Szekeres András Márk: Nágárdzsuna és a tudattal kapcsolatos elméletek problémái
2009 - 12 o.
 
 
 
1. A keleti gondolati rendszerek relevanciája a modern kutatások számára
 
"(1. o.) ...a keleti bölcseleti rendszerek tanulmányozása nagyon is releváns és hasznos tud lenni..."
 
2. Bevett nézetek elhagyásának nehézsége
 
"(2. o.) ...amikor lecseerél egy tudós vagy filozófus egy alapfeltevést, mert egyik következménye nem illeszthető be a rendszerébe, nagy a veszélye, hogy továbbra is használja más következményeit a lecserélt nézetnek..., és/vagy nem néz szembe az új alapfeltevés... mindegyik következményével."
"(2. o.) Ezen a ponton tud segítségünkre lenni a nem-európai gondolati rendszerek tanulmányozása. Bizonyos esetekben ugyanis más alapfeltevést használtak... és ezért várhatóan több következményét fedezték fel... évszázadokon át..."
 
3. Nágárdzsuna
 
"(3. o.) Nágárdzsuna alapvetően vitatkozó filozófus, tanainak lényege a többi iskola álláspontjának tarthatatlansága, sőt, minden filozófiai álláspont tarthatatlansága, azaz üressége."
"(3. o.) Ezalatt a központi jelentőségű fogalom alatt az állítások, nézetek tarthatatlanságát, a fogalmak paradoxonokkal terheltségét érti... Nincs szó ontológiai nihilizmusról, hiszen, mint ahogy arra többször rá is mutat, a nihilizmus is egy álláspont lenne. A középút elnevezés pontosan abból ered, hogy mind a nihilizmust, mind az öntermészet (vagyis esszenciák) létezését elutasítják."
 
4. Pre-buddhista elképzelés az átmanról
 
"(4. o.) ...hogyan tudta a teremtő... megteremteni a világot a semmiből? ...Az egyik megoldási kísérlet az volt, hogy kezdetben volt a teremtő egymaga, azután megteremtette a világot, és ezután már több minden volt. ...Egy másik megoldás, amely végül a hinduizmusban elfogadott lesz... A világ sokféle létezője valójában csak illúzió, káprázat... Ebből következnek az egyéni lélekről/egóról (átman) szóló sajátságos elképzeléseik."
 
5. A buddhizmus an-átman tana
 
"(4. o.) ...a buddhizmus pszichológiai elméletekből indulva jutott el arra a... metafizikai álláspontra, mely szerint még az egyetlen létező és így semmiféle átman sincs: an-átman, éntelenség. Nincsen egy központi én tudati és testi folyamataink közepette."
"(4. o.) Ez a következtetés félig-meddig normatív: így kell hozzáállni, hogy megszabaduljunk a szenvedéstől. Buddha tanainak fő célja ugyanis a szenvedéstől való megszabadulás... A buddhizmus központi tanítása a Négy Nemes Igazság tana: ez a szenvedés természete, oka, megszűntatése és a megszűntetés módja."
"(5. o.) Érzéseink, érzeteink, gondolataink, eszméink, ezek mind nem mi vagyunk, ezekhez való ragaszkodás mind szenvedést okoz... ha mindez nem mi vagyunk, akkor kérdés, hogy mi marad? A válasz az, hogy semmi."
 
6. Létező fogalom eltérő értelmezése
 
"(6. o.) ...a létező az ember fejében van, egy tudattartam... azt tartják létezőnek, amit mi mentális reprezentációnak hívunk... azt hihetnénk, hogy van a kinti világban egy valódi létező. Márpedig nincs..."
 
7. Nágárdzsuna paradoxonai
 
"(6. o.) Nágárdzsuna főművében... a buddhista filozófia alapvető fogalmait eszi végig, és logikai paradoxonokat mutat ki velük kapcsolatban."
 
8. Az üresség fogalma és az öncáfolás problémája
 
"(7. o.) Nágárdzsuna... álláspontja szerint minden állítás üres, vagyis minden nézet tarthatatlan, mert maguk a szavak üresek, ellentmondásosak. Maga a fogalmi kategorizálás és megkülönböztetés az, ami hibás."
"(7. o.) Ekkor... felmerül az öncáfolás problémája... Nágárdzsuna azonban készségesen elismerte, hogy saját tanításai is üresek, azok se igaz állítások, csupán eszközök, hogy ráébresszék a hallgatókat arra, hogy minden nézet üres. ...művében, ahol tanait ért kritikákra válaszol, egyben bevezeti azt a problémát... az állítások igazolása vagy végtelen regresszióra, vagy dogmatizmusra, vagy körkörös érvelésre vezet. Mivel egyik sem elfogadható Nágárdzsuna számára, ezért semmilyen állítás nem bizonyítható, ezért nem probléma, hogy az üresség tana sem az. Az ürességet ezért mint minden nézet eleresztését definiálta, nem pedig mint egy filozófiai nézetet."
 
9. Az Öt Halmaz, a lélekvándorlás és a nirvána paradoxona
 
10. Az öntudat mint illúzió problémája
 
11. Összefoglalás
 
 
Vissza az oldal elejére