimák (szerk.): Aron - Politikai szabadság és a körültekintés erkölcsisége 266 o.
2000 Christa Meves: Manipulált mértéktelenség 116 o.
2000 Vankó Zsuzsa: Ezredforduló vagy korszakforduló? - Sötétedik vagy világosodik? 82 o.
2001 Ruediger Dahlke: Mitől beteg a világ? - A modern mítoszok jövőnket veszélyeztetik 374 o.
2001 Miroslav Marcelli: A Barthes-példa 344 o.
2001 Dalos-Kiss (szerk.): A történelem visszavág (Tanulmánygyűjtemény) 88 o.
2001 Roger Scruton: Anglia, egy eltűnő ideál 203 o.
2001 Határ Győző: Antibarbarorum libri 1-2. 1402 o.
2001 Odo Marquard: Az egyetemes történelem és más mesék 437 o.
2001 Rókusfalvy Pál: Az ember, fejlődése és fejlesztése - Enciklopédia dióhéjban 248 o.
2001 Berki-Seres: Dr. Szemelvény Gyűjtemény - Avagy Így irtunk mi 190 o.
2001 Anheier-Glasius-Kaldor (szerk.): Globális civil társadalom I-II. 1040 o.
2002 Leszek Kolakowski: Legújabb kis előadásaim nagy kérdésekről 124 o.
2002 Fábián László: A fájdalom embere 63 o.
2002 Almási Miklós: Korszellemvadászat 251 o.
2002 Fehér-Heller: Marx és a modernitás 317 o.
2002 Gátay-Günther Ferenc: A becsület lázadása 456 o.
2002 Fábián László: A gond embere 63 o.
2002 : A köztársaság mint francia kérdés 140 o.
2002 Roger Scruton: A Nyugat és a többi - A globalizáció és a terrorveszély 155 o.
2003 Náray-Szabó Gábor: Fenntartható a fejlődés? 195 o.
2002 John Lukacs (Lukács János): Egy nagy korszak végén 213 o.
2003 Fernando Savater: A választás bátorsága 175 o.
2003 Angelo Scola: Férfi+nő - A szerelem "súlyos esete" 134 o.
2003 Sebeők János: Toronyiránt, lánccal (Összegyűjtött írások) 367 o.
2003 Norbert Kluge: A gyermeklét antropológiája - Utak a gyermeki lét megértéséhez pedagógiai megközelítésben 159 o.
2003 Dada Maheshvarananda: A kapitalizmus után - Egy új világ - A ProUT jövőképe 258 o.
2003 Rókusfalvy Pál: A nemzet értékrendje - Adalék egy nemzetstratégia kidolgozásához 239 o.
2004 Roger Scruton: A nemzetek szükségességéről 66 o.
2004 Dénes-Fenyves (szerk.): A szabadság értelme - az értelem szabadsága (Filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok) 431 o.
2004 Rózsa György: Ante-equilibrium - Vitairat a fejlődő országok esélyegyenlőségéről 92 o.
2004 Weiss János: Az elismerés elmélete 293 o.
2004 Tallár Ferenc (szerk.): Az individuum és az európai tradíció (Tanulmánygyűjtemény) 219 o.
2004 Tordai Zádor: Balkáni történetek 263 o.
2004 Laczkó-Tonk-Demeter (szerk.): Egyén, állam, közösség 272 o.
2005 Szerdahelyi István: A sosem létezett szocializmus - Fogalmi elemzés 226 o.
2005 Bitó László: Boldogabb élet - jó halál (Eutelia - eutanázia) 269 o.
2005 Verebics Antal: A harmadik út megvalósítása - Modern társadalmi utópia 124 o.
2005 Weiss János: A kor - Gondolatokban megragadva (Társadalomelméleti tanulmányok) 335 o.
2006 Bangó Jenő: A homo szemantikája (In: Útkeresés a posztmodernben) 16 o.
2006 Kiss-Hudra: A globális falutól a tudás társadalmáig 144 o.
2006 Antalóczy Zoltán: A civilizációk zűrzavara 386 o.
2006 Soros György: A gyarlóság kora - A terror elleni háború következményei 336 o.
2006 Varsányi József: Almák a paradicsomkertből 61 o.
2006 Aniszi Kálmán: Mélységiszony (esszék, beszélgetések) 317 o.
2006 Antalffy Tibor: Van-e jövőnk? - Extinctio ante portas 170 o.
2007 Tormássy-Székely (szerk.): A liberalizmus folytonossága (Konferenciakötet) 91 o.
2007 Garaczi Imre (szerk.): Mi a Nyugat? - Atlantizmus és integráció 267 o.
2007 Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás - Kísérteteim 383 o.
2007 Domokos Áron: A populáris ezotéria és az olvasás piaca (Doktori disszertáció) 187 o.
2007 Határ Győző: 2984 299 o.
2007 Lányi András: A globalizáció folyamata 61 o.
2007 John Kekes: Az egalitarizmus illúziói 247 o.
2007 Kalmár György: "A női test igazsága" 271 o.
2007 Lucian Boia: A Nyugat hanyatlása 113 o.
2007 Molnár Gusztáv: Alternatívák könyve I-II. 1007 o.
2007 Viola Zoltán: Léttudomány 156 o.
2007 Rosi Braidotti: Egy nomád térképei 136 o.
2008 Mészáros István: A tőkén túl I. - Közelítések az átmenet elméletéhez - Az ellenőrizhetetlenség árnya 402 o.
2008 László Ervin: Világváltás - A változás harmonikus kora 271 o.
2008 Fábián László: Az öröm embere 63 o.
2008 Ladányi Attila: A holokauszt-mítosz mint a liberálnáci diktatúra alapja (Kritika) 291 o.
2008 Balogh István: A társadalomrendszer mint kommunikáció - Niklas Luhmann az erkölcsi és az ökológiai válságról 76 o.
2008 Demeter M. Attila (szerk.): Kisebbség és liberalizmus 328 o.
2009 Mészáros István: A tőkén túl II. - Közelítések az átmenet elméletéhez - A szocialista kritika történelmi öröksége 326 o.
2009 Almási Miklós: Hová tűnt az a rengeteg pénz? - Válságkönyv 207 o.
2009 Boros János: A demokrácia antropológiája (Tanulmányok) 267 o.
2009 Dardot-Laval: A globálrezon - A neoliberalizmus múltja és jelene 487 o.
2009 Losonczi Ágnes: Az ember ideje - Esszék az időről (Kritika) 412 o.
2009 David Van Reybrouck: A populizmus védelmében 86 o.
2009 Cosovan Attila: Disco 151 o.
2009 Antal-Raduly: Bevezető az intellektum jogi státusához 29 o.
2010 Illés László: A küzdelem értelme - Tanulmányok, cikkek, kritikák 290 o.
2010 Mészáros István: A tőkén túl III. - Közelítések az átmenet elméletéhez - A tőkerendszer strukturális válsága 476 o.
2010 Mészáros István: A tőkén túl IV. - Közelítések az átmenet elméletéhez - A tárgyalt témákhoz kapcsolódó tanulmányok 173 o.
2010 Ezvankarcsi (Szűcs Károly): Hogyan változtathatom meg a világot? 150 o.
2010 Pók Attila: A haladás hitele - Progresszió, bűnbakok, összeesküvők 367 o.
2010 Byung-Chul Han: A kiégés társadalma 111 o.
2010 Roger Scruton: A pesszimizmus haszna és a hamis remény veszélye 204 o.
2010 Tony Judt: Balsors ül e tájon - Tanulmány jelenlegi bajainkról 277 o.
2010 Zsolnai László (szerk.): Boldogság és gazdaság - A buddhista közgazdaságtan eszméi (Tanulmánygyűjtemény) 229 o.
2010 Segesváry Viktor: Civilizációk dialógusa - Bevezetés a civilizációk tanulmányozásába 184 o.
2011 Ács József: A megértés luxusa (Esszék) 231 o.
2011 Kopátsy Sándor: Az emberi faj története 117 o.
2011 Zombory Máté: Az emlékezés térképei - Magyarország és a nemzeti azonosság 1989 után 307 o.
2011 Boros János: Demokrácia és szabadság - Filozófiai írások a demokrácia megerősítéséhez 211 o.
2012 Gooding-Lennox: Küzdelem az élet értelméért I-III. - Világnézetünk alakítása 1100 o.
2012 Hanmiss Elemér: A Nincsből a Van felé - Gondolatok az élet értelméről (Esszégyűjtemény) 311 o.
2012 Némedi Mária Margareta: A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata 32 o.
2012 Demeter-Hell (szerk.): A társadalom aspektusai (Társadalomelméleti tanulmányok) 346 o.
2012 Hoppál K. Bulcsú: Az igazság dialógusa - Közéleti írások 182 o.
2012 Csermely Péter: Bloghálózatos életfilozófiám 192 o.
2013 Morvay Frigyes: A szemlélet (Válogatott esszék) 370 o.
2013 Szlankó Bálint: Miért jó a demokrácia? 206 o.
2013 Tácsi István: A magyarok istene, az Ősi-Napisten újra fénylik I-II. 935 o.
2013 Sári László: A nő máshol van - Kelet, ha ragyog 263 o.
2013 Morvay Frigyes: A szemlélet (Válogatott esszék) 370 o.
2014 Faragó-Szabó-Gyöngyösi-Takó-Tóth (szerk.): Világunk határai (Tanulmánykötet) 376 o.
2014 Hankiss Elemér: A befejezetlen ember - Gondolatok a világról, az emberről, a szabadságról 343 o.
2014 Kiss Károly: A Mindenható Internet (vagy: Digitális maoisták) 8 o.
2014 Molnár Gusztáv: Alternatívák könyve III. 408 o.
2014 Soós Eszter Petronella: Egyéni és közérdek a kortárs Franciaországban (In: Műhelytitkok) 14 o.
2014 Helfenbein Katalin: Körök és ének - a csoport és az egyén kapcsolata a japán társadalomban (In: Műhelytitkok) 15 o.
2015 Dénes-Farkas: A humán társadalom elmélete - Multistrukturális modell alapján 370 o.
2015 Daniel Friberg: A jobboldal visszatér - A valódi ellenzék kézikönyve 109 o.
2015 Charles Handy: A második görbe - Gondolatok a társadalom megújításáról 222 o.
2015 Nico Stehr: A szabadság a tudás leánya 430 o.
2015 Jörg Baberowski: Az erőszak terei 302 o.
2015 Hankiss Elemér: Az ezerarcú én - Emberlét a fogyasztói civilizációban 664 o.
2017 Aniszi Kálmán: Kényszerű társbérlet - Politikum és etikum (esszék) 200 o.
2017 Losonczi Ágnes: Losonczi Ágnes műhelyéből (Tanulmányok 1960-2017) 412 o.
2018 Kövér Tibor Ferenc: Katedrálisok - Közpolitika, pénzvilág és a közerkölcs - amikor eltávoznak az istenek 257 o.
2018 Csányi Vilmos: A globális elme (Elmélkedések a világról) 229 o.
2018 Molnár Gusztáv: Alternatívák könyve IV. 376 o.
2019 Czétány György: A nagy narratívák összecsapása - Három szintézis harca egy konzisztens valóságért 124 o.
2019 Mike Pearl: A nap, amikor megtörténik 398 o.
2019 Ben Shapiro: A történelem jobb oldala 287 o.
2019 Molnár Gusztáv: Alternatívák könyve V. 390 o.
2019 Kis János: Alkotmányos demokrácia - Régebbi és újabb közelítések 571 o.
2020 Gad Saad: A parazita elme - Hogyan pusztítják a fertőző eszmék a józan észt? 287 o.
2020 Molnár Gusztáv: Alternatívák könyve VI. 336 o.
2020 Tamás Gáspár Miklós: Antitézis (Válogatott tanulmányok 2001-2020) 456 o.
2020 Bánlaky Pál: Ember a mindennapokban – egy századvégi (ezredvégi) leltár tételei (In: Még mindig oldalnézetből) 10 o.
2020 Bánlaky Pál: Quo vadis sapiens? (Hová mégy emberiség?) (In: Még mindig oldalnézetből) 37 o.
2022 Bogár László: A káosz elmélete és gyakorlata 270 o.
2022 Puzsér-Farkas: Apu azért iszik, mert te sírsz! - A jövő az, ami lenni szokott 490 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
TÖRTÉNETFILOZÓFIA
Mi az a "történelem"? Milyen hatások és törvények határozzák meg menetét?
1791 J. G. Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról - és más írások 684 o.
1820 G. W. F. Hegel: Ember és történelem 63 o.
1857 Danielik János: A történet szelleme - Történet-bölcselmi értekezés 145 o.
1859 Kerkapoly Károly: Világtörténet észtanilag előadva 276 o.
1873 Leroy Lajos: A történelem katholikus bölcsészete I-II. 745 o.
1874 Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról 107 o.
1884 E. A. Freeman: A történelem tanulmányozásának módszerei 350 o.
1885 Hunfalvy Pál: Hogyan csinálódik némely história? - Pillantások a rumun történetírásra 100 o.
1885 Lánczy Gyula: A történelmi módszerről 36 o.
1904 Giesswein Sándor: Történelembölcselet és szociológia 60 o.
1906 Farkas Pál (Wolfner Pál): A történelmi fejlődés rövid vázlata 62 o.
1908 Dékány István: A történelmi materializmus mint történelembölcsészeti kérdés 12 o.
1910 Varga Jenő: A történelembölcseletről (In: Dolgozatok a modern filozófia köréből) 31 o.
1913 Kornis Gyula: Dilthey történelemelmélete 48 o.
1914 Kornis Gyula: Történelem és psychológia 118 o.
1920 Réz Gyula: A történelem fény- és árnyékvisszaverődése: az emberiség fejlődése 66 o.
1920 Otto Braun: Bevezetés a történetfilozófiába 136 o.
1922 Oswald Spengler: A nyugat alkonya I-II. 1477 o.
1923 Aszlányi Dezső: Megszólal a Történelem 96 o.
1923 N. A. Bergyajev: A történelem értelme 141 o.
1924 Szekfű Gyula: Történetpolitikai tanulmányok 137 o.
1929 Joó Tibor: Történetfilozófiai alapok Böhm Károly rendszerében 64 o.
1931 Joó Tibor: A történetfilozófia feladata és Ernst Troeltsch elmélete 107 o.
1932 Schütz Antal: Isten a történelemben 320 o.
1933 Benedetto Croce: Történelem és szabadság 133 o.
1935 Joó Tibor: Bevezetés a szellemtörténetbe 184 o.
1936 Dékány István: A történelmi kultúra útja 127 o.
1938 Péchy Henrik: A történelmi hullámelmélet és a történelmi jövő kiszámítása 88 o.
1940 Joó Tibor: A magyar nemzeteszme 218 o.
1940 Joó Tibor: Magyar nacionalizmus 347 o.
1943 R. G. Collingwood: A történelem eszméje 406 o.
1949 F. V. Konsztantyinov: Az egyéniség és a tömegek szerepe a történelemben 125 o.
1949 F. V. Konsztantyinov (szerk.): Történelmi materializmus 905 o.
1949 Mircea Eliade: Az örök visszatérés mítosza - avagy a mindenség és a történelem 236 o.
1951 P. N. Fedoszejev: A társadalom anyagi életfeltételei - Dialektikus és történelmi materializmus tanfolyam 115 o.
1953 G. F. Alekszandrov (szerk.): A dialektikus materializmus 512 o.
1956 Kiss Artúr: A néptömegek és a személyiségek történelmi szerepéről 127 o.
1957 R. O. Gropp: A dialektikus materializmus 106 o.
1958 Rudolf Bultmann: Történelem és eszkatológia 185 o.
1959 Ágoston László: Történelmi materializmus I-II. (BME tankönyv) 317 o.
1961 Sándor Pál: A marxista filozófiatörténetírás néhány módszertani kérdése (In: MTA II. osztály közleményei, In: A filozófia is közügy!) 25 o.
1966 Hayden White: A történelem terhe 43 o.
1967 Bodnárné-Kárpáti-Kósa-Mész: Történelmi materializmus (Esti egyetem tankönyv) 382 o.
1968 Léderer Emma: A történelem tudományossága - Egyes történelmi irányzatok bírálata 99 o.
1968 G. G. Iggers: A német historizmus - A német történetfelfogás Herdertől napjainkig 593 o.
1968 John Lukács (Lukács János): A történelmi tudat - avagy a múlt emlékezete 507 o.
1973 Földesi Tamás (szerk.): A dialektikus materializmus (ELTE tankönyv) 260 o.
1974 Ágh Attila: A történelem kérdőjelei (Tanulmányok) 468 o.
1975 Elekes Lajos: A történelem felfogása korunk polgári tudományában 341 o.
1976 Gondi-Erdeiné-Rádi-Sólyom: A dialektikus materializmus alapjai 197 o.
1977 Sziklai László: Történelmi lecke - haladóknak (Cikkek és tanulmányok) 443 o.
1977 V. N. Nyikiforov: A kelet és a világtörténelem 459 o.
1978 Ancsel Éva: Történelem és alternatívák 209 o.
1978 Hayden White: A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás 35 o.
1979 Lukács József: Történelem, filozófia, vallásosság 469 o.
1979 Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő - A történeti idők szemantikája 430 o.
1980 Hayden White: A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében 40 o.
1981 Poór József: Történelmi materializmus (Egységes jegyzet) (Első 29 oldal) 214 o.
1982 Emmanuel Le Roy Ladurie: A tudomány historizálása, a történelem tudományossá tétele (in: A modern tudományok emberképe) 21 o.
1982 Heller Ágnes: A történelem elmélete 343 o.
1982 Hayden White: A történelmi értelmezés politikája; szaktudománnyá válás és a fenséges kiszorítása 46 o.
1984 Hayden White: Az elbeszélés kérdése a mai történelemelméletben 62 o.
1986 Lendvai L. Ferenc: Protestantizmus, forradalom, magyarság (Történetfilozófiai tanulmány) 317 o.
1987 Balogh István: Szubjektum nélküli történelem? - Európai alternatívák 149 o.
1992 Hayden White: A történelmi cselekményesítés és az igazság problémája 28 o.
1995 B. Virághalmy Lea: Gondolat az Időben, avagy a tradiciókutatás módszertana 37 o.
2002 Bárczi Zoltán: Új korszak hajnalán - Gondolatok a történelem törvényszerűségeiről 239 o.
2003 Francois Hartog: A történetiség rendjei - Prezentizmus és időtapasztalat 208 o.
2004 Takács-Benda-Sonkoly-Szekeres (szerk.): A történelem anyaga - Francia történelemfilozófia a XX. században (Tanulmánygyűjtemény) 231 o.
2006 Tuba Iván: A történelem teológiai értelme 188 o.
2007 György Péter: A hely szelleme 323 o.
2009 Tatár György: "Egy gyűrű mind fölött" 184 o.
2010 Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt - A tapasztalat mint emlékezet és történelem 376 o.
2011 Dénes Iván Zoltán: Az "illúzió" realitása - Kollektív identitásprogramok 311 o.
2014 Smrcz Ádám: Az egyetemes történelem szükségessége - a prisca theologia Marsilio Ficino és Ralph Cudworth filozófiájában (In: Világunk határai) 14 o.
2014 Tánczos Péter: A történeti tipológia lehetősége a koraromantikában (In: Világunk határai) 18 o.
2016 Fónagy Zoltán (szerk.): "Atyám megkívánta a pontosságot" - Ember és idő viszonya a történelemben 242 o.
2020 Gyáni Gábor: A történeti tudás 460 o.
2022 Farkas-Kovács (szerk.): Eszmetörténeti lehetőségek (Tanulmányok) 188 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
JOGFILOZÓFIA
Mi a "jog", a "törvény" és az "igazságosság"? Milyen legyen a jog és a törvénykezés?
e45 Marcus Tullius Cicero: A törvények 128 o.
1272 Aquinói Szent Tamás: A Summa Theologiae kérdései a jogról 269 o.
1748 Montesquieu: A törvények szelleméről 1049 o.
1750 Montesquieu: A törvények szelleméről védelme 56 o.
1750 Montesquieu: Gondolataim 219 o.
1764 Cesare Beccaria: A bűnökről és a büntetésekről (Bűntett és büntetés) 170 o.
1788 Hamilton-Madison-Jay: A föderalista - értekezések az amerikai alkotmányról 671 o.
1810 Bessenyei György: A törvénynek útja 38 o.
1820 G. W. F. Hegel: A jogfilozófia alapvonalai - vagy a természetjog és államtudomány vázlata 381 o.
1841 Balla Károly: Vélemény a büntetésmód javítása iránt 200 o.
1841 Szemere Bertalan: A büntetésről s különösebben a halálbüntetésről 196 o.
1842 Kéméndi Szalay László: A' büntető eljárásról különös tekintettel az esküttszékekre 80 o.
1848 Erdei Fülöp: Az örökváltság 34 o.
1850 Csatskó Imre: A büntetőjog elemei 72 o.
1852 Pauler Tivadar: Bevezetés az észjogba 142 o.
1864 Hoffmann Pál: A jog lénye - Bevezetés a jogtanulmányba 57 o.
1867 Szinovácz György: Az uzsora törvényekről (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből I.) 17 o.
1869 Pulszky Ágost: A római jog s az újabbkori jogfejlődés (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből I.) 27 o.
1871 Váradi Mihály: A halálbüntetés kérdése tekintettel az általános jogfejlődésre és a hazai viszonyainkra 91 o.
1873 Stern Miksa: A halálbüntetésről 30 o.
1874 Fái Lajos: Halál a halálbüntetésre 33 o.
1875 Wenzel Gusztáv: Az összehasonlító jogtudomány és a magyar magánjog (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből IV.) 39 o.
1875 Wenzel Gusztáv: Az országos jog és a particularis jogok közti viszony hazai jogrendszerünkben (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből IV.) 100 o.
1875 Rádai Lajos: A tulajdon bölcselete 98 o.
1876 Tóth Lőrincz: A szóbeliség, közvetlenség s nyilvánosság rendszere a polgári törvénykezésben, magyar szempontból (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből IV.) 69 o.
1877 Zlinszky Imre: A telekkönyvi intézmény befolyása a tulajdonjog szerzésére és érvényesítésére (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből IV.) 72 o.
1877 Wenzel Gusztáv: Magyarország városai és városjogai a múltban és jelenben (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből IV.) 59 o.
1877 Wenzel Gusztáv: A XV. századi tárnoki jog (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből V.) 52 o.
1880 Bakos Gábor: A magyar jogi műnyelv kérdéséhez (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből VI.) 40 o.
1881 Hajnik Imre: A perdöntő eskü és az előzetes tanúbizonyítás a középkori magyar perjogban (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből VI.) 62 o.
1881 Medveczky Frigyes: A nemzetközi jog elmélete Kant philosophiája szerint (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből VII.) 36 o.
1883 Wenzel Gusztáv: A vasúti ügy s a posta- s távírdai ügy közti összeköttetés Magyarországban, a közlekedési s névszerint a vasúti jog szempontjából (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből VII.) 36 o.
1885 Apáthy István: A szerzői jogról szóló törvény méltatása jogi és gazdasági szempontból (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből VIII.) 32 o.
1885 Hajnik Imre: Okirati bizonyítás a középkori magyar perjogban (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből VIII.) 40 o.
1885 Pulszky Ágost: A jog és az állambölcsészet alaptanai 349 o.
1887 Concha Győző: Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből IX.) 32 o.
1888 Pulszky Ágost: A jog- és állam-bölcsészet feladatai (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből IX.) 27 o.
1890 Hoffmann Pál: A specificatio - Magánjogi értekezés (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből X.) 44 o.
1892 Hoffmann Pál: A birtoki jogtan kétségei (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XI.) 14 o.
1893 Porcsalmy Soma (Veritas): Polgári házasság mint a modern jogállam létalapja 27 o.
1893 Szászy-Schwarz Gusztáv: Magánjogunk felépítése 23 o.
1894 Nagy Ferencz: Magyar tengerjog (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XI.) 50 o.
1894 Fayer László: Az otthon védelme a magyar büntető jogban (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XI.) 32 o.
1894 Esterházy Sándor: Enyhébb irányzat a büntetőjogban 36 o.
1894 Szászy-Schwarz Gusztáv: A házassági jogról szóló javaslat bírálata ellenjavaslattal 99 o.
1897 Esterházy Sándor: A bölcseleti jogtudomány kézikönyve 1., 2. 628 o.
1897 Pikler Gyula: A jog keletkezéséről és fejlődéséről 277 o.
1898 Kovács Lipót: A szociálizmus hatása a magánjogra 173 o.
1898 Szászy-Schwarz Gusztáv: Az ági öröklés kérdése 167 o.
1899 Gratz Gusztáv: Nemzetközi jog 73 o.
1900 Szászy-Schwarz Gusztáv: Institutiók és pandekták - Előkészítő a római jogi szigorlatra 633 o.
1901 Buday Dezső (Hungaricus): A házasságjog bölcselete 158 o.
1901 Szászy-Schwarz Gusztáv: Újabb magánjogi fejtegetések 341 o.
1903 Frey János: A természetjog vagy észjog léte 135 o.
1903 Balogh Artúr (Balogh Arthur): Magyar közjog 68 o.
1903 Reiner János: Az egyházi házasságkötési jog történelmi alapjai (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XII.) 86 o.
1903 Edvi Illés Károly: Parlamenti szólásszabadság 20 o.
1903 Rosenthal Mór: A meny jogi helyzete 9 o.
1904 Kunz Jenő: Az igazságos jog (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XIII.) 44 o.
1904 Illés József: A törvényes öröklés rendje az Árpádok korában (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XIII.) 111 o.
1904 Kozma Gyula: A nőkérdésről 16 o.
1905 Angyal Pál: A tömeg bűntettei (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XIII.) 69 o.
1905 Ferenczi Imre: A politikai tömegsztrájk 31 o.
1905 Ferenczi Imre: A sztrájk fogalma és jogosultsága társadalmi szempontból 30 o.
1905 Szászy-Schwarz Gusztáv: Még egyszer: az obstrukció jogtana 24 o.
1906 Nagy Ferencz: A szövetkezetek alapelve (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XIII.) 25 o.
1906 Magyary Géza: Újabb irányok a nemzetközi perjogban (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XIII.) 40 o.
1906 Szászy-Schwarz Gusztáv: A jogi személy magyarázata 126 o.
1906 Somló Bódog: Jogbölcseleti előadásai I., II. 274 o.
1907 Szakolozai-Pap-Besnyő-Back-Újlaki-Kiss-Giesswein-Hevesi-Ferenczi-Szende-Brasch-Bozóky-Ágoston-Székely: A sztrájk jogalapja 186 o.
1907 Ágoston Péter: A sztrájk jogalapja 30 o.
1907 Besnyő Béla: Az asszony neve (In: A nő és a társadalom) 3 o.
1907 Concha Győző: A választójog reformja 42 o.
1907 Pataj Sándor: Igazolás (In: A nő és a társadalom) 2 o.
1907 Virágh Gyula: A férj, feleség és a gyermek jogviszonyai (Családjogi tanulmányok) 108 o.
1908 Baumgarten Nándor: A sztrájk jogi következményei 94 o.
1908 Gáthy Bálint: A nemzet jogosultságának bölcsészete 26 o.
1908 Kenedy Géza (Kenedi Géza): A magyar szerzői jog - az 1884:XVI. törvénycikk rendszeres magyarázata, valamint a vele egybefüggő törvények és rendeletek 261 o.
1908 Kunfi Zsigmond: Választójog és tömegsztrájk 41 o.
1908 Kunz Jenő: A jog 73 o.
1908 Selymes Károly: A magyar választójogi javaslat és a Balkán-államok választójog (In: Huszadik Század) 4 o.
1908 Selymes Károly: A titkos szavazásról (In: Huszadik Század) 20 o.
1908 Selymes Károly: Plurális szavazat 1., 2. (In: Huszadik Század) 28 o.
1909 Angyal Pál: A munka-patronage 7 o.
1909 Buza László: A parlamenti választói jog fogalma 7 o.
1909 Buza László: Viszontválasz a parlamenti választói jog jogi fogalmához fűzött reflexiókra 3 o.
1909 Finkey Ferencz: A jogtalanság mint a büntetendő cselekmény ismérve (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XIV.) 76 o.
1909 Kiss Géza: Interpretatio és szokásjog a római magánjogban (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XIV.) 23 o.
1909 Angyal Pál: Visszalépés a kísérlettől, eredményelháritás és jóvátétel (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XIV.) 79 o.
1909 Galló Paula: Anyaság és militarizmus (In: A nő és a társadalom) 4 o.
1909 Kiss Géza: Sociológia és jogalkalmazás 1., 2. (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 37 o.
1909 Antal Sándor: Szavazati jog és házislöjd 2 o.
1909 Glüklich Vilma: A nőszövetség és a választójog (In: A nő és a társadalom) 4 o.
1909 Szemenyei Kornél: Reflexiók a parlamenti választási jog jogi fogalmához (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 6 o.
1910 Angyal Pál: A szabadságvesztés-büntetés és a család 11 o.
1910 Dirner Gusztáv: A nő választójogáról 12 o.
1910 Kozma Andor: A nők választójogáról (In: A nő és a társadalom) 1 o.
1910 Pataj Sándor: Az egyenlőség ellen (In: A nő és a társadalom) 2 o.
1910 Pikler Gyula: A büntetőjog bölcselete 143 o.
1910 Rónai Zoltán: A helyes jog tudománya (In: Huszadik Század) 15 o.
1910 Szászy-Schwarz Gusztáv: Jogi napikérdések 33 o.
1910 Szászy-Schwarz Gusztáv: Jogi párbeszédek az obstrukcióról 51 o.
1910 Somló Bódog: A jog értékmérői (In: Huszadik Század) 14 o.
1910 Szemenyei Kornél: Franciaország és az általános választói jog (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 20 o.
1911 Szende Pál: Nemzeti jog és demokratikus fejlődés 61 o.
1911 Ajtay József: A választójogi reform 18 o.
1911 Galló Paula: Suffragettekről és egyebekről (In: A nő és a társadalom) 3 o.
1911 Ágostonné (Ágoston Péterné): Az amerikai nők szavazatjogáról 2 o.
1911 Kristóffy József: Választójogi beszédek 402 o.
1911 Magyarits Mihály: A klerikálizmus az általános, egyenlő, titkos választójogban 66 o.
1911 Szászy-Schwarz Gusztáv: Új irányok a magánjogban 617 o.
1911 Sigmond Andor: Adalékok a választói jog kiterjesztésének kérdéséhez (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 34 o.
1912 Buza László: A szabadság jogi fogalma 5 o.
1912 Farkas Lajos: A római obligatio fogalmilag véve a közép- és újkori jogi elméletben (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XIV.) 90 o.
1912 Galovits Zoltán: A szövetkezetek alapelve (In: Értekezések a társadalmi tudományok köréből XIV.) 15 o.
1912 Kiss Géza: "Társadalomtudományi" reformok a Jogtudomány és jogi oktatás terén (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 24 o.
1912 Bernát István: Az általános választójog eredményei 111 o.
1912 Márkus Dezső: A választójog - A nő választójoga 51 o.
1912 Kunfi Zsigmond: Az általános választójog 94 o.
1912 Rónai Zoltán: Szociális jog és választói reform (In: Szociálpolitikai Szemle) 16 o.
1912 Rónai Zoltán: Erőszak és jog a politikában (In: Huszadik Század) 17 o.
1912 Szászy-Schwarz Gusztáv: Parerga: vegyes jogi dolgozatok 528 o.
1912 Selymes Károly: Külföldi választójogi reformtörekvések (In: Kolligátum) 7 o.
1912 Szász Zsombor: Az első nemzetközi fajegészségügyi (eugenikai) congressus (In: Magyar Társadalomtudományi Szemle) 8 o.
1913 Rónai Zoltán: Az esküdtszék kérdése és a magyar esküdtbírósági reform (In: Huszadik Század) 24 o.
1913 Máday Andor: A magyar nő jogai a múltban és jelenben 212 o.
1913 Buza László: A kötelező szavazás 1., 2. 40 o.
1913 Glüklich Vilma: Gondolatok a nők választójogáról (In: A nő és a társadalom) 3 o.
1913 Pataj Sándor: A választójog és a nőkongresszus (In: A nő és a társadalom) 1 o.
1913 Schermann Egyed: