aktinoidák
aktivitás
aktivitáskoncentráció
alapállapot
alkálifémek
alkáliföldfémek
állapotegyenlet
állapothatározók
állapotjellemzők
állapotváltozók
antianyag
antiferromágnesség
antineutrínó
anyag
anyaghalmaz
anyagmennyiség
apoláris kötés
átalakuláshő
áteresztés
átlátszóság
átmeneti fémek
atom
atommag
atommodell
atompálya
atomrács
atomsugár
atomtömeg
atomtörzs
barionok
bomlásállandó
bomlási sor
bomlástörvény
bozonok
csoportok
diamágnesség
dielektromos állandó
egyenlet
egyensúlyi állapot
elektromágneses kölcsönhatás
elektromos kvadrupólmomentuma
elektromos töltés
elektromos vezetőképesség
elektron
elektronaffinitás
elektronburok
elektronegativitás
elektronfelhő
elektronhéj
elektronpálya
elektronszerkezet
elemek
elemi cella
elemi részecskék
elemi sorozatok
élettartam
elszigetelt rendszer
energia
energiaminimum elv
entrópia
erős kölcsönhatás
fajhő
fajlagos aktivitás
fajlagos hőkapacitás
fázis
felezési idő
félfémek
fémes kötés
fémes sugár
fémrács
fermionok
ferrimágnesség
ferromágnesség
fizikai rendszer
folyékony halmazállapot
forrás
forráshő
forráspont
foton
főcsoportok
főkvantumszám
gáz halmazállapot
gerjesztett atom
gluonok
gravitáció
graviton
gyenge kölcsönhatás
hadronok
halmaz
halmazállapot
halogének
heterogén rendszer
homogén rendszer
hőkapacitás
hőmérséklet
hőtágulás
hővezető képesség
Hund-szabályok
intenzitás
ionizációs energia
ionos kötés
ionrács
ionsugár
izotópok
kémiai aktivitás
kémiai egyenlet
kémiai elemek
kémiai kötés
kémiai rendszer
keménység
képlet
komponensek
koncentráció
kovalens kötés
kovalens sugár
kötési energia
kötésszög
kristályhibák
kristályrács
kritikus hőmérséklet
kritikus nyomás
kvadrupólmomentum
kvantummechanika
kvantumszámok
kvarkok
lángfestés
lantanoidák
légnemű halmazállapot
leptonok
mágneses dipólmomentum
mágneses kvantumszám
mágnesesség
mágneses szuszceptibilitás
mágneses vezetőképesség
magspin
másodfajú fémek
megmunkálhatóság
mellékcsoportok
mellékkvantumszám
mesterséges elemek
mezonok
moláris hőkapacitás
moláris tömeg
molekula
molekulaalak
molekulamodell
molekulapálya
molekularács
morfológia
müonok
nemesgázok
nemfémek
neutrínó
neutron
normálállapot
nukleonok
nullponti energia
nyílt rendszer
nyomás
nyugalmi energia
olvadás
olvadáshő
olvadáspont
orientáció
oxidációs szám
összetétel
pályaenergia
paramágnesség
párolgáshő
Pauli-elv
periódusos rendszer
permeabilitás
permittivitás
poláris kötés
polaritás
polarizáció
pozitron
proton
radioaktivitás
relatív atomtömeg
relatív moláris tömeg
rácshézag
rácshibák
reakciókészség
rendszám
rendszer
rezgésvezetés
ritkaföldfémek
rugalmasság
sorozatok (elemi)
spin
spinkvantumszám
Standard Modell
sugárzás
sugárzásáteresztő képesség
sűrűség
szeparációs energia
szétsugárzás
szilárd halmazállapot
szilárdság
színképelemzés
színtöltés
szövetszerkezet
szuszceptibilitás
térfogat
térfogati aktivitás
termikus energia
töltés
tömeg
tömegszám
Van der Waals sugár
vegyérték
vegyértékelektronok
vegyjel
vezetőképesség
világegyetem
viszkozitás
W-bozonok
zárt rendszer
Z-bozon