Turai Kamil: Magyar metafizika
Ősi bölcseletünk felcsendülése
1996 - 197 o.
 
 
A mű egy magyarázat nélküli kinyilatkoztatás; vád és ítélet, amely a vallásos hit nélküli értékes életet nem tartja lehetségesnek. Emellett a használt fogalmak magyarázatával adós marad, így félreérthető, félremagyarázható.
A szerzőnek sikerült olyan különlegeset alkotnia, hogy az átlagember "egy szót sem ért belőle"; időnként úgy érezheti, hogy ismeretlen nyelvű, vagy méginkább kódolt üzenetet olvas, amelyben valamilyen szabály szerint csak bizonyos szavakat kell összeolvasni, a többi szó pedig töltelék, hogy megtévessze a gyanútlan olvasót.
 
Hát ezért van az ajánlóban: "Egyesek szerint rétegolvasmány..." Csak úgy értelmezhető, ha mondatonként és (mivel bekezdések nélküli) összefüggő mondatcsoportonként elemzi, újra és újra átrágja magát rajta az olvasó. Értelmezés után viszont egyértelművé válik, hogy a mű tényleg "metafizikai", úgymint messze áll a valóságtól (ha a valóság szót a természettudományos értelemben használjuk: a világ olyan leírásaként, amelynek nem mond ellent semmilyen tudományos tapasztalat).
 
Ennek ellenére számos közhelyszerű általános erkölcsi megállapítást találhatunk, nem közhelyes megfogalmazásban. Ezeket kiragadva egy szokásos "szentírást" kapnánk a szokásos útmutatásokkal, választékos és egyéni megfogalmazásban, de semmi újdonsággal.
 
Ha ez a mű, amiatt egy "magyar nyelvre alapozott önálló filozófiai rendszer", mert a fejezetcímekben szereplő két fogalom azonos betűvel vagy betűkkel kezdődik és hasonló kezdetű szavakból még sok szerepel a fejezetben, akkor nagyon gyenge "alapon" áll, mivel a szavak alakja és jelentése között általában semmilyen összefüggés sincs. (Ezen az alapon a mű a számmisztikához hasonlítható, ahol ilyesmi kijelentéseket találhatunk: "ha valaki 5-én született, az szerencsés ember"; legalábbis a mi naptárunk szerint, ugye; de egy másik országban vagy földrészen, ahol a mi 5-énk 14-e volt, ott mi a helyzet? Vagy ha korrigálják a naptárat, és 5-éből 6-a lesz, akkor megmarad a szerencséje?)
 
Az élénk képzeletű olvasók néhány oldal elolvasása után már maguk előtt láthatják, ahogy az író egy szótárat böngészve összegyűjti az azonos kezdetű "fenségesebb és intellektuálisabb" szavakat, majd megpróbál velük összefüggő szövegeket alkotni... A sok igazán magasztos szóból "ősi magyar eredetével" különösen kiemelkedik a "BETon" szó (79. fejezet).
 
Sajnos az alcímben megemlített "ősiség" végig rejtve marad az olvasó előtt.

 
1. ISten és ISmétlés
2. HIt és HIány
3. IDő és IDea
4. VALlás és VALóság
 
5. ERő és ERedet
"(16. o.) Az erény hiánya szétrombolja az egyéniséget. Az erkölcs megvetése szétzilálja a társadalmat. Az erkölcstelenség elburjánzása tehát a személy szabadságát megszünteti."
 
6. t és nyeg
 
7. IGazság és IGézet
Tudományellenesség légbőlkapott állításokkal:
"(19. o.) A tudomány empirikus igazság-eszménye a szokásokon és a felhalmozott töprengés-halmokon alapszik. A kezdetben semmis és labilis feltevések a tudatlanság űrét betöltendő: érvényt nyernek. Később már nem kérdőjelezik meg ezeket az alapokat, hiszen akkor az egész sziklaszilárdnak mutatkozó kártyavár veszélybe kerülne... A világ ezernyi féle úgynevezett természeti törvénynek lehetne alávetve. Hogy éppen most ennek az igáját húzzuk és igézetét élvezzük, történelmi véletlen és törvényszerűség. A tudományos igazságok tehát kollektív igézetek"
Hamisan ábrázolja a természettudományok fejlődését, arra utal, hogy a fejlődés hirtelen fordulatokkal, a "régi" teljes elvetésével történik; miközben a természettudományok fejlődése bővülést és kiterjesztést jelent, amikor a "régi", egykor már bizonyított ismeretek nem valótlanná válnak, csak felismerjük alkalmazhatóságuk érvényességi határait.
"Általános érvénnyel nyűgözik le az emberiséget, míg csak valaki ki nem szabadul a már terhes nyűgből, s új igéző erőket szabadít fel. Ugyanis az elöregedett, igézetét vesztett igazság már csak iga és járom. Le kell vetnie nyakából a felfelé törekvő szabad individuumnak. A tudományos teóriák megkötik a mindenségre nyitott szellem erőit."
Pedig a tényekre és a valóságra ügyet sem vető szabadon szárnyaló szellem fantáziadús és fennkölt meséket képes alkotni; olyanokat, mint ez a könyv, vagy a Gyűrűk ura, vagy a Harry Potter. Az igazság meg amúgy sem létezik:
"Nincs egyetlen megkérdőjelezhetetlen igazság sem. Az istenség a teljes horizontot rendelkezésünkre bocsátja..."
 
8. VIlág és VIrtus
9. MIsztika és MIndenség
10. HOmály és HOrizont
11. EMlékezet és EMelkedés
 
12. TEst és TEtszés
"(28. o.) ...Mivel a lélek tulajdonságokkal rendelkezik, önálló principium. A test tulajdonságait a lélektől kölcsönzi, tehát nem önálló principium."
 
13. vedés és r
 
14. ny és kozlás
"(31. o.) A tény tevékenységünk végeredménye. Tragikus félreértése az európai kultúrának, hogy a tények rendszerét embertől függetlennek tételezi..."
 
15. ÉRtelem és ÉRintés
16. ŐRület és ÖRvény
17. Öröm és ÖRökség
18. sság és mor
19. z és relem
20. ng és tvány
21. REmény és REnd
22. REjtelem és REpülés
23. SOrs és várgás
24. FELejtés és FELelősség
25. SZERelem és SZERtartás
26. HAZa és HAZugság
27. MAG és MAGasság
28. maság és v
29. TÖRténelem és TÖRvény
30. POkol és POmpa
31. z és szség
32. SZÓ és SZOrongás
33. RÉSZ és RÉSZegség
34. JELENség és JELENtőség
35. OLVAsás és OLVAdás
36. n és völet
37. RObbanás és ROssz
38. rhozat és prázat
39. SIker és SIvárság
40. mán és tán
41. TUdás és lzás
42. TAgadás és TApasztalat
43. TAlaj és TAn
44. FORma és FORrás
45. FOgalom és FOlyamat
46. SZÍN és SZINtézis
47. lasztás és rakozás
48. KELlemes és KELetkezés
49. SUgár és ly
50. Én és Édesség
51. Alap és Arc
52. AJtó és AJándék
53. BOrzalom és BOldogság
54. Üzenet és Ünnep
55. Illúzió és Ítélet
56. SZÁm és SZÁndék
57. BIZalom és BIZonyíték
58. DOlog és DOgma
59. GONoszság és GONd
60. LEHElet és LEHEtőség
61. j és torság
 
62. Ösvény és Ösztön
"(120. o.) Észlelésünk ösztönökre hagyatkozik. Az ész ugyan látszólag elébe megy az észleleteknek, de valójában az ösztönökre hagyja azokat. Sokkal inkább az ösztön sarkallja az észt, mint az ész az ösztönt. Már az ész reflexiójára is az ösztönök ösztönzésére kerül sor..."
 
63. VEReség és VERs
64. VEszély és VEtemény
65. sztor és nik
66. IRány és IRónia
67. SZOlgaság és SZOmorúság
68. KÖNYv és KÖNYörület
69. d és ldök
70. GYÖkér és GYÖngy
71. HARmónia és HARc
72. AKarat és AKadály
73. SZABály és SZABadság
74. CSEnd és CSElekvés
75. Ok és Otthon
76. MERülés és MERészség
77. letlen és gtelen
78. ÁLdás és ÁLlandóság
79. BETon és BETegség
80. Út és Undor
81. HAgyomány és HAtalom
82. FÖLény és FÖLd
83. HEgy és HElyzet
84. KÍN és KÍNálat
85. DIvat és DIcsőség
86. KÉP és KÉPesség
87. HALál és HALadás
88. SZÉpség és SZÉdület
89. INdulat és INger
90. SZEm és SZEllem
91. Energia és Egy
92. rgy és masz
93. j és volság
94. SEjtelem és SEmmi
95. SZÜletés és SZÜkségszerűség
96. TEkintet és TEmplom
97. TItok és TIsztaság
98. ELem és ELme
99. SZENvedés és SZENtség
100. kéletesség és mörség
 
Fülszöveg (kívül)
Nemzeti kultúránk semmikép sem erősödik meg a következő évszázadokban, ha csak nem támaszkodhat szilárd bölcseleti bázisa. Nyelvünk mély rétegeibe irtózatos és gyönyörűséges titkok rejtőznek. Ezekről minden érzékenyebb magyar ember eddig is tudott, de vagy hallgatott róla, vagy akár el is feledte mindenkori rabszolgatartóink, gyarmatosítóink érdekeinek teret adva. Csakhogy: a mi szépséges anyanyelvünk és mélységes néphagyományunk legalább annyira alkalmas az égvívó bölcselkedésre, mint a germán vagy a görög. Találjuk meg játékos örömmel a szinte spontánul és zeneileg özönlő sorokban a saját sorsunkat.
Fülszöveg (belül)
A "MAgyar Metafizika" 100 fejezete nem kevesebbre vállalkozik, minthogy a magyar nyelvre alapozott önálló filozófiai rendszer, struktúra igényével lépjen fel. Indítóokát az a romantikusnak tűnő igény és meggyőződés adta, hogy legyen (mert van) magyar bölcselet. A 3. évezredre nem állhatunk ki védtelenül. A következő évszázadban lehetővé válik - oly sok ellenünk elkövetett történelmi bűntény nyomán - önmagunkra ébredésünk, lényegünk megértése és meghatározása. Ebben úttörő, ezért döcögős és egyenetlen, kedvre hangoló kezdemény ez a könyv.
Míg nyugaton a struktúrarombolás dívik, nekünk szisztémát kell előbb emelnünk. Nem elég árnyképnek lennünka hajdani külföldi nagyok táborában; kevés az eddigi pedagógusok, történészek erőfeszítése is. Jobban kell bíznunk nyelvünk ősi, romlatlan üzenetében. Hagyni kell a nyelvet beszélni, magunkon átáramoltatni, mantráztatni. Rezgései sok ezer évre vezetnek vissza és csillagfényévekre mutatnak előre. Nyelvünk játékaiban, Sprachspieljeiben nincs véletlen, avagy - s ez ugyanaz - pusztán véletlen van. A jelenségek minden eleme árulkodik az ősvalóságról, akár fedett voltának hamisságában is.

 
Vissza az oldal elejére