Szabó Zsigmond: Tudat, önreferencialitás és a test
2009 - 5 o.
 
 
"(1. o.) ...az öntudat mibenlétének két egymással homlokegyenest ellentétes megközelítését szeretném bemutatni..."
"(1. o.) Az első megközelítés Descartes, Fichte, Hegel nyomán az öneszmélés semmi másra nem visszavezethető, önmagából származó és csakis önmagára vonatkozó tényéből indul ki..."
"(1. o.) A második megközelítésmód a fenomenológiának Merleau-Ponty által kidolgozott változata... Gondolkodói útja az észlelés fenomenológiájától az önészlelő és önmagát afficiáló hús ontológiájáig vezetett."
"(1. o.) George Spencer-Brown... könyvének második fejezetében a következő felszólítást olvassuk: "Tegyünk egy megkülönböztetést!" Majd úgy folytatja, hogy legyen ez a megkülönböztetés az első megkülönböztetés... egyetlen, első megkülönböztetésből és két elemi átalakítási szabályból (axiómából) kiindulva, hogyan lehet tetszőleges bonyolultságú struktúrát felépíteni... A konstrukció mindössze két fogalmat és ezen két fogalom körkörös egymásra utaltságát előfeltételezi: a megkülönböztetés és a megjelölés (indication) fogalmait... nem lehetséges semmit megjelölni anélkül, hogy ne tennénk egy megkülönböztetést, de semmiféle indítékunk nem lenne arra, hogy egy megkülönböztetést megtegyünk, ha már eleve nem észlelnénk egy megjelölt állapotot egy másik állapottól különbözőnek."
"(2. o.) Próbáljuk meg csupán azt megérteni, hogy mit jelent az első megkülönböztetést megtenni! Hogyan lesz a semmiből valami? ...Az első megkülönböztetést Spencer-Brown a jelöletlen űr (unmarked space), a tér kettéhasításaként írja le. A megkölönböztetés kettéosztja a teret. Kijelöl valamit, azáltal, hogy megkülönbözteti mindattól, ami nem a kijelölt dolog."
"(2. o.) Az... első megkülönböztetésben egyszerre és ugyanabban az aktusban történik meg a megkülönböztetés két oldalának elkülönítése és a megkülönböztetésnek a megkülönböztetés hiányától történő megkülönböztetésre. Az első megkülönböztetés tehát egyszerre vonatkozik két elkülönített állapotra és önmagára."
"(2. o.) ...úgy fogalmazhatunk, hogy az első megkülönböztetés az önvonatkozás és a tárgyvonatkozás... közötti megkülönböztetés. És ez a megkülönböztetés önreferens. Az első megkülönböztetés visszatáplálódik (reentry) saját indikációs terébe és kioltja önmagát. Ez a rövidre zárt Russel antinómia."
"(3. o.) Amikor a természetes, végességében elfogódott tudat észreveszi saját megkülönböztetéseinek antinómikus (dialektikus) természetét, akkor ráeszmél, hogy a vele szemben álló tárgy csakis a saját konstrukciójának eredménye. Nincs a függöny mögött semmi: a természettörvények a tudat megkülönböztető működésének eredményei."
"(4. o.) Az érzékelő test egyáltalán csak úgy érzékelhet bármit is, hogy közben önmaga számára érzékelhető is egyben. Csak önmagát tapintva, látva, hallva, ízlelve, szagolva tapint, lát, hall, ízlel, szagol. Affekció és önaffekció elválaszthatatlanul összetartoznak a testi érzékelésben..."
"(4. o.) ...Mindkét... megközelítésmód: a tudat vizsgálata és a testi észlelés leírása ugyanarra a végső, semmi egyébre vissza nem vezethető őstényre bukkant: a rögzített önazonosság nélküli önvonatkozás tényére. Ha most föltesszük újra Leibniz nevezetes kérdését: "miért van egyáltalán valami és nem sokkal inkább a semmi, amikor a semmi sokkal egyszerűbb és szimmetrikusabb, mint a valami", akkor rögtön észrevesszük, hogy ez a kérdés már az "első megkülönböztetés" önreferens tényét előfeltételezi. És ezért egyből fel is számolja önmagát."
 
 
Vissza az oldal elejére