Sándor Pál: Hegel és a magyar filozófia
1962 - 26 o.
 
 
 
("A szellem fenomenológiája" megjelenése alkalmából)
 
I.
 
"(2. o.) Martinovics... az 1920-ban felfedezett... (Filozófiai emlékiratok című) munkájában... következetes materializmusról és kérlelhetetlen ateizmusról tesz tanúbizonyságot..."
 
II.
 
"(3. o.) A hegeli dialektika forradalmi jellegét nem értették meg Magyarországon. Ama korszak feudális megmerevedett, mozdulatlan viszonyának a dialektika nem felet meg. Általában a logikai kérdéseket is figyelmen kívül hagyták."
(A következő magyar filozófusok és művek rövid ismertetése:)
Ercsei János (1800-1852): Gondolkodástan vagy logica (1840);
Szeremlei Gábor (1807-1867): Az új philosophia szellemvilági fejletében (1841);
Tarczy Lajos (1807-1881);
Taubner Károly (1809-1860): Birálati vizsgálat Hegel bölcselkedése felett (1838), A' lélekeszme bölcsészeti-történet-birálati szempontból - különös tekintettel Hegelre (1839);
Warga János (1804-1875): A bölcsészettan történetének alapvonalai (1863);
Horváth Mihály (1809-1878): Gondolatok a történetírás teóriájáról;
Bajza József (1804-1858);
Kerkápoly Károly (1824-1891): Világtörténet észtanilag előadva (1859);
Sámi László (1817-1881);
Greguss Ágost (1825-1882): A szépészet alapvonalai (1849);
Erdélyi János (1814-1868): Népköltészet és kelmeiség (1863), Egyéni és eszményi (1847);
Molnár Aladár (1839-1881): A bölcsészet története főbb vonalakban előadva (1867);
Domanovszki Endre (1817-1895).
"(8. o.) ...figyelemre méltó, hogy a reakciós erők - mégpedig felekezeti különbség nélkül - sokkal inkább felismerték a hegeli filozófia forradalmi oldalát, mint maguk a hegeliánusok."
Lugossy József (1812-1884): A hegelismus a status és egyház szempontjából (1839);
Szilasy János (1795-1859): Küzdelem és tájékozódás a filozófiában.
 
III.
 
"(9. o.) A hegeli filozófia hatásának a reformkor, a forradalom és a restauráció mozgalmas évtizedeiben magasra csapó hullámai, a lassan a kapitalizálódás útjára terelődő Magyarországon fokozatosan elültek."
"(9. o.) A Tanácsköztársaság leverése után pedig minden, viszonylag haladó gondolat is ellenállásba ütközött a megrettent burzsoáziánál, és így került előtérbe és részesült hivatalos támogatásban a "keresztény-nemzeti" politikának megfelelő, Pauler-féle neokatolikus platonizmus..."
"(10. o.) ...a szociáldemokrata pártnak az elméleti kérdésektől való idegenkedése... következménye az lett, hogy a párt vezető rétegében nem kaptak helyet, és a fiatalokból sem nevelődtek ki teoretikusok... és midőn a mozgalomban mégis jelentkezett az elméleti kérdések iránti igény... az oktatók, az ideológusok zöme a polgári radikálisok... sorából került ki. Ezek pedig nem a marxizmust, hanem Ostwald-féle energetizmus, a Wundt-féle monizmus, a spenceri evolucionizmus és a Mach-Avenarius-féle empiriokriticizmus és az újkantiánus-bernsteini revízionizmus sajátos keverékeit nyujtották a munkásságnak."
"(11. o.) ...mialatt a hivatalos filozófia Hegelt a filozófiatörténet néhány sovány lapjára száműzte... és még a baloldali Szabó Ervin is úgy vélekedett, hogy "a materialista történetfelfogás igaz marad, akár a dialektika szabályai szerint építjük fel, akár anélkül", addig a kommunista teoretikusok minden lehető alkalmat kihasználtak, hogy a hegeli filozófia jelentőségét... demostrálják."
"(12. o.) ...1942-ben megjelent Hegel-válogatás: ..."Ember és történelem"... gerincét az objektív, a társadalmi szellem filozófiája alkotja."
 
IV.
 
"(13. o.) ...Kecskés Pál... Hegel bonyolult nyelvezetét hozza fel. "Az első hegeliánus megmozdulás sikertelenségének - írja - egyik fő oka a filozófiai műnyelv fejletlensége volt, ami lehetetlenné tette a német filozófus elvont eszméinek érthető kifejtését." ...ez a magyarázat üres kibúvó... "Hegel éppoly "nehéz" a német, mint a magyar olvasó számára, és a hegeli filozófiai nyelvet éppúgy meg kell tanulnia a németnek, mint az idegennek... A hegeli komplikáltság és nehézség nem a nyelvben van, hanem a gondolatban.""
"(14. o.) ...nyelvi nehézségeivel oly sikeresen bírkózott meg ...Szemere Samu... a fordításokhoz csatolt szójegyzékei... a hegeli műszavak magyar megfelelőinek - zömmel a fordító által alkotott vagy bevezetett - gyűjteményét tartalmazza."
"(16. o.) ...egyes szerzők igyekeztek elmosni a lényeges különbséget Hegel és Marx között... Lukács Györgynek a "Der Junge Hegel" című munkája... próbálja bizonyítani, hogy a fiatal Hegel Adam Smith és Ricardo tanulmányozása és a fejlődő német kapitalizmus megfigyelése nyomán a tőkés társadalom számos alapvető törvényszerűségével tisztában volt..."
 
V.
 
"(20. o.) ...az egyész hegeli filozófia is, mint minden idealista, a szellemből, tehát az abszolútból akarja levezetni a jelenségeket. Csakhogy ez a levezetés Hegelnél nem abban áll, hogy apriorisztikus elvekből általános, majd kevésbé általános, speciális fogalmakra egyenesen következtet... Hegel minden valóság rendszerét akarja felfedezni, és ebben nélkülözhetetlen a szellem másléte, a természet, az anyag - még akkor is, ha az anyag sorsa az, hogy legyőzessék."
 
VI.
 
"(23. o.) A mai magyar filozófia számára... háromféle feladat adódik.
1. ...folytatni kell... Hegel hatásának... felkutatására a magyar filozófiában...
(24. o.)
2. Hegel... műveinek... kiadását...
(25. o.)
3. ...Hegel rendszerének egyes részleteiben megnyilvánuló materialista vonásoknak az elemzése..."
 
 
Vissza az oldal elejére